United Nations
Information Centre | Nepal
म़लिा याङतामला जाम्बुलङिखोरला ग्रानस्यो (Universal Declaration of Human Rights in Tamang language)
PDF File Size: 8.32 MB | Download   
ङाच्छाला ताम

म़िथेमेला मोकोन सदस्यजुगुरि मुबा प्रतिस्ठा थेन सम्मान होच्छेम अबिच्छिन्न याङतामजुगुला मान्यता नोन जाम्बुलिङरि राङबाङ, न्याय थेन सान्तिला आधार ताबासे,

म़िला याङतामरि अवहेलना थेन अनादर लाबासे म़िस्यालला सेमदा नोन क्युङना लाबा आतोबा ग्यातजुगु मुबा होत्छेम म़िस्यालसे आस्था थेन पाङ्बा राङबाङ ताला होच्छेम लोङबा थेन अभावग्याम मुक्तिला उपभोग लायाङबा जाम्बुलिङला सिर्जना मोकोन म्हिनिला ग्रेन म़ान्बा ताम ग़ोसित लाबासे,

अत्याचार थेन दमनला बिरुद्धला अन्तिम उपाय बिद्रोह लाबारि म़िदा होराङबा बाध्य ताना आलाबारि य़ुलठिमला सासनग्याम म़िला याङतामला सङरछन लातोबा ताबासे,

य़ुल्साजुगुला गुङरि नोन ज्याबा सम्बन्ध बिकास लातोबासे,

सङ्युक्त रास्ट्र सङ्घला म्हिनिसे ग्रेनस्योरि मौलिक म़िला याङतामजुगुरि म्हिला प्रतिष्ठा थेन मुल्यरि थेन म्रिङकोला थेन रेम्बाकोलाला च्योच्यो याङतामजुगुरि राङला बिस्वास दोसि पुष्टि लाबा होत्छेम ब्यापाक तासाइ नोन राङबाङरि य़ुल्बाला प्रगति थेन ल़ानान ज्याबा जिवनस्तरदा थिबारि थेनिजुगु कोङबा ताबासे,

सदस्य थोबा य़ुल्साजुगुसे सङ्युक्त रास्ट्र सङ्घला सहयोगरि म़िला याङताम थेन तोबा राङबाङजुगुला जाम्बुलिङखोरला सम्मान थेन पालनाला थिबारि हासिल लाबारि प्रतिग्या लाबासे,

होच्छेम चुराङबा प्रतिग्या याङबारि चु याङताम थेन राङबाङजुगुला साझा बोध सर्वोत्तम महत्वला ताम ताबासे,

ग्रेनसभासे चु म़िला याङतामला जाम्बुलिङ नाङला ग्रानस्योदा मोकोन म़िनि थेन मोकोन य़ुल्साजुगुसे हासिल लाबा साझा मापदन्डदा ग़ोसना लाला ।

होच्छेम चु उद्देश्यदा मोकोन म़ि थेन य़ुल्बाला प्रत्येक अङगसे चु ग्रानस्योदा निरन्तर सेमरि थानसि सिच्छन थेन सिच्छाला माध्यमग्याम चु याङतामजुगु थेन राङबाङजुगुला सम्मान थिबारि होच्छेम य़ुल थेन मोकय़ुलला प्रगतिसिल उपायजुगुला माध्यमग्याम सदस्य य़ुल्साजुगुला म़िनिला गुङरि होच्छेम थेनिगादेला छेत्राधिकार ऩाङला इलाकाला म़िथेन म़िनिला गुङरि चु याङताम थितोबासे होत्छेम राङबाङजुगुला जाम्बुलिङखोरला, प्रभावकारि मान्यता थेन पालना सुनिस्चित लाबारि कोसिस लाला ।

#UDHR #UDHRTranslation #10516 #10514 #9360 #9361 #9361 #9357 #9359 #9358 #pair
Universal Declaration of Human Rights in Tamang Language
Publisher:
UN ,   (2018 )
Type / Script:
Official Document in Tamang - तामाङ्ग
Keywords:
HUMAN RIGHTS, HUMAN RIGHTS ACTIVISTS, HUMAN RIGHTS ADVANCEMENT, HUMAN RIGHTS EDUCATION, HUMAN RIGHTS IN ARMED CONFLICTS, HUMAN RIGHTS INDICATORS, HUMAN RIGHTS INSTITUTIONS, HUMAN RIGHTS MONITORING, HUMAN RIGHTS POLICY, HUMAN RIGHTS VIOLATIONS, SPECIAL PROCEDURES, WRITTEN COMMUNICATIONS, TAMANG
Thematic Group:
 UN : International Peace and Security
Thesaurus:
14.02.02  -  Human Rights
Reference Link:
** This document has been:
724  times viewed
13  times downloaded.
Feeder: LAMAROHINI7@GMAIL COM , Editor: RAJENDRA MAN BANEPALI , Auditor:

