United Nations
Information Centre | Nepal
संयुक्त राष्ट्र्संघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि: इयान मार्टीनद्वारा जारी प्रेस वक्तव्य (२०६४ फागुन १६ गते)
Abstract:
सात दलीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच आज भएको सम्झौताको म हार्दिक स्वागत गर्छु। यो सम्झौताको कार्यान्वयन उपयुक्त वातावरणमा समावेशी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि एउटा मह्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ्। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/255 #255 #662 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
ELECTIONS, CONSTITUTIONS, GOVERNANCE, PEACE PROCESS, PEACE AGREEMENTS, POLITICAL PARTIES, POLITICAL CONDITIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.04.00 - Disarmament And Military Questions
PDF | File Size: 76 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
संयुक्त राष्ट्र्संघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि: इयान मार्टीनद्वारा जारी प्रेस वक्तव्य (२०६४ फागुन १६ गते)
Abstract:
सात दलीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच आज भएको सम्झौताको म हार्दिक स्वागत गर्छु। यो सम्झौताको कार्यान्वयन उपयुक्त वातावरणमा समावेशी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि एउटा मह्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ्। English Version: http://un.info.np/Net/NeoDocs/View/255 #255 #662 #pair
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
ELECTIONS, CONSTITUTIONS, GOVERNANCE, PEACE PROCESS, PEACE AGREEMENTS, POLITICAL PARTIES, POLITICAL CONDITIONS
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.04.00 - Disarmament And Military Questions
PDF | File Size: 76 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: PRAJU SHRESTHA, Auditor:
...
संयुक्त राष्ट्र्संघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि: इयान मार्टीनद्वारा जारी प्रेस वक्तव्य (२०६४ फागुन १६ गते)
Abstract:
सात दलीय गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच आज भएको सम्झौताको म हार्दिक स्वागत गर्छु। यो सम्झौताको कार्यान्वयन उपयुक्त वातावरणमा समावेशी संविधानसभाको निर्वाचनका लागि एउटा मह्त्वपूर्ण योगदान हुनेछ्।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
PEACE PROCESS, ELECTIONS, PEACE AGREEMENT, CONSTITUTIONS, ENVIRONMENT
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.04.00 - Disarmament And Military Questions
PDF | File Size: 76 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
सयƠ राƶसघका महासिचवका िवशष Ĥितिनिध ं ं ु े इयान मािटर्नƮारा जारी Ĥस वƠव्य े
Abstract:
सात दलीय गठबन्धन र सयƠ लोकतािन्ğक मधशी मोचार्बीच आज भएको सम्झौताको म ं ु े हािदर्क स्वागत गछर्। ु यो सम्झौताको कायार्न्वयन उपयƠ वातावरणमा समावशी सिवधानसभाको ु े ं िनवार्चनका लािग एउटा महत्वपणर् योगदान हनछ। ू ुे२०६४ फागन ु१६ गते सात दलीय गठबन्धन र सयƠ लोकतािन्ğक मधशी मोचार्बीच आज भएको सम्झौताको म ं ु े हािदर्क स्वागत गछर्। ु यो सम्झौताको कायार्न्वयन उपयƠ वातावरणमा समावशी सिवधानसभाको ु े ं िनवार्चनका लािग एउटा महत्वपणर् योगदान हनछ। ू ुे
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
MAOIST, ELECTION, PEACE PROCESS
Thematic Group:
UNMIN, (2008)
Thesaurus:
01.04.00 - Disarmament And Military Questions
PDF | File Size: 76 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...