United Nations
Information Centre | Nepal
शासकिय सुधारका लागी सारव्जनिक प्रशासन को तयारी आयोजना (PREPARE)
Abstract:
नेपाललाई एक उर्जाशिल तथा समावेशी सङ्घिय राज्यमा रुपन्तरन गर्न लोक तान्त्री क पद्द्ती एवम जवाफदेही प्रशासनिक व्यव्स्थाको आवश्यकता पर्दछ । यस कार्यका निम्ती पारदर्शी एवम जिम्मेवार सार्व जनिक प्रशासनको ठुलो मह्त्तो रहन्छ । यस सन्दर्भ मा नेपाल सर्कार सँग संयुक्त राष्ट सङ्घिय बिकास कार्यक्रम युएन डिपी नेपाल को सहकार्य गरी शासकिय सुधार का लागी सार्वजनिक प्रशासन को तयारी आयोजना (Project to prepare the public administration for state Reforms [PREPARE]) सण्चालन गर्दै आइरहेको छ । #UNDP #GoN #PREPARE #DEVELOPMENT
Publisher: UNDP Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
DEVELOPMENT PROJECTS, GENDER, WOMEN, DEVELOPMENT, SOCIAL DEVELOPMENT, DEVELOPMENT ASPECTS, LAW, GENERAL AND NATIONAL LAW, LEGAL ASPECTS
Thematic Group:
UNDP, ()
Thesaurus:
02.04.00 - Development
PDF | File Size: 302 KB   Download
Feeder: KRISTUKRISTINA@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...
शासकिय सुधारका लागी सारव्जनिक प्रशासन को तयारी आयोजना (PREPARE)
Abstract:
नेपाललाई एक उर्जाशिल तथा समावेशी सङ्घिय राज्यमा रुपन्तरन गर्न लोक तान्त्री क पद्द्ती एवम जवाफदेही प्रशासनिक व्यव्स्थाको आवश्यकता पर्दछ । यस कार्यका निम्ती पारदर्शी एवम जिम्मेवार सार्व जनिक प्रशासनको ठुलो मह्त्तो रहन्छ । यस सन्दर्भ मा नेपाल सर्कार सँग संयुक्त राष्ट सङ्घिय बिकास कार्यक्रम युएन डिपी नेपाल को सहकार्य गरी शासकिय सुधार का लागी सार्वजनिक प्रशासन को तयारी आयोजना (Project to prepare the public administration for state Reforms [PREPARE]) सण्चालन गर्दै आइरहेको छ । #UNDP #GoN #PREPARE #DEVELOPMENT
Publisher: UNDP Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
DEVELOPMENT PROJECTS, GENDER, WOMEN, DEVELOPMENT, SOCIAL DEVELOPMENT, DEVELOPMENT ASPECTS, LAW, GENERAL AND NATIONAL LAW, LEGAL ASPECTS
Thematic Group:
UNDP, ()
Thesaurus:
02.04.00 - Development
PDF | File Size: 302 KB   Download
Feeder: KRISTUKRISTINA@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...
शासकिय सुधारका लागी सारव्जनिक प्रशासन को तयारी आयोजना (PREPARE)
Abstract:
नेपाललाई एक उर्जाशिल तथा समावेशी सङ्घिय राज्यमा रुपन्तरन गर्न लोक तान्त्री क पद्द्ती एवम जवाफदेही प्रशासनिक व्यव्स्थाको आवश्यकता पर्दछ । यस कार्यका निम्ती पारदर्शी एवम जिम्मेवार सार्व जनिक प्रशासनको ठुलो मह्त्तो रहन्छ । यस सन्दर्भ मा नेपाल सर्कार सँग संयुक्त राष्ट सङ्घिय बिकास कार्यक्रम युएन डिपी नेपाल को सहकार्य गरी शासकिय सुधार का लागी सार्वजनिक प्रशासन को तयारी आयोजना (Project to prepare the public administration for state Reforms [PREPARE]) सण्चालन गर्दै आइरहेको छ । #UNDP #GoN #PREPARE #DEVELOPMENT
Publisher: UNDP Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
DEVELOPMENT PROJECTS, GENDER, WOMEN, DEVELOPMENT, SOCIAL DEVELOPMENT, DEVELOPMENT ASPECTS, LAW, GENERAL AND NATIONAL LAW, LEGAL ASPECTS
Thematic Group:
UNDP, ()
Thesaurus:
02.04.00 - Development
PDF | File Size: 302 KB   Download
Feeder: KRISTUKRISTINA@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...