United Nations
Information Centre | Nepal
भूकम्प सुरक्षात्मक आवासीय भवन निर्माणको लागि सचित्र निर्देशिका
Abstract:
बुदाहरु: 1. पिलरहरु दुवै दिशामा लाइन (GRID) मा हुनुपर्ने 2. भवन ३ तल्ला सम्म (बढीमा ११ मी.) नअग्लो बनाउन सकिने 3. कोठाहरुको साइज ३ मीं ह ४.५ मी. सम्म हुन सक्ने 4. आवासीय प्रयोजनका भवनहरुको लागि मात्र लागु हुनपर्ने 5. भवनको एकातिर कम्तीमा २ कवल ९द्यब्थ्० र अर्काेतिर बढीमा ६ कवल सम्म हुनुपन 6. १ः२ः४ अनुपातको कंक्रिट तथा टोरस्टिल ९ँभ ४१५ ० स्तरको डण्डी प्रयोग भएको हुनुपर्ने 7. भित्री गारो ५ इन्च (११५ मि.मि.) र बाहिरी गारो अधिकतम ९ इन्च (२३० मि.मि.)
Publisher: GoN, UNDP Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EARTHQUAKES, NATURAL PHENOMENA, NATURAL DISASTERS, DISASTER RISK REDUCTION, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, EMERGENCY PREPAREDNESS, HUMANITARIAN ASSISTANCE, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HUMANITARIAN INTERVENTION, CONSTRUCTION, BUILDINGS, BUILDINGS MANAGEMENT, CONSTRUCTION MATERIALS, BUILDING SERVICES, CEMENT, BRICKS
Thematic Group:
UNDP, (2011)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 3.42 MB   Download
Feeder: SANGITA SHRESTHA410@YAHOO COM, Editor: , Auditor:
...
भूकम्प सुरक्षात्मक आवासीय भवन निर्माणको लागि सचित्र निर्देशिका
Abstract:
बुदाहरु: 1. पिलरहरु दुवै दिशामा लाइन ९न्चष्म० मा हुनुपन 2. भवन ३ तल्ला सम्म (बढीमा ११ मी.) अग्लो बनाउन सकिन 3. कोठाहरुको साइज ३ मीं ह ४.५ मी. सम्म हुन सक्न 4. आवासीय प्रयोजनका भवनहरुको लागि मात्र लागु हुन 5. भवनको एकातिर कम्तीमा २ कवल ९द्यब्थ्० र अर्काेतिर बढीमा ६ कवल सम्म हुनुपन 6. १ः२ः४ अनुपातको कंक्रिट तथा टोरस्टिल ९ँभ ४१५ ० स्तरको डण्डी प्रयोग भएको हुनुपन 7. भित्री गारो ५ इन्च (११५ मि.मि.) र बाहिरी गारो अधिकतम ९ इन्च (२३० मि.मि.)
Publisher: GoN, UNDP Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EARTHQUAKES, NATURAL PHENOMENA, NATURAL DISASTERS, DISASTER RISK REDUCTION, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, EMERGENCY PREPAREDNESS, HUMANITARIAN ASSISTANCE, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HUMANITARIAN INTERVENTION, CONSTRUCTION, BUILDINGS, BUILDINGS MANAGEMENT, CONSTRUCTION MATERIALS, BUILDING SERVICES, CEMENT, BRICKS
Thematic Group:
UNDP, (2011)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 3.42 MB   Download
Feeder: SANGITA SHRESTHA410@YAHOO COM, Editor: , Auditor:
...