United Nations
Information Centre | Nepal
आफनो जीवनमाथि कसरी नियनत्रण कसरी कसरी गर्ने ?
Abstract:
आधारभूत जीवन उपयोगी सिफरुले हाम्रो आत्म सम्मान र आत्म बिस्वासलाई बडाउन निकै सहयोग पुर्याउछ। यिनीहरुले हाम्रो मनोसामाजिक चेमतालाई ब्यवस्थित गर्न र अरुसंग्को सम्बन्ध सुधार ल्याउछ साथै यी सीपहरुले हामीमा नेतृत्वको भावना जागाउन तथा जीवन प्रति चनाखो र क्रियासील धर्ना अवल्म्बं गर्न समछ पनि गराउछ । जीवन उपयोगी सीपहरु दसवता छन; प्रभावकारी संचार, अन्तर ब्येकती सम्बन्ध , सव्ग्लाई नियेंत्रण गर्ने छेमता,तनावपूर्ण स्थितिको सामना, श्रीजनातामाक सोचाई,समालोचनात्मक सोचाई, निर्णय गर्ने छेमता र समाधान गर्ने छेमता हो ।
Publisher: UNICEF Type / Script:
Progress Report  in  English
Keywords:
BASIC LIFE SKILL, LIFE SAVING RESPONSE, TRUST, WORK PLAN, TRANING, FAMILY PLANING, CONFILCIVIL SOCIETY, HUMAN RIGHTS, ENVIRONMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, INTERPERSONAL RELATIONSHIPS, AWARENESS, EMOTIONS, CRITICAL THINKING, PROBLEM SOLVING, LOW CASTE COMMUNITIES, TRUSTWORTHINESS, CULTURAL, MANENGEMENT, DEVELOPMENT, CHILD RIGHTS, CHILD RIGHTS SITUATION, EFFICIENCY, ACCESS TO EDUCATION
Thematic Group:
UNICEF, (1948)
Thesaurus:
02.00.0A - Economic Development And Development Finance
PDF | File Size: 244 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...
आफनो जीवनमाथि कसरी नियनत्रण कसरी कसरी गर्ने ?
Abstract:
आधारभूत जीवन उपयोगी सिफरुले हाम्रो आत्म सम्मान र आत्म बिस्वासलाई बडाउन निकै सहयोग पुर्याउछ। यिनीहरुले हाम्रो मनोसामाजिक चेमतालाई ब्यवस्थित गर्न र अरुसंग्को सम्बन्ध सुधार ल्याउछ साथै यी सीपहरुले हामीमा नेतृत्वको भावना जागाउन तथा जीवन प्रति चनाखो र क्रियासील धर्ना अवल्म्बं गर्न समछ पनि गराउछ । जीवन उपयोगी सीपहरु दसवता छन; प्रभावकारी संचार, अन्तर ब्येकती सम्बन्ध , सव्ग्लाई नियेंत्रण गर्ने छेमता,तनावपूर्ण स्थितिको सामना, श्रीजनातामाक सोचाई,समालोचनात्मक सोचाई, निर्णय गर्ने छेमता र समाधान गर्ने छेमता हो ।
Publisher: UNICEF Type / Script:
Progress Report  in  English
Keywords:
BASIC LIFE SKILL, LIFE SAVING RESPONSE, TRUST, WORK PLAN, TRANING, FAMILY PLANING, CONFILCIVIL SOCIETY, HUMAN RIGHTS, ENVIRONMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, INTERPERSONAL RELATIONSHIPS, AWARENESS, EMOTIONS, CRITICAL THINKING, PROBLEM SOLVING, LOW CASTE COMMUNITIES, TRUSTWORTHINESS, CULTURAL, MANENGEMENT, DEVELOPMENT, CHILD RIGHTS, CHILD RIGHTS SITUATION, EFFICIENCY, ACCESS TO EDUCATION
Thematic Group:
UNICEF, (2012)
Thesaurus:
02.00.0A - Economic Development And Development Finance
PDF | File Size: 244 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...
आफनो जीवनमाथि कसरी नियनत्रण कसरी कसरी गर्ने ?
Abstract:
आधारभूत जीवन उपयोगी सिफरुले हाम्रो आत्म सम्मान र आत्म बिस्वासलाई बडाउन निकै सहयोग पुर्याउछ। यिनीहरुले हाम्रो मनोसामाजिक चेमतालाई ब्यवस्थित गर्न र अरुसंग्को सम्बन्ध सुधार ल्याउछ साथै यी सीपहरुले हामीमा नेतृत्वको भावना जागाउन तथा जीवन प्रति चनाखो र क्रियासील धर्ना अवल्म्बं गर्न समछ पनि गराउछ ।
Publisher: UNICEF Type / Script:
Progress Report  in  English
Keywords:
BASIC LIFE SKILL, LIFE SAVING RESPONSE, TRUST, WORK PLAN, TRANING, FAMILY PLANING, CONFILCIVIL SOCIETY, HUMAN RIGHTS, ENVIRONMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, INTERPERSONAL RELATIONSHIPS, AWARENESS, EMOTIONS, CRITICAL THINKING, PROBLEM SOLVING, LOW CASTE COMMUNITIES, TRUSTWORTHINESS, CULTURAL, MANENGEMENT, DEVELOPMENT, CHILD RIGHTS, CHILD RIGHTS SITUATION, EFFICIENCY, ACCESS TO EDUCATION
Thematic Group:
UNICEF, (2012)
Thesaurus:
02.00.0A - Economic Development And Development Finance
PDF | File Size: 244 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...
आफनो जीवनमाथि कसरी नियनत्रण कसरी कसरी गर्ने ?
Abstract:
आधारभूत जीवन उपयोगी सिफरुले हाम्रो आत्म सम्मान र आत्म बिस्वासलाई बडाउन निकै सहयोग पुर्याउछ ।
Publisher: UNICEF Type / Script:
Progress Report  in  English
Keywords:
BASIC LIFE SKILL, LIFE SAVING RESPONSE, TRUST, WORK PLAN, TRANING, FAMILY PLANING, CONFILCIVIL SOCIETY, HUMAN RIGHTS, ENVIRONMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, INTERPERSONAL RELATIONSHIPS, AWARENESS, EMOTIONS, CRITICAL THINKING, PROBLEM SOLVING, LOW CASTE COMMUNITIES, TRUSTWORTHINESS, CULTURAL, MANENGEMENT, DEVELOPMENT, CHILD RIGHTS, CHILD RIGHTS SITUATION, EFFICIENCY, ACCESS TO EDUCATION
Thematic Group:
UNICEF, (2012)
Thesaurus:
02.00.0A - Economic Development And Development Finance
PDF | File Size: 244 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...
आफनो जीवनमाथि कसरी नियनत्रण कसरी कसरी गर्ने ?
Abstract:
आधारभूत जीवन उपयोगी सिफरुले हाम्रो आत्म सम्मान र आत्म बिस्वासलाई बडाउन निकै सहयोग पुर्याउछ ।
Publisher: UNICEF Type / Script:
Progress Report  in  English
Keywords:
BASIC LIFE SKILL, LIFE SAVING RESPONSE, TRUST, WORK PLAN, TRANING, FAMILY PLANING, CONFILCIVIL SOCIETY, HUMAN RIGHTS, ENVIRONMENT, EFFECTIVE COMMUNICATION, INTERPERSONAL RELATIONSHIPS, AWARENESS, EMOTIONS, CRITICAL THINKING, PROBLEM SOLVING, LOW CASTE COMMUNITIES, TRUSTWORTHINESS, CULTURAL, MANENGEMENT, DEVELOPMENT, CHILD RIGHTS, CHILD RIGHTS SITUATION, EFFICIENCY, ACCESS TO EDUCATION
Thematic Group:
UNICEF, (2012)
Thesaurus:
02.00.0A - Economic Development And Development Finance
PDF | File Size: 244 KB   Download
Feeder: BINDUPOUDEL, Editor: , Auditor:
...