United Nations
Information Centre | Nepal
पालका े लाǓग महासिचवका ǒवशष ू े ǓतǓनǓधको पऽकार सàमलन े
PDF File Size: 58 KB | Download   
राजत!ऽा×मकबाट हाल गणताि!ऽक बनको दिद्घण एǓसयालȣ मलक नपालमा राजनीǓतक ै े े ु ु
दलहǾ एक दशक लामो गहयƨ पǓछ सहमǓत ृ ु को आधारमा सरकार बनाउनका लाǓग ूयासरत
छन र नपालःथीत राƶसघीय Ǔमसन अि!मन अǾ ् े ं ६ मǒहना नपाल म रहन अपद्घा े े े ै गǐरएको छभǏे करा महासिचवका ǒवशष ूǓतǓनǓध एवम अि!मन ूमख इयान माǒटृनल आज ूधान ु ् ु े ेकायाृलयमा बताउनभयो।
Publisher:
UNMIN ,   (2008 )
Type / Script:
Press Release in English
Keywords:
DEMOCRACY, MAOIST, PEACE PROCESS
Thematic Group:
 UNMIN : Peace and Conflict through Political Mission
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
675  times viewed
1  times downloaded.
Feeder: ANJANA SHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary­General on Nepal
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary General on Nepal
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal
Security Council
Resolution 1825 (2008) - Adopted by the Security Council at its 5941st meeting, on 23 July 2008
Presidential Statement by the Security Council
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Agreement on the Management of Arms and Armies
Decisions of the Seven-Party Meeting
National Trade Unions join Hands With Maoist Union For Peace And Development
OHCHR-Nepal Representative Discusses Human Rights with Chairman Prachanda
Unofficial Translation of the Comprehensive Peace Agreement Concluded Between the Government of Nepal and the Communist Party of Nepal (Maoist) (November 21, 2006)
सर्वसम्मत रूपले प्रस्ताव १८६४ (२००९) लाई पारित गर्दै सुरक्षा परिषद्द्वारा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको कार्यादेश २३ जुलाई २००९ सम्म थप​
Security Council Extends Mandate of United Nations Mission In Nepal Until 23 July 2009, Unanimously Adopting Resolution 1864 ( 23 January 2009)
Statement by Representative of the Secretary-General Karin Landgren
Press Release: Representative Of The Secretary-General Karin Landgren Briefs Security Council (6 January 2011)
प्रेस वक्तव्य: महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनद्वारा सुरक्षा परिषद्समक्ष गर्नुभ​एको ब्रिफ्रिङ (६ जनवरी २०११)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Press Conference at the Reporter’s Club, Kathmandu (28 May 2008)
Vital Elections - International Day Of Peace
Address by Representative of the Secretary-General Ms. Karin Landgren at re-launching of the discharge and rehabilitation process (11 October 2009)
Karin Landgren, Representative of the Secretary-General in Nepal (29 March 2009)
Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren’s Briefing to the Security Council Meeting on the Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process (5 May 2010)
Security Council: Resolution 1921 (2010): Adopted by the Security Council at its 6311th meeting, on 12 May 2010
Press Statement on Registration and Verification of Maoist Army Personnel (19 May 2009)
Remarks by Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren International Day of Peace
प्रेस वक्तव्य: ईयान मार्टीन राष्ट्रसंघीय महासचिवका बिशेष प्रतिनिधि (३२ असार २०६४)
माओवादि सेनाका लडाकुहरुको दर्ता र प्रमाणीकरणसम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०६६ जेठ ५)
प्रेस वक्तव्य (२०६५ कार्तिक १०)
प्रेस ब्रिफ्रिङ: करिन लनग्रेन, नेपालका लागि महासचिवका प्रतिनिधि (२२ जनवरी २०१०)
नेपालका लागि महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेन तथा शान्ति तथा पुनर्निर्माण​ मन्त्री रकम चेमजोङबीच भेट (२०१० फेब्रुवरी २५)
हतियार अनुगमन सम्बन्धि अन्मिनको कार्यादेशका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०१० फेब्रुअरी १६)
प्रेस वक्तव्य: राजनीतिक मामिलासम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव​ बिलिन पास्कोको अन्मिन मुख्यालय काठमाडौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन (४ डिसेम्बर २०१०)
पत्रकार सम्मेलन - महासचिवका प्रतिनिधि करिन लनग्रेनको मन्तव्य (१४ मे २०१०)
प्रेस विज्ञप्ति: विदाइ तथा पुनर्स्थापना पुन: सुरु भ​एकासम्बन्धमा (११ अक्टोबर २००९)
Press Statement - UN Under-Secretary-General For Political Affairs B. Lynn Pascoe’s Press Briefing At UNMIN Headquarters In Kathmandu (4 December 2010)
Press Release: Representative Of The Secretary-General In Nepal Karin Landgren Meets Minister For Peace And Reconstruction Rakam Chemjong (25 February 2010)
Press Statement (12 January 2007)
Press Statement on UNMIN’s Arms Monitoring Mandate (16 February 2010)
Q & A with Grant Milthorpe, UNMIN’s Senior Mine Action Adviser
Press Statement Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General
Security Council
Socioeconomic Rehabilitaon of Verified Minors and Late Recruits
प्रेस विज्ञप्ति (१२ जनवरी २००७)
Agreement Reached Between the Government Talks Team Comprising Seven Parties and the Federal Limbuwan State Council
Statement to the press by Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal (28 May 2008)
United Nations Convenes Meeting With Maoist leaders On International Support To Peace