United Nations
Information Centre | Nepal
दलित महिला संघद्वारा आयोजित दलित महिला राष्ट्रिय सम्मेलन मा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन को मन्तव्य
Abstract:
दशभिरका दिलत मिहलाह को यस मह वपणर् भलामा आज तपाईँहरु मलाई खुसी लागको छ। मलाई थाहा छ, तपाईँहरु माझ उपिस्थत हुन पाउदा यस तीन दिने सम्मलनमा भाग लिनका लागि टाढा(टाढाबाट यहाँ आउनभएको छ। मलाई आशा छ, फकर गएपिछ तपाईँह ले आ(आफ्ना क्षेत्र​मा रहका अनिमनका टोलीह सित सम्पक गनर्हनछ र हामी निरन्तररुपमा सगसगै काम गनर् सक्नछ । म यस महत्त्वपुर्ण् सम्मलनका आयोजक दिलत महिला सम्पूर्ण सघ तथा सम्पणर् सहभागीह लाई बधाई दिन चाहन्छ। तपाईँहरु को सम्मलनको विषयवस्तु“नयाँ नपाल निमार्णमा दिलत मिहलाको सहभागिता र तिनिधत्व” ले शान्ति गरिरहेको विषयलाई पनि दिएको सफलताका लागि आवश्यक पन भनी अिन्मनले बारम्बार उल्लख तिनिधत्व गछर्। विगतमा सावर्जिनक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागी हन र तिनिधत्व गनर्बाट विमख पारिएका विभन्न नपाली समदायका समहह लाई अब समावश गर्नु पर्छ​। दिलतहरु र त्यसमा पिन खासगरी दिलत महिलाहरु नेपाल​को सावर्जिनक जीवनमा अत्यन्त कम तिनिधत्व भएकाह मध्ये पदर्छन। अप्रिल​ २००६ को जनआन्दोलनले नेपालमा परम्परागत रुपमा सीमान्तीकत समदायहरुको आफूले पनि सावर्जिनक र राजनीतिक जीवनमा समान स्थान पाउनुपर्ने चाहनालाई मखिरत गरको छ। यसमा सबै प्रष्टभुमिका महिलाहरु भदभाव र हिंसाबाट मुक्त रहेर आफ्ना अधिकारहरु समान ढङ्गबाट उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । दलितहरु विशेषगरी दलित महिला र बालिकाहरु विरुद्ध मुलुकभर ब्याप्त रहेको भेदभाव लोकतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यमा एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ। राजनितिक द्ल र स्थानीय एवम राष्ट्रिय स्तरका शान्ति स्थापना गर्ने निकायहरुमा दलित महिलाहरुलाई समावेश गर्नुपर्छ।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
GENDER, GENDER EQUALITY, WOMENS EDUCATION, WOMENS PARTICIPATION, PEACE PROCESS, POLITICAL SYSTEMS, POLITICAL PARTIES, WOMENS PROTECTION, HUMAN RIGHTS, VIOLENCE, DISCRIMINATION, DALITS
Thematic Group:
UNMIN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 114 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
दलित महिला संघद्वारा आयोजित दलित महिला राष्ट्रिय सम्मेलन मा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन को मन्तव्य
Abstract:
दशभिरका दिलत मिहलाह को यस मह वपणर् भलामा आज तपाईँहरु मलाई खुसी लागको छ। मलाई थाहा छ, तपाईँहरु माझ उपिस्थत हुन पाउदा यस तीन दिने सम्मलनमा भाग लिनका लागि टाढा(टाढाबाट यहाँ आउनभएको छ। मलाई आशा छ, फकर गएपिछ तपाईँह ले आ(आफ्ना क्षेत्र​मा रहका अनिमनका टोलीह सित सम्पक गनर्हनछ र हामी निरन्तररुपमा सगसगै काम गनर् सक्नछ । म यस महत्त्वपुर्ण् सम्मलनका आयोजक दिलत महिला सम्पूर्ण सघ तथा सम्पणर् सहभागीह लाई बधाई दिन चाहन्छ। तपाईँहरु को सम्मलनको विषयवस्तु“नयाँ नपाल निमार्णमा दिलत मिहलाको सहभागिता र तिनिधत्व” ले शान्ति गरिरहेको विषयलाई पनि दिएको सफलताका लागि आवश्यक पन भनी अिन्मनले बारम्बार उल्लख तिनिधत्व गछर्। विगतमा सावर्जिनक तथा राजनीतिक जीवनमा सहभागी हन र तिनिधत्व गनर्बाट विमख पारिएका विभन्न नपाली समदायका समहह लाई अब समावश गर्नु पर्छ​। दिलतहरु र त्यसमा पिन खासगरी दिलत महिलाहरु नेपाल​को सावर्जिनक जीवनमा अत्यन्त कम तिनिधत्व भएकाह मध्ये पदर्छन। अप्रिल​ २००६ को जनआन्दोलनले नेपालमा परम्परागत रुपमा सीमान्तीकत समदायहरुको आफूले पनि सावर्जिनक र राजनीतिक जीवनमा समान स्थान पाउनुपर्ने चाहनालाई मखिरत गरको छ। यसमा सबै प्रष्टभुमिका महिलाहरु भदभाव र हिंसाबाट मुक्त रहेर आफ्ना अधिकारहरु समान ढङ्गबाट उपयोग गर्न पाउनुपर्छ । दलितहरु विशेषगरी दलित महिला र बालिकाहरु विरुद्ध मुलुकभर ब्याप्त रहेको भेदभाव लोकतन्त्र स्थापना गर्ने कार्यमा एउटा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ। राजनितिक द्ल र स्थानीय एवम राष्ट्रिय स्तरका शान्ति स्थापना गर्ने निकायहरुमा दलित महिलाहरुलाई समावेश गर्नुपर्छ।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
GENDER, GENDER EQUALITY, WOMENS EDUCATION, WOMENS PARTICIPATION, PEACE PROCESS, POLITICAL SYSTEMS, POLITICAL PARTIES, WOMENS PROTECTION, HUMAN RIGHTS, VIOLENCE, DISCRIMINATION, DALITS
Thematic Group:
UNMIN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 114 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: ANG1EE12, Auditor:
...
दलित महिला संघद्वारा आयोजित दलित महिला राष्ट्रिय सम्मेलन मा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन को मन्तव्य
Abstract:
देशभरिका दलित महिलाहरुको यस महत्वपुर्ण भेला मा आज तपाईहरु माझ उपस्थित हुन पाउदा मलाई खुसि लगेको छ ।
Publisher: UNMIN Type / Script:
Press Release  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
GENDER EQUALITY, WOMEN EDUCATION, WOMEN PARTICIPATION, PEACE PROCESS, POLITICAL SYSTEMS, POLITICAL PARTIES UNITY, WOMEN PROTECTION
Thematic Group:
UNMIN, (2007)
Thesaurus:
01.03.00 - Maintenance Of Peace And Security
PDF | File Size: 114 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...