United Nations
Information Centre | Nepal
इयान मािटर्न राƶसघीय महासिचवका िवशष ूितिनिध ं े को पऽकार सम्मलन े
Abstract:
अिन्मनका सब ैकमर् चारीका लािग िबमा र क्षितपितर् को ू व्यवःथा गिरएको छ। तर हिलकोप्टर े का कमर् चारीको हकमा भन यसको िजम्मा े हिलकोप्टर े कम्पनीक भएकोल यो करा लाग ै े ु ुहु ँदन। तर अ ै िन्मनका तीनजना नपाली कमर् चारीहǾ े सिहत सब कमर् चारीका सवालमा राƶसघ ःतरको जीवन बीमा र क्षितपितर् को ै ं ूव्यवःथा गिरएको छ र हामी उहाँहǾका पिरवारजन समक्ष क्षितपितर् का ू यी व्यवःथा बार राॆरी ःपƴ पानȶ े छɊ।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
LIFE INSURANCE, COMPANSETIVE , PEACE PROCESS
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 121 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...