United Nations
Information Centre | Nepal
प्रेस विज्ञप्तिः संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको ७३औं बैठक (२०६५ जेठ ९ गते)
Abstract:
संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको ७३औं बैठक नेपालका लागि राष्ट्र्संघीय मिसन(अन्मिन)का प्रमुख हतियार अनुगमनकर्ता जनरल यान एरिक विल्हल्मसनको अध्यक्षतामा २०६५ जेठ ९ गतेका दिन ललितपुर स्थित होटल समिट्मा बस्यो। नेपाली सेना र माओवादी सेनाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा रामहरि श्रेष्ठको हत्या सम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफल भयो। बैठकमा समितिका अध्यक्ष जनरल यान एरिक विल्हल्मसनले उक्त घटनाका बारेमा अन्मिनका हतियार अनुगमनकर्ताहरुले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
PEACE PROCESS, WEAPONS, ARMAMENTS, ARMED FORCES, ARMIES, MAOIST ARMY, HOMICIDE
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 45 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
प्रेस विज्ञप्तिः संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको ७३औं बैठक (२०६५ जेठ ९ गते)
Abstract:
संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको ७३औं बैठक नेपालका लागि राष्ट्र्संघीय मिसन(अन्मिन)का प्रमुख हतियार अनुगमनकर्ता जनरल यान एरिक विल्हल्मसनको अध्यक्षतामा २०६५ जेठ ९ गतेका दिन ललितपुर स्थित होटल समिट्मा बस्यो। नेपाली सेना र माओवादी सेनाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको उक्त बैठकमा रामहरि श्रेष्ठको हत्या सम्बन्धी प्रतिवेदनमा छलफल भयो। बैठकमा समितिका अध्यक्ष जनरल यान एरिक विल्हल्मसनले उक्त घटनाका बारेमा अन्मिनका हतियार अनुगमनकर्ताहरुले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भयो।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
PEACE PROCESS, WEAPONS, ARMAMENTS, ARMED FORCES, ARMIES, MAOIST ARMY, HOMICIDE
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 45 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
ूस ǒवघ्ǓƯ े
Abstract:
सयƠ अनगमन सम!वय सǓमǓतको ं ु ु ७३ औ बठक ग् ैसयƠ अनगमन सम!वय सǓमǓत ं ु ु को ७३ औ बठक ग् ै नपालका े लाǓग राƶसघीय Ǔमसन ं ९अि!मन० का ूमख हǓतयार अनगमनकताृ जनरल यान एǐरक ǒवãहãमस ु ु नको अ'यद्घतामा २०६५ जठ े ९ गतका Ǒदन लǓलतपर िःथत होटल सǓमटमा बःयो। े ु नपालȣ सना र माओवादȣ सनाका ूǓतǓनǓधहǾ े े े को सहभाǓगता रहको उƠ बठकमा रामहǐर े ै ौƵको ह×या े सàब!धी ूǓतवदनमा े छलफल भयो। बठकमा ै सǓमǓतका अ'यद्घ जनरल यान एǐरक ǒवãहãमसनल उƠ घटनाका े बारमा े अि!मनका हǓतयार अनगमनकताृहǾल
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
RESEARCH, PEACE PROCESS
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 45 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...