United Nations
Information Centre | Nepal
एसएलसी परीक्षाका क्रममा भएका बम विष्फोट तथा पक्राउ प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा चिन्ता व्यक्त
Abstract:
एसएलसी परीक्षा भइरहेको केन्द्रहरुमा नेपाल चोम्मुनिस्ट पार्टी द्वारा बम राखिएको तथा परीक्षा केन्द्रतर्फ जाने क्रममा कम्तीमा एक जना विद्यार्थीको मृत्यु भएकोसंबन्धमा हालै प्रकाशमा आएका समाचारहरुप्रति नेपाल स्तिथ संयुक्त राष्ट्रसंगीय नियोगले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । #RIGHTS #CHILDRIGHTS #PROTECTIONOFCHILD
Publisher: UNICEF Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
CHILD RIGHTS, CHILD WELFARE, CHILDREN, SCHOOLCHILDREN, CHILD SURVIVAL, HUMAN RIGHTS, CHILD RIGHTS VIOLATION, RIGHT TO LIFE, HUMANITARIAN AID, FREEDOM OF CHILDREN
Thematic Group:
UNICEF, (2005)
Thesaurus:
14.02.02 - Human Rights
PDF | File Size: 30 KB   Download
Feeder: ANJANA SHARMA, Editor: PRAFFUL STH, Auditor:
...
एसएलसी परीक्षाका क्रममा भएका बम विष्फोट तथा पक्राउ प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा चिन्ता व्यक्त
Abstract:
एसएलसी परीक्षा भइरहेको केन्द्रहरुमा नेपाल चोम्मुनिस्ट पार्टी द्वारा बम राखिएको तथा परीक्षा केन्द्रतर्फ जाने क्रममा कम्तीमा एक जना विद्यार्थीको मृत्यु भएकोसंबन्धमा हालै प्रकाशमा आएका समाचारहरुप्रति नेपाल स्तिथ संयुक्त राष्ट्रसंगीय नियोगले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ । #RIGHTS #CHILDRIGHTS #CHILDPROTECTION
Publisher: UNICEF Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
CHILD RIGHTS, CHILD WELFARE, CHILDREN, SCHOOLCHILDREN, CHILD SURVIVAL, HUMAN RIGHTS, CHILD RIGHTS VIOLATION, RIGHT TO LIFE, HUMANITARIAN AID, FREEDOM OF CHILDREN
Thematic Group:
UNICEF, (2005)
Thesaurus:
14.02.02 - Human Rights
PDF | File Size: 30 KB   Download
Feeder: ANJANA SHARMA, Editor: PRAFFUL STH, Auditor:
...
एसएलसी परीक्षाका क्रममा भएका बम विष्फोट तथा पक्राउ प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा चिन्ता व्यक्त
Abstract:
एसएलसी परीक्षा भइरहेको केन्द्रहरुमा नेपाल चोम्मुनिस्ट पार्टी द्वारा बम राखिएको तथा परीक्षा केन्द्रतर्फ जाने क्रममा कम्तीमा एक जना विद्यार्थीको मृत्यु भएकोसंबन्धमा हालै प्रकाशमा आएका समाचारहरुप्रति नेपाल स्तिथ संयुक्त राष्ट्रसंगीय नियोगले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
Publisher: UNICEF Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
CHILD RIGHTS, CHILD WELFARE, CHILDREN, SCHOOLCHILDREN, CHILD SURVIVAL, HUMAN RIGHTS, CHILD RIGHTS VIOLATION, RIGHT TO LIFE, HUMANITARIAN AID, FREEDOM OF CHILDREN
Thematic Group:
UNICEF, (2005)
Thesaurus:
14.02.02 - Human Rights
PDF | File Size: 30 KB   Download
Feeder: ANJANA SHARMA, Editor: , Auditor:
...
एसएलसी परीक्षाका क्रममा भएका बम विष्फोट तथा पक्राउ प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा चिन्ता व्यक्त
Abstract:
एसएलसी परीक्षा भइरहेको केन्द्रहरुमा नेपाल चोम्मुनिस्ट पार्टी द्वारा बम राखिएको तथा परीक्षा केन्द्रतर्फ जाने क्रममा कम्तीमा एक जना विद्यार्थीको मृत्यु भएकोसंबन्धमा हालै प्रकाशमा आएका समाचारहरुप्रति नेपाल स्तिथ संयुक्त राष्ट्रसंगीय नियोगले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
Publisher: UNICEF Type / Script:
Press Release  in  English
Keywords:
CHILD RIGHTS
Thematic Group:
UNICEF, (2005)
Thesaurus:
01.00.0A - Political And Legal Questions
PDF | File Size: 30 KB   Download
Feeder: ANJANA SHARMA, Editor: , Auditor:
...