View Document History
Related Topics
Statement by UN Resident Coordinator a.i. Ziad Sheikh At the NHRC Human Rights Day 9 December 2014
UNITED NATIONS OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR IN NEPAL Press Release – 11 December 2017
HUMAN DEVELOPMENT Report 2000
Statement By UN RC Mr. Ziad Sheikh On The Occassion Of International Human Rights Day
Human Rights in the Constitution- Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 3
Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal New York, 23 December 2004
OHCHR Press Release High Commissioner for Human Rights Set to Monitor Situation in Nepal
National Human Rights Commission-Nepal
Project Document - Strengthening the Capacity of National Human Rights Commission in Nepal
NHRC e-bulletin, Volume 5, Number 7, OCT/NOV 2007,
Working with the United Nations Human Rights Programme - A Handbook for Civil Society
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Message by Chairperson Justice Anup Raj Sharma of National Human Rights Commission-Nepal on The Occasion of The 66 th International Human Rights Day
NHRC eBulletin, Volume 6, Issue 6, December 2010
NHRC e-Bulletin, Volume 6, Issue 1, july 2010
Inside: Prison and the Rights of Detainees - A Photo Exhibition on Prison conditions in Nepal
Human Rights e-Newsletter, Volume 7, Issue 6, December, 2011
Indicators for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights in Nepal - A user's guide
Federation of Nepalese Journalist mr.Bishnu Nisthuri UN Office
Universal Declaration of Human Rights (Book Format in English)
The Secretary-General - Message on the International Day of Peace (21 September 2008)
Press Conference (OHCHR)Office of the United Nations High Commission, 60th Anniversary
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Public Launch of the Practical Guide to Detention Monitoring Yalamaya Kendra, Patandhoka, Kathmandu 5 August 2008
OHCHR and Human Rights Organisations of Kapilvastu Organise Human Rights Week
Transitional Justice Mechanism Cannot Provide Amnesty For Serious Human Right Violations And War Crimes
UNDP-OHCHR Toolkit for collaboration with National Human Rights Institutions
Human Rights e-Newsletter, Volume 7, Issue 8, November, 2012
National Human Rights Commission Annual Report 2000 - 2001
Women’s and Children’s Health: Evidence of Impact of Human Rights
Implementation Of General Assembly Resolution 60/251 of 15 March 2006 Entitled “Human Rights Council” (Fourth session, Item 2 of the provisional agenda)
Closing Statement at Nepalgunj Human Rights Community Interaction on Discrimination and Social Exclusion Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights
Indicators for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights in Nepal - A User’s Guide (English/Nepali)
Nepal’s Human Rights Situation Reviewed by the UN Human Rights Council in Geneva
OHCHR welcomes Human Rights Commitment in Geneva and Encourages Continued Efforts by Government towards Implementation of Recommendations
“It is my right”
Building Capacity of National Human Rights Institutions: The Case of Nepal
United Nations Office Of The High Commissioner For Human Rights In Nepal Press Release – 10 July 2008
Human Rights in Nepal A Status Report 2003
Statement By The UN High Commissioner For Human Rights Navi Pillay on Human Rights Day
Address by Ian Martin On the occasion of International Day for the Elimination of Racial Discrimination Event hosted by the National Dalit Commission and the Dalit NGO Federation Members
South Asia’s first guide on indicators for monitoring human rights released in Kathmandu 20 September, 2011
STRENGTHENING THE CAPACITY OF THE NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMUNICATION
50th Anniversary of Family Planning as a Human Right [Youtube]
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 11 November 2006 United Nations High Commissioner for Human Rights welcomes agreement
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Nineteenth session, Agenda item 2)
UN Newsletter - Vol. 54 (Jan - Mar 2014)
NHRC and OHCHR Recommended the Prompt Adoption of NHRC Bill, in Full Conformity with Paris Principles
Fourth Anniversary of The CPA: Non-Implementation of Human Rights Commitments Jeopardizes Peace Process: NHRC, OHCHR
Report To The Regional National Human Rights Institutions Project on Inclusion, The Right to Health And Sexual Orientation And Gender Identity
OHCHR-Nepal Chief Briefs Media On Human Rights Priorities
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Situation of Human Rights and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
OHCHR-Nepal Hands Over Human Rights Pocketbook to Nepal Police
General Assembly A/61/374 - Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
Human Rights Day Organised by The National Human Rights Commission (NHRC), 10 December 2009
Remarks by Anthony Cardon, Officer-in-Charge, OHCHR-Nepal At the opening ceremony of Human Rights National Magna Meet 2010
United Nations Office Of the High Commissioner for Human Rights In NEPAL Sunday, 5 July 09 Speaking points for Richard for Patan Appellate Court Bar Association Event
The 67th International Human Rights Day: Speech by Mr. Jose Asallino, Director of ILO, Nepal on behalf of Mr. Craig Sanders, Resident and Humanitarian Coordinator
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at an Interaction Programme on Democracy, Dignity and Peace Regarding Dalit Emancipation in Nepal 5 December 2007, Kathmandu
High Commissioner for Human Rights Hails Adoption of Declaration on Indigenous Rights
Foreign Labor Migration and Trafficking in Persons in Nepal: A Situational Analysis
Office of the High Commissioner, for Human Rights in Nepal
UN Deputy High Commissioner for Human Rights Ms. Kyung-wha Kang to visit Nepal, 18-20 April
Address by Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal on Sexual Orientation/Gender Identity and Constituent Assembly in Nepal On the Occasion of International Day Against Homophobia
General Assembly : Implementation of General Assembly Resolution 60/251 OF 15 March 2006 Entitled “HUMAN RIGHTS COUNCIL”
UNMIN Mission Lexicon
OHCHR ESCR Bulletin: Bi-monthly update on economic, social and cultural rights
New Report Shows Cultural Sensitivity Critical to Successful Development Strategies, Women's Equality
Human Rights in Nepal One year after the Comprehensive Peace Agreement (December 2007).
NHRC e-Bulletin, Volume 6, Issue 9, March 2011
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
Remarks By Robert Piper UN Resident And Humanitarian Coordinator 10 December 2012 At The Celebration Of International Human Rights Day 2012 National Human Rights Commission
Summary Report of NHRC Recommendations upon Complaints in a Decade
संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनहरु र युद्ध अपराधक लागि आममाफी दिन सक्दैन
UN Concerned over Appointment of Cabinet Minister Alleged To Have Committed Human Rights Violations
Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003
Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights
Press Statement 23 January 2007 Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights Sindhupalchowk, Nepal
UN High Commissioner Navi Pillay – Interaction with Civil Society 19 March 2009, UN House, Kathmandu Talking Points
Human Rights Accord Between The Goverment of Nepal & The Commuist Party of Nepal- Maoist (CPN-M) Draft
United Nations Commission on Human Rights 61st Session 14 March – 22 April, 2005-Agenda Item 11 Civil and Political Rights, 5 April 2005
Press Statement on The Occasion of The Visit to Kathmandu (23-26 January 2005) by Ms. Louise Arbour, High Commissioner for Human Rights
Statement to the Press- Ian Martin Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal- 21 October 2005
Promoting and Protecting the Human Rights of Women and Girls
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Statement to the Press Report of the High Commissioner for Human Rights to the General Assembly Ian Martin Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal
High Commissioner Louise Arbour announces appointment of Ian Martin as Representative in Nepal
HUMAN TRAFFICKING, HUMAN RIGHTS AND MIGRATION NHRC/ONRT and OHCHR Training in Dhulikel , Nepal December 20-­23, 2006 Presentation by Lena Sundh
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Felicitation Ceremony for Newly Appointed Officials of NHRC Kathmandu, 2 November 2007
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the HURON Program to mark Human Rights Day 10 December 2007, Kathmandu
OHCHR ­Nepal Lena Sundh Representative in Nepal of the High Commissioner for Human Rights On the occasion of the 58th International Human Rights Day 10 December 2006
Economic and Social Council : Specific Groups & Individuals Written statement* submitted by Interfaith International, a non-governmental organisation in special consultative status
Promoting Women’s Human Rights Compliant Justice Delivery
Remedies And Rights Revoked: Impunity Through Case Withdrawals (23rd June)
Kyung-wha Kang United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights Statement to the Press 3 February 2008, Kathmandu
NDC-OHCHR-Nepal launch observation on the Untouchability Bill
Nepal’s Human Rights Situation Reviewed by the UN Human Rights Council in Geneva
OHCHR to Begin Human Rights Monitoring by Bicycle
General Assembly-A/HRC/16/23: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
OHCHR-Nepal Offers Assistance to Strengthen Respect for Human Rights in Public Security Institutions Following February’s Terai Protests.
Dispute Settlement on Local Level
100 result(s) found.