United Nations
Information Centre | Nepal
पुननिर्माण सम्बन्धी समुदायको बुझमइको प्रतिवेदन​ - मकवानपुर​
Abstract:
बुदाँहरु: १. तपाइँका पुननिर्माणका मुख्य समस्याहरु सम्बोधन भइरहेका छन्? २. तपाइँलाई पुननिर्माण राहत/ सहयोग कसरी लिने भन्ने जानकारी छ​? ३. तपाइँलाई पुननिर्माण सहायता लिन कुनै कुराले रोकेको छ​? ४. समग्रमा भुकम्पपछिको पुननिर्माण प्रकृयाले उपलब्धि गरेको छ​? ५. तपाइँ सुरक्षित घर कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको जानकार हुनुहुन्छ? ६. तपाइँलाई सुरक्षित घर बनाउने तरिकाबारे थप कुनै सहयोग चाहिन्छ​? ७. के भुकम्पले क्षति पुर्याएको तपाइँको घर भत्त्काउनु पर्नेछ​? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Makwanpur #Round8 #Data
Publisher: CFP-UNRCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, NATURAL PHENOMENA, EARTHQUAKES, DISASTER PRONE AREAS, DISASTER PREVENTION, DISASTER PREPAREDNESS, HUMANITARIAN ASSISTANCE, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HUMANITARIAN INTERVENTION, DISASTER VICTIMS, DISASTER RELIEF, CASTE, SOCIALLY DISADVANTAGED PERSONS, HOUSING, RECONSTRUCTION, INCOME, GENDER, AGE, ETHNICITY, INFORMATION MEDIA, TECHNICAL ASSISTANCE, DALITS, WOMEN
Thematic Group:
UN, (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.78 MB   Download
Feeder: SABINARAYAMAJHI, Editor: PRATIVASHRESTHA, Auditor:
...
पुननिर्माण सम्बन्धी समुदायको बुझमइको प्रतिवेदन​ - मकवानपुर​
Abstract:
बुदाँहरु: १. तपाइँका पुननिर्माणका मुख्य समस्याहरु सम्बोधन भइरहेका छन्? २. तपाइँलाई पुननिर्माण राहत/ सहयोग कसरी लिने भन्ने जानकारी छ​? ३. तपाइँलाई पुननिर्माण सहायता लिन कुनै कुराले रोकेको छ​? ४. समग्रमा भुकम्पपछिको पुननिर्माण प्रकृयाले उपलब्धि गरेको छ​? ५. तपाइँ सुरक्षित घर कसरी बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको जानकार हुनुहुन्छ? ६. तपाइँलाई सुरक्षित घर बनाउने तरिकाबारे थप कुनै सहयोग चाहिन्छ​? ७. के भुकम्पले क्षति पुर्याएको तपाइँको घर भत्त्काउनु पर्नेछ​? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Makwanpur #Round8 #Data
Publisher: UNRCHCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, NATURAL PHENOMENA, EARTHQUAKES, DISASTER PRONE AREAS, DISASTER PREVENTION, DISASTER PREPAREDNESS, HUMANITARIAN ASSISTANCE, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HUMANITARIAN INTERVENTION, DISASTER VICTIMS, DISASTER RELIEF, CASTE, SOCIALLY DISADVANTAGED PERSONS, HOUSING, RECONSTRUCTION, INCOME, GENDER, AGE, ETHNICITY, INFORMATION MEDIA, TECHNICAL ASSISTANCE, DALITS, WOMEN
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.78 MB   Download
Feeder: SABINARAYAMAJHI, Editor: , Auditor:
...