United Nations
Information Centre | Nepal
सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षाबाट बञ्चित उपेक्षितहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न सीप विकास नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूकोवर्तमान स्थितिको पुनरावलोकन
Abstract:
सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उपयुक्त सीप विकास सम्बन्धी विषयवस्तु समाहित गर्नका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्नु र नेपालमा सीप विकास सग सम्बन्धित नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूको वर्तमान स्थितिको मूल्याङ्कन गर्नु अध्ययनको उद्देश्य हो।
Publisher: UNESCO Type / Script:
Publication  in  Nepali - नेपाली
Keywords:
EDUCATION, NON FORMAL, SKILL DEVELOPMENT, POLICY, STRATEGY, PROGRAM, LIFE SKILL, EQUAL EDUCATION, COORDINATION, COLLABORATION, SUSTINABLE, TRANNING, TECHNOLOGY, EMPLOYMENT, QUALITY EDUCATION, QUALITY PRODUCT, SCHOOL SYSTEM
Thematic Group:
UNESCO, ()
Thesaurus:
11.01.00 - Educational Policy And Planning
PDF | File Size: 520 KB   Download
Feeder: BIRKHA DHAMI, Editor: , Auditor:
...