United Nations
Information Centre | Nepal
नागरिकका निम्ती सम्वैधानिक शिक्षा प्रश्नोत्तरमाला
Abstract:
अन्तरिम सम्बिधानलाई विस्थापित गर्दै संविधाननसभाबाट निर्मित नेपालको सम्बिधान २०७२ जारी भयको छ । आम जनाताका जिवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्विधानका मुलभुत प्राव्धानहरुकाबारे सुसुचित नभइ यसको सफल कार्यान्वयन सम्भब छैन । समवैधानिक शिक्षाको प्रबर्धनबाट मात्र विभिन्न क्षत्र तथा वर्गका जनाताले सम्बिधान प्रतिको अपनत्व महसुस गर्छन । त्यस पशचात सहिरुप मा यसलाई अव लम्व न र अभ्यास गर्ने अवस्था शृजना हुन सक्दछ । #UNDP #HUMANRIGHTS #CONSTITUTIONEDUCATION #DEVELOPMENT
Publisher: UNDP Type / Script:
Others  in  English
Keywords:
HUMAN RIGHTS, HUMAN RIGHTS POLICY, NATURAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, CAPACITY BUILDING, CAPACITY DEVELOPMENT, DEVELOPMENT STRATEGIES, LAW, SPECIAL EDUCATION, EDUCATIONAL ASPECTS, EDUCATIONAL INFORMATION
Thematic Group:
UNDP, (2015)
Thesaurus:
01.07.00 - General And National Law
PDF | File Size: 548 KB   Download
Feeder: KRISTUKRISTINA@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...
नागरिकका निम्ती सम्वैधानिक शिक्षा प्रश्नोत्तरमाला
Abstract:
अन्तरिम सम्बिधानलाई विस्थापित गर्दै संविधाननसभाबाट निर्मित नेपालको सम्बिधान २०७२ जारी भयको छ । आम जनाताका जिवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सम्विधानका मुलभुत प्राव्धानहरुकाबारे सुसुचित नभइ यसको सफल कार्यान्वयन सम्भब छैन । समवैधानिक शिक्षाको प्रबर्धनबाट मात्र विभिन्न क्षत्र तथा वर्गका जनाताले सम्बिधान प्रतिको अपनत्व महसुस गर्छन । त्यस पशचात सहिरुप मा यसलाई अव लम्व न र अभ्यास गर्ने अवस्था शृजना हुन सक्दछ । #UNDP #HUMANRIGHTS #CONSTITUTIONEDUCATION #DEVELOPMENT
Publisher: UNDP Type / Script:
Others  in  English
Keywords:
HUMAN RIGHTS, HUMAN RIGHTS POLICY, NATURAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, CAPACITY BUILDING, CAPACITY DEVELOPMENT, DEVELOPMENT STRATEGIES, LAW, SPECIAL EDUCATION, EDUCATIONAL ASPECTS, EDUCATIONAL INFORMATION
Thematic Group:
UNDP, (2015)
Thesaurus:
01.07.00 - General And National Law
PDF | File Size: 548 KB   Download
Feeder: KRISTUKRISTINA@GMAIL COM, Editor: , Auditor:
...