United Nations
Information Centre | Nepal
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- ललितपुर: राउण्ड ७ (जनुअरी २०१६)
Abstract:
यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ। ललितपुर जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु सम्पन्न गरिएका थिए: ०. तपाइलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ, जसको कारणले तपाइलाई हहिँडडुल गर्न​, हेर्न​, बोल्न, बुझ्न/सिक वा कुराकानि गर्न समस्या भइरहेको छ​? १. तपाईका प्रमुख समस्याहरुको सुनुवाई भईरहेको छ​? २. भुकम्प पश्चात तपाईको लागि सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ३. तपाईसंग राहत र सहयोग लिनकोलागि आवश्यक सूचना छ? ४. भुकम्प पश्चात गैह सरकारी संस्थाले तपाईको लागि गरिरहेका काममा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ५. सहयोग निष्पक्ष रुपमा बाडियो त​? ६. तपाई जाडो मौसमको लागि तयार हूनुहुन्छ? ७. भूकम्प पश्चात तपाईको घर परिवारमा बालबालिका सम्बन्धित कुनै समस्या छ? ८. समग्रमा, भूकम्पपछि राहत वितरणको प्रयासमा सुधार भैइरहेको छ ? ९. भूकम्प आएदेखि तनाव, हिंसाको खतरा वा उत्पीडनको वातावरणमा वृदिृ भएको महसुस गनुभएको छ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #publichealth #Lalitpur #Round7 #Data #6069 #6055
Publisher: CFP-UNRCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, HEALTH, EMERGENCY SHELTER, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HEALTH AID, CASTE, GENDER, ETHNICITY, SCHOOLS, FAMILY, CHILDREN, ENVIRONMENT, RECONSTRUCTION
Thematic Group:
UN, (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.55 MB   Download
Feeder: LEELASHRESTHA, Editor: PRATIVASHRESTHA, Auditor:
...
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- ललितपुर: राउण्ड ७ (जनुअरी २०१६)
Abstract:
यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ। ललितपुर जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु सम्पन्न गरिएका थिए: ०. तपाइलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ, जसको कारणले तपाइलाई हहिँडडुल गर्न​, हेर्न​, बोल्न, बुझ्न/सिक वा कुराकानि गर्न समस्या भइरहेको छ​? १. तपाईका प्रमुख समस्याहरुको सुनुवाई भईरहेको छ​? २. भुकम्प पश्चात तपाईको लागि सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ३. तपाईसंग राहत र सहयोग लिनकोलागि आवश्यक सूचना छ? ४. भुकम्प पश्चात गैह सरकारी संस्थाले तपाईको लागि गरिरहेका काममा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ५. सहयोग निष्पक्ष रुपमा बाडियो त​? ६. तपाई जाडो मौसमको लागि तयार हूनुहुन्छ? ७. भूकम्प पश्चात तपाईको घर परिवारमा बालबालिका सम्बन्धित कुनै समस्या छ? ८. समग्रमा, भूकम्पपछि राहत वितरणको प्रयासमा सुधार भैइरहेको छ ? ९. भूकम्प आएदेखि तनाव, हिंसाको खतरा वा उत्पीडनको वातावरणमा वृदिृ भएको महसुस गनुभएको छ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #publichealth #Lalitpur #Round7 #Data #6069 #6055
Publisher: UNRCHCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, HEALTH, EMERGENCY SHELTER, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HEALTH AID, CASTE, GENDER, ETHNICITY, SCHOOLS, FAMILY, CHILDREN, ENVIRONMENT, RECONSTRUCTION
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.55 MB   Download
Feeder: LEELASHRESTHA, Editor: PRABIGYA MANANDHAR, Auditor:
...
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- ललितपुर: राउण्ड ७ (जनुअरी २०१६)
Abstract:
यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ। ललितपुर जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु सम्पन्न गरिएका थिए: ०. तपाइलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ, जसको कारणले तपाइलाई हहिँडडुल गर्न​, हेर्न​, बोल्न, बुझ्न/सिक वा कुराकानि गर्न समस्या भइरहेको छ​? १. तपाईका प्रमुख समस्याहरुको सुनुवाई भईरहेको छ​? २. भुकम्प पश्चात तपाईको लागि सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ३. तपाईसंग राहत र सहयोग लिनकोलागि आवश्यक सूचना छ? ४. भुकम्प पश्चात गैह सरकारी संस्थाले तपाईको लागि गरिरहेका काममा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ५. सहयोग निष्पक्ष रुपमा बाडियो त​? ६. तपाई जाडो मौसमको लागि तयार हूनुहुन्छ? ७. भूकम्प पश्चात तपाईको घर परिवारमा बालबालिका सम्बन्धित कुनै समस्या छ? ८. समग्रमा, भूकम्पपछि राहत वितरणको प्रयासमा सुधार भैइरहेको छ ? ९. भूकम्प आएदेखि तनाव, हिंसाको खतरा वा उत्पीडनको वातावरणमा वृदिृ भएको महसुस गनुभएको छ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Lalitpur #Round7 #Data #6069 #6055
Publisher: UNRCHCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, HEALTH, EMERGENCY SHELTER, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HEALTH AID, CASTE, GENDER, ETHNICITY, SCHOOLS, FAMILY, CHILDREN, ENVIRONMENT, RECONSTRUCTION
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.55 MB   Download
Feeder: LEELASHRESTHA, Editor: , Auditor:
...
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- ललितपुर: राउण्ड ७ (जनुअरी २०१६)
Abstract:
यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ। ललितपुर जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु सम्पन्न गरिएका थिए: ०. तपाइलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ, जसको कारणले तपाइलाई हहिँडडुल गर्न​, हेर्न​, बोल्न, बुझ्न/सिक वा कुराकानि गर्न समस्या भइरहेको छ​? १. तपाईका प्रमुख समस्याहरुको सुनुवाई भईरहेको छ​? २. भुकम्प पश्चात तपाईको लागि सरकारले जे गरिरहेको छ त्यसमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ३. तपाईसंग राहत र सहयोग लिनकोलागि आवश्यक सूचना छ? ४. भुकम्प पश्चात गैह सरकारी संस्थाले तपाईको लागि गरिरहेका काममा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ५. सहयोग निष्पक्ष रुपमा बाडियो त​? ६. तपाई जाडो मौसमको लागि तयार हूनुहुन्छ? ७. भूकम्प पश्चात तपाईको घर परिवारमा बालबालिका सम्बन्धित कुनै समस्या छ? ८. समग्रमा, भूकम्पपछि राहत वितरणको प्रयासमा सुधार भैइरहेको छ ? ९. भूकम्प आएदेखि तनाव, हिंसाको खतरा वा उत्पीडनको वातावरणमा वृदिृ भएको महसुस गनुभएको छ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Lalitpur #Round7 #Data #
Publisher: UNRCHCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, HEALTH, EMERGENCY SHELTER, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HEALTH AID, CASTE, GENDER, ETHNICITY, SCHOOLS, FAMILY, CHILDREN, ENVIRONMENT, RECONSTRUCTION
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2016)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 1.55 MB   Download
Feeder: LEELASHRESTHA, Editor: , Auditor:
...