United Nations
Information Centre | Nepal
ने‌पाली विश्वविद्यालयहरुका पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रम (युनेस्कोको नमूना पाठ्यक्रम तथा मिडिया विकास सूचकका दृष्टिबिन्दुबाट विश्लेषण)
Abstract:
ने‌पालमा पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ मात्रात्मक र‌ गुणात्मक दुवै‌ तवर‌ले उल्लेख्य विकास भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) ले‌ वि.सं. २०३३ (सन् १९७६) मा प्रार‌म्भ गरेको र‌ कालान्तर‌मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पू.वि.) तथा काठमाडौ‌विश्वविद्यालय (का.वि.) सहितले‌प्रदान गरिरहेको पत्रकारि‌ता शिक्षाले‌ दे‌शमा पत्रकारि‌ता क्षे‌त्र​को‌ विकासका लागि महत्त्व​पूण यो‌दान दिएको‌ छ । यद्यपि कक्षाको‌ठा र‌ समाचार‌क​क्षबीचको‌ खाडलका परि‌प्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरुले‌ प्रदान गनेर्‌ पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ आलो‌चना पनि हुने‌ गरेको छ । यस्तो‌ पृष्ठभूमिमा समाचार‌क​क्षको‌ आवश्यकतालाई सम्बो‌न गर्ने गरी विश्वविद्यालयहरुले‌ अग्रणी पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता स्पष्ट दे‌खिन्छ । युने‌स्को‌द्वारा तयार‌ पारि‌एको‌ नमूना पाठ्यक्रम (युन‌स्को‌, सन् २००७)ले‌ विशे‌षतः पत्रकारि‌ता अभ्यासको‌ दृष्टिबाट उपयुक्त पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ आधार‌ तय गरेको छ । तसर्थ, विभिन्न विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमको‌ उक्त नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलनले‌ पत्रकारि‌ताका विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त तवर‌ले तयार‌ पार्नमा अवश्यै‌ मद्दत पुग्दछ । यद्यपि नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलनभन्दा अगाडि नै‌ हाल ने‌पालमा पत्रकारि‌ता शिक्षाका पाठ्यक्रमको‌ अवस्थाबारे अन्वे‌षण गर्नु र‌ विद्यमान पाठ्यक्रमले‌ युन‌स्को‌को‌ नमूना पाठ्यक्रमले‌ परि‌कल्पना गर‌बमो‌जिमका ज्ञान तथा सीपलाई अवलम्बन गर्न​ सके‌का छन् वा छै‌नन् भन्ने‌ अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय छ । ने‌पालका विश्वविद्यालयहरुले‌ आफ्ना वर्तमान पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रमलाई युन‌स्को‌को‌ नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलन कसर‌ गर्न सक्छन् भन्ने‌बारे सुझाव उपर्युक्त अन्वेषण/अध्ययनकै‌ आधार‌ दिनमा सकिने‌ हुन्छ ।
Publisher: UNESCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
JOURNALISM, JOURNALISTS, MASS MEDIA, MASS COMMUNICATION, JOURNALISM EDUCATION, EDUCATION, UNIVERSITY CURRICULUM, CURRICULUM EVALUATION, PROFESSIONAL EDUCATION
Thematic Group:
UNESCO, (2014)
Thesaurus:
15.04.00 - Communication And Mass Media
PDF | File Size: 1010 KB   Download
Feeder: PRAJU SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...
ने‌पाली विश्वविद्यालयहरुका पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रम (युनेस्कोको नमूना पाठ्यक्रम तथा मिडिया विकास सूचकका दृष्टिबिन्दुबाट विश्लेषण)
Abstract:
ने‌पालमा पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ मात्रात्मक र‌ गुणात्मक दुवै‌ तवर‌ले उल्लेख्य विकास भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रि.वि.) ले‌ वि.सं. २०३३ (सन् १९७६) मा प्रार‌म्भ गरेको र‌ कालान्तर‌मा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय (पू.वि.) तथा काठमाडौ‌विश्वविद्यालय (का.वि.) सहितले‌प्रदान गरिरहेको पत्रकारि‌ता शिक्षाले‌ दे‌शमा पत्रकारि‌ता क्षे‌त्र​को‌ विकासका लागि महत्त्व​पूण यो‌दान दिएको‌ छ । यद्यपि कक्षाको‌ठा र‌ समाचार‌क​क्षबीचको‌ खाडलका परि‌प्रेक्ष्यमा विश्वविद्यालयहरुले‌ प्रदान गनेर्‌ पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ आलो‌चना पनि हुने‌ गरेको छ । यस्तो‌ पृष्ठभूमिमा समाचार‌क​क्षको‌ आवश्यकतालाई सम्बो‌न गर्ने गरी विश्वविद्यालयहरुले‌ अग्रणी पहल गर्नु पर्ने आवश्यकता स्पष्ट दे‌खिन्छ । युने‌स्को‌द्वारा तयार‌ पारि‌एको‌ नमूना पाठ्यक्रम (युन‌स्को‌, सन् २००७)ले‌ विशे‌षतः पत्रकारि‌ता अभ्यासको‌ दृष्टिबाट उपयुक्त पत्रकारि‌ता शिक्षाको‌ आधार‌ तय गरेको छ । तसर्थ, विभिन्न विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रमको‌ उक्त नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलनले‌ पत्रकारि‌ताका विद्यार्थीहरुलाई उपयुक्त तवर‌ले तयार‌ पार्नमा अवश्यै‌ मद्दत पुग्दछ । यद्यपि नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलनभन्दा अगाडि नै‌ हाल ने‌पालमा पत्रकारि‌ता शिक्षाका पाठ्यक्रमको‌ अवस्थाबारे अन्वे‌षण गर्नु र‌ विद्यमान पाठ्यक्रमले‌ युन‌स्को‌को‌ नमूना पाठ्यक्रमले‌ परि‌कल्पना गर‌बमो‌जिमका ज्ञान तथा सीपलाई अवलम्बन गर्न​ सके‌का छन् वा छै‌नन् भन्ने‌ अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय छ । ने‌पालका विश्वविद्यालयहरुले‌ आफ्ना वर्तमान पत्रकारि‌ता पाठ्यक्रमलाई युन‌स्को‌को‌ नमूना पाठ्यक्रमअनुरुप अनुकूलन कसर‌ गर्न सक्छन् भन्ने‌बारे सुझाव उपर्युक्त अन्वेषण/अध्ययनकै‌ आधार‌ दिनमा सकिने‌ हुन्छ ।
Publisher: UNESCO Type / Script:
Progress Report  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
JOURNALISM, JOURNALISTS, MASS MEDIA, MASS COMMUNICATION, JOURNALISM EDUCATION, EDUCATION, UNIVERSITY CURRICULUM, CURRICULUM EVALUATION
Thematic Group:
UNESCO, (2014)
Thesaurus:
15.04.00 - Communication And Mass Media
PDF | File Size: 1010 KB   Download
Feeder: PRAJU SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...