United Nations
Information Centre | Nepal
पुर्ननिर्माण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिबेदन– ओखलढुुंगा
Abstract:
बुदाँहरु: १. तपाँइका पुर्न निर्माणका मुख्य समस्याहरु सम्बोधन भैरहेका छन? २. तपाँइलाइ पुर्न निर्माण राहत सहयोग कसरी लिने भन्ने जानकारी छ? ३. तपाँइलाइ पुर्ननिर्माण सहायता लिन कुनै कुराले रोकेको छ? ४. समग् मा भुकम्पपछिको पुर्न निर्माण प्रक्रियाले उपलब्धि गरेको छ? ५. तपाँइ सुरक्षीत घर कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको जानकार हुनुहुन्छ? ६. तपाँइलाइ सुरक्षीत घर बनाउने तरिकाबारे थप कुनै सहयोग चाहिन्छ? ७. के भुकम्पले क्षेति पुर्याएको तपाँइको घर भत्काउनु पर्नेछ ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Okhaldhunga #Round8 #Data
Publisher: CFP-UNRCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EARTHQUAKES, NATURAL DISASTERS, NATURAL PHENOMENA, RECONSTRUCTION, HUMANITARIAN ASSISTANCE, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HUMANITARIAN INTERVENTION, EMERGENCY PREPAREDNESS, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER RELIEF, EMERGENCY RELIEF, CASTE, ETHNICITY, SOCIALLY DISADVANTAGED PERSONS, GENDER, HOUSING, BUILDINGS, TECHNICAL ASSISTANCE, SOCIAL SECURITY, INFORMATION, INFORMATION MEDIA, INCOME, DISASTER PREVENTION, DISASTER PRONE AREAS, DISASTER VICTIMS, DALITS, WOMEN, CHILDREN
Thematic Group:
UN, (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.68 MB   Download
Feeder: SANGITA SHRESTHA410@YAHOO COM, Editor: PRATIVASHRESTHA, Auditor:
...
पुर्ननिर्माण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिबेदन– ओखलढुुंगा
Abstract:
बुदाँहरु: १. तपाँइका पुर्न निर्माणका मुख्य समस्याहरु सम्बोधन भैरहेका छन? २. तपाँइलाइ पुर्न निर्माण राहत सहयोग कसरी लिने भन्ने जानकारी छ? ३. तपाँइलाइ पुर्ननिर्माण सहायता लिन कुनै कुराले रोकेको छ? ४. समग् मा भुकम्पपछिको पुर्न निर्माण प्रक्रियाले उपलब्धि गरेको छ? ५. तपाँइ सुरक्षीत घर कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको जानकार हुनुहुन्छ? ६. तपाँइलाइ सुरक्षीत घर बनाउने तरिकाबारे थप कुनै सहयोग चाहिन्छ? ७. के भुकम्पले क्षेति पुर्याएको तपाँइको घर भत्काउनु पर्नेछ ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Okhaldhunga #Round8 #Data
Publisher: UNRCHCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EARTHQUAKES, NATURAL DISASTERS, NATURAL PHENOMENA, RECONSTRUCTION, HUMANITARIAN ASSISTANCE, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HUMANITARIAN INTERVENTION, EMERGENCY PREPAREDNESS, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER RELIEF, EMERGENCY RELIEF, CASTE, ETHNICITY, SOCIALLY DISADVANTAGED PERSONS, GENDER, HOUSING, BUILDINGS, TECHNICAL ASSISTANCE, SOCIAL SECURITY, INFORMATION, INFORMATION MEDIA, INCOME, DISASTER PREVENTION, DISASTER PRONE AREAS, DISASTER VICTIMS, DALITS, WOMEN, CHILDREN
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.68 MB   Download
Feeder: SANGITA SHRESTHA410@YAHOO COM, Editor: , Auditor:
...