United Nations
Information Centre | Nepal
रां शसघीय जनसङ्ख् या ं कोष तथा अिन्मनको सहकायर् शािन्तूिबयामा मिहलास् सडक नाटक पिरयोजना - नयाँ अध्याय को मʶन ूस वक्तव्य े
Abstract:
राƶसघीय ं जनसङ्ख्या कोष र अिन्मनको सहकायर् मा नपालको शािन्तूिबयामा मिहलाको सहभा े िगतालाई ूोत्साहन गनर् का लािग शǾ गिरएको सडक नाटक ु पिरयोजना नयाँ अध्याय सदरपिƱम र मध्यपिƱमाʶलमा मʶन ूगरीसकपिछ पिƱमाʶल क्षेऽमा आएको छ। ेनयाँ अध्याय राƶसघीय ं जनसङ्ख्या कोष र अिन्मनको सयक्त सहयोगमा सवर् नाम िथयटरल ं ु ेतयार पारको ेहो ।यो नाटक नपालको गाउ तथा शहरहǾमा गिरएको अनसन्धानमा आधािरत छ। े ँ ु नयाँ अध्याय बीना े े ं ैमिहलाहǾल भोग्न परका किठनाईको ूितिनिधत्व गनर् का साथ उनीहǾको इच्छाआकांक्षाको लािग आवा े े ु ु ै जउठाउिछन र उनीहǾको Ǻढताको ूदशर् न गिछर्न। ँ ् ्
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
EQUAL WOMEN RIGHTS PEACE PROCESS, WOMEN PARTICIPATION
Thematic Group:
UNMIN, (2007)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 55 KB   Download
Feeder: ANJANA SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...