United Nations
Information Centre | Nepal
युनेस्कोका महानिर्देशक्ले नेपालको भ्रमण गर्नहुने
Abstract:
काठमाडौँ, बैशाख २— युनेस्कोका महानिर्देशक्ले इरिना बकोभाले सरकारको निमन्त्रनामा बैसाख ५ र्दे खख ७ गतेसम्म नेपालको तीन दर्दन भ्रमण गनहुन भएको छ। भकम्पपश्चातको पनरुद्धाप्रक्रिययाको अनगमन तथा गौतम बद्धको जन्त्मस्थान लम्म्बनीको र्दशुन गनु भ्रमणको मख्य उद्धेश्य रहेको छ । वहाले बिस्व् सम्पर्दास्थल तथा सामर्दानयक अध्ययन कन्त्रहरु सदहत युनेस्कोद्वरा सञ्चाललत परियोजना लागू भएका स्थानहरुको पनन भ्रमण गनु हुनेछ । वहाको वसाइका यममा यनेस्को नेपाल सरकारका तर्फबात शिक्षा संस्कृनत सम्बन्त्धी संयक्त कायुयमको आिम्भ गरिनेछ । भ्रमणको अन्त्यमा परकासम्मेलनको आयोजना गरिनेछ।
Publisher: UNESCO Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
EARTHQUAKES, NATURAL DISASTER, NATURAL PHENOMENA, EARTHQUAKE ZONES, CULTURAL HERITAGE, RECONSTRUCTION, CULTURE, EDUCATION, PARTNERSHIP, GENDER EQUALITY, LITERACY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SCIENCE, COMMUNICATION, REHABILITATION, COOPERATION BETWEEN ORGANIZATIONS, DEVELOPMENT COMMUNICATION, CULTURAL DIVERSITY
Thematic Group:
UNESCO, (2016)
Thesaurus:
15.00.00 - Cultural Development
PDF | File Size: 422 KB   Download
Feeder: ALISHATHAPALIYA, Editor: , Auditor:
...