United Nations
Information Centre | Nepal
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
Abstract:
सेह्म पूङ्चटोक् सेह्च सासनो काट् ठोक आलेच कठ कठ लोकटन्टीरीक् पाहच्यो टनाक्मा र आले । सेह्म भर्मीके केट्च सासनो बाटी र्रर् इसे काट् पहीला सर्ट आले । लीस्या हट क्षेटरो नीकायको कठ्कठा नीर्बाचन छान्चर् इस्ठानीयको ड लोक्टन्टरीक् सासन् ड पर्सासनो कराङ्च कूराको आले डेच कुर​ई मनीटा डीन्म भेट्म ले । होसेकोए लीस्या हट छेटरो नीकायको कठ कार्टइ काट्के डूस्के च जाट्ले नई होच्यो कठ्कठा होसेकूङ् सार्बाजनीक् कामो मेल्लो स्वायट्टा लग्गाको र छान्ले । लीसो साँगा गूमस्ठाऊ, छेटीरीय याबा काट्ना ही लेल्याङ्रा लोकटन्टरो काट् मालेमो माछान्च कूरो रुपार्ङर् इस्ठानीय लोक्टन्टरा ङूच छान्ले ।
Publisher: CCD/UNDP Type / Script:
Publication  in  Magar - मगर
Keywords:
LOCAL GOVERNMENT, DEMOCRACY, CITIZEN EMPOWERMENT, CONSTITUTION MAKING, STRUCTURE OF POLICY, NATIONAL LAW, EQUALITY , SOVEREIGNTY, ADJUSTMENT, EDUCATION MANAGEMENT,WATER MANAGEMENT, CULTURAL HERITAGE, ENVIRONMENT MANAGEMENT, LOCAL FINANCE, LOCAL LAWS, COMMUNES, COMMUNITY POWER
Thematic Group:
UNDP, (2011)
Thesaurus:
01.01.00 - Political Conditions, Institutions, Movements
PDF | File Size: 454 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...