United Nations
Information Centre | Nepal
प्रेस विज्ञप्ति (२०६४ चैत ८ गते)
Abstract:
२०६४ चैत ७ गतेका दिन अवैध हातहतियार राखेको अभियोगमा बाब्बु सिंह ठाकुरलाई गिरफ्तार गरिएको बेहोरा नेपाल प्रहरीले नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसनलाई जानकारी गराएको छ। यी अभियोगहरुको निक्यौंल गर्ने काम प्रहरी र अदालतको कार्यक्षेत्रमा पर्द्छ। बाब्बु सिंह ठाकुर अन्मिनको काठमाण्डौस्थित मुख्यालय र पाँचवटा क्षेत्रीय कार्यलयहरुको सुरक्षा सेवाका लागि अनुबन्धित ग्रुप फोर सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अन्मिनको कामदार वा कर्मचारी होइन। अन्मिनको मध्य-पश्चिम क्षेत्रमा मुख्यालय, नेपालगञ्जमा काम गर्ने ठाकुरलाई अन्मिन ग्राउन्ड पास जारी गरेको थियो। सो पास अन्मिन कार्यालय हातामा सुरक्षाकार्यमा संलग्न ग्रुप फोरका सबै कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरिन्छ​। ग्रुप फोरसितको अनुबन्ध अनुसार अन्मिन कार्यालय हातमा खटाइएका कर्मचारीको आपराधिक विगत र अन्य पृष्ठभूमिको छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पनि उक्त कम्पनीकै हो।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
JURISDICTION, WEAPONS, ARMAMENTS, POLICE, CRIME, COURTS, PUBLIC PROTECTION, PUBLIC SECURITY
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.04.00 - Disarmament And Military Questions
PDF | File Size: 85 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
Ĥस िवघ्िƯ े
Abstract:
२०६४ चत ै ७ गतका े िदन अवध हातहितयार राख ै ेको अिभयोगमा बाब्ब िसह ठाकर ु ु ं लाई िगरफ्तार गिरएको बहोरा े नपाल Ĥहरील नपालिस्थत राƶसघीय िमसनलाई जानकारी गराएको े े े ंछ। यी अिभयोगहǾको िनक्यȿल गनȶ काम Ĥहरी र अदालतको कायर् क्षेğमा पदर्छ।बाब्ब िसह ठाकर अिन्मनको काठमाडɊिस्थत मख्यालय र पाँचवटा क्षेğीय कायार्लयहǾको सरक्षा ु ु ु ु ं सवाका लािग अनबिन्धत Ēप फोर सरक्षा कम्पनीमा कायर् रत े ु ु ु हनहन्थ्यो। उहाँ अिन्मनको ु ु ु कामदार वा कमर् चारी होइन। अिन्मनको मध्य- पिƱम क्षेğीय मख्यालय ु , नपालगʷ े मा काम गनȶ ठाकरलाई ु अिन्मन Ēाउन्ड पास जारी गिरएको िथयो। सो पास अिन्मन कायार्लय हातामा सरक्षा ु कायर् मा सलग्न ं Ēप फोर ु का सब कमर् चारीहǾलाई Ĥ ै दान गिरन्छ। Ēप फोरिसतको अनबन्ध ु ुअनसार अिन्मन कायार्लय हातामा खटाइएका कमर् चारीको आपरािधक ु िवगत र अन्य पƵभिमको ृ ू छानिबन गनȶ िजम्मवारी पिन उƠ कम्पनीक हो। े ै
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
SECURITY,MISSION, PEACE PROCESS
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.04.00 - Disarmament And Military Questions
PDF | File Size: 85 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...