United Nations
Information Centre | Nepal
समुदायको बुझाइ सर्वेक्षण – रामेछाप : राउण्ड ३ (सेप्टेम्बर २०१५)
Abstract:
यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । रामेछाप जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु सम्पन्न गरिएका थिए: १. के तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ ? २. के तपाईका मुख्य समस्याहरु सम्वोधन भइरहेका छन् ? ३. के भुकम्प पश्चात सरकारले तपाईका लागि गरिरहेका कामहरु सम्बन्धमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ४. के तपाईसँग राहत र सहायता पाउनका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध छ ? ५. के भुकम्प पश्चात गैससहरुले तपाईका लागि गरिरहेका कामहरु सम्बन्धमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ६. के सहायता निश्पक्ष रुपमा प्रदान गरिएको छ ? ७. के तपाई अर्को बिपदका लागि तयार हुनुहुन्छ ? ८. के तपाई आफ्ना कुराहरु सुनिएको महसुस गर्नुहुन्छ ? ९. समग्रमा के भुकम्प पश्चातको राहत प्रयासमा प्रगति भइरहेको छ ? १०. एक जना महिलाका रुपमा के तपाईका खास समस्याहरुको सम्वोधन भइरहेको छ ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Ramechhap
Publisher: CFP-UNRCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, HEALTH, EMERGENCY SHELTER, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HEALTH AID, CASTE, GENDER, ETHNICITY
Thematic Group:
UN, (2015)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 621 KB   Download
Feeder: LEELASHRESTHA, Editor: PRATIVASHRESTHA, Auditor:
...
समुदायको बुझाइ सर्वेक्षण – रामेछाप : राउण्ड ३ (सेप्टेम्बर २०१५)
Abstract:
यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । रामेछाप जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु सम्पन्न गरिएका थिए: १. के तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ ? २. के तपाईका मुख्य समस्याहरु सम्वोधन भइरहेका छन् ? ३. के भुकम्प पश्चात सरकारले तपाईका लागि गरिरहेका कामहरु सम्बन्धमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ४. के तपाईसँग राहत र सहायता पाउनका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध छ ? ५. के भुकम्प पश्चात गैससहरुले तपाईका लागि गरिरहेका कामहरु सम्बन्धमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ६. के सहायता निश्पक्ष रुपमा प्रदान गरिएको छ ? ७. के तपाई अर्को बिपदका लागि तयार हुनुहुन्छ ? ८. के तपाई आफ्ना कुराहरु सुनिएको महसुस गर्नुहुन्छ ? ९. समग्रमा के भुकम्प पश्चातको राहत प्रयासमा प्रगति भइरहेको छ ? १०. एक जना महिलाका रुपमा के तपाईका खास समस्याहरुको सम्वोधन भइरहेको छ ? #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Ramechhap
Publisher: UNRCHCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, HEALTH, EMERGENCY SHELTER, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HEALTH AID, CASTE, GENDER, ETHNICITY
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2015)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 621 KB   Download
Feeder: LEELASHRESTHA, Editor: , Auditor:
...
समुदायको बुझाइ सर्वेक्षण – रामेछाप : राउण्ड ३ (सेप्टेम्बर २०१५)
Abstract:
यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । रामेछाप जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु सम्पन्न गरिएका थिए: १. के तपाईलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ ? २. के तपाईका मुख्य समस्याहरु सम्वोधन भइरहेका छन् ? ३. के भुकम्प पश्चात सरकारले तपाईका लागि गरिरहेका कामहरु सम्बन्धमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ४. के तपाईसँग राहत र सहायता पाउनका लागि आवश्यक जानकारी उपलब्ध छ ? ५. के भुकम्प पश्चात गैससहरुले तपाईका लागि गरिरहेका कामहरु सम्बन्धमा तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? ६. के सहायता निश्पक्ष रुपमा प्रदान गरिएको छ ? ७. के तपाई अर्को बिपदका लागि तयार हुनुहुन्छ ? ८. के तपाई आफ्ना कुराहरु सुनिएको महसुस गर्नुहुन्छ ? ९. समग्रमा के भुकम्प पश्चातको राहत प्रयासमा प्रगति भइरहेको छ ? १०. एक जना महिलाका रुपमा के तपाईका खास समस्याहरुको सम्वोधन भइरहेको छ ? #BipinJha #AnkitKhanal #Ramechhap
Publisher: UNRCHCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
NATURAL DISASTERS, EARTHQUAKES, DISASTER PREPAREDNESS, DISASTER PREVENTION, DISASTER RELIEF, DISASTER VICTIMS, HEALTH, EMERGENCY SHELTER, HUMANITARIAN EMERGENCIES, HEALTH AID, CASTE, GENDER, ETHNICITY
Thematic Group:
UNRCHCO (UNRCO), (2015)
Thesaurus:
13.02.00 - Disaster Prevention, Preparedness And Relief
PDF | File Size: 621 KB   Download
Feeder: LEELASHRESTHA, Editor: , Auditor:
...