United Nations
Information Centre | Nepal
हरित आवास - नेपालमा दिगो आवास प्रबर्धन
Abstract:
स्वस्थकर जीवन​, वातावरणमैत्री जीवन पद्घती र धरती प्रतिको जिम्मेवारीबाट अमिप्रेरित भएर हरित आवासको प्रबर्धन गरिएको हो । आवास निर्मणमा हाल भइरहेको प्राकृतिक साधन स्रोतहरु माथिको अनियन्त्रित दोहन कम गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्व हरित ग्यास​ उत्सर्जनमा कम गर्ने उद्देश्ले हरित आवास परियोजना संचालन गरिएको हो । हरित आवास निर्मणको क्रममा दिगो आवासलाई प्रवर्धन गर्नुको साथै यससंग सम्बन्धित रोजगारिका अवसरहरु पनि सृजना गर्ने हुनाले यसले हरित अर्थ प्रणालीलाई पनि संबर्धन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । हरित आवासको परिभाषा भित्र थुप्रै कुराहरु पर्ने भ​एता पनि यस परियोजनाले निम्न ५ पक्षहरु समेट्दछः भवन निर्माणमा हरित निर्माण सामग्रीको प्रयोग​, घाम सदुपयोगी डिजाइन​, घर भित्र उर्जा किफायत​, पानी संबर्धन तथा फोहरमैला व्यवस्थापन । यो पद्घती सामान्यतया परम्परागत तरिका भन्दा आर्थिक रुपले किफायती पनि हुन्छ । यसरी हरित आवासले प्रकृतीसंग नजिक रही मानव स्वास्थमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वातावरणमैत्री जीवनयापन शैलीलाई जनाउँदछ ।
Publisher: UNHABITAT Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
HOUSING, SUSTAINABLE HOUSING, HUMAN SETTLEMENTS, ENVIRONMENT, ENVIRONMENTAL ASPECTS, SOLAR HOUSES, RECYCLING, RESOURCE CONSERVATION, CLIMATE CHANGE, EMPLOYMENT, ENVIRONMENTAL PROTECTION, WASTE MANAGEMENT, WATER, WATER SUPPLY, ENERGY
Thematic Group:
UNHABITAT, (2014)
Thesaurus:
09.01.00 - Settlement Planning
PDF | File Size: 224 KB   Download
Feeder: PRAJU SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...
हरित आवास - नेपालमा दिगो आवास प्रबर्धन
Abstract:
स्वस्थकर जीवन​, वातावरणमैत्री जीवन पद्घती र धरती प्रतिको जिम्मेवारीबाट अमिप्रेरित भएर हरित आवासको प्रबर्धन गरिएको हो । आवास निर्मणमा हाल भइरहेको प्राकृतिक साधन स्रोतहरु माथिको अनियन्त्रित दोहन कम गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक तत्व हरित ग्यास​ उत्सर्जनमा कम गर्ने उद्देश्ले हरित आवास परियोजना संचालन गरिएको हो । हरित आवास निर्मणको क्रममा दिगो आवासलाई प्रवर्धन गर्नुको साथै यससंग सम्बन्धित रोजगारिका अवसरहरु पनि सृजना गर्ने हुनाले यसले हरित अर्थ प्रणालीलाई पनि संबर्धन गर्ने अपेक्षा लिइएको छ । हरित आवासको परिभाषा भित्र थुप्रै कुराहरु पर्ने भ​एता पनि यस परियोजनाले निम्न ५ पक्षहरु समेट्दछः भवन निर्माणमा हरित निर्माण सामग्रीको प्रयोग​, घाम सदुपयोगी डिजाइन​, घर भित्र उर्जा किफायत​, पानी संबर्धन तथा फोहरमैला व्यवस्थापन । यो पद्घती सामान्यतया परम्परागत तरिका भन्दा आर्थिक रुपले किफायती पनि हुन्छ । यसरी हरित आवासले प्रकृतीसंग नजिक रही मानव स्वास्थमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने वातावरणमैत्री जीवनयापन शैलीलाई जनाउँदछ ।
Publisher: UNHABITAT Type / Script:
Bulletin or Poster  in  English
Keywords:
HOUSING, SUSTAINABLE HOUSING, HUMAN SETTLEMENTS, ENVIRONMENT, ENVIRONMENTAL ASPECTS, SOLAR HOUSES, RECYCLE, CLIMATE CHANGE, EMPLOYMENT, ENVIRONMENTAL PROTECTION, WASTE MANAGEMENT, WATER, WATER SUPPLY, ENERGY
Thematic Group:
UNHABITAT, (2014)
Thesaurus:
09.01.00 - Settlement Planning
PDF | File Size: 224 KB   Download
Feeder: PRAJU SHRESTHA, Editor: , Auditor:
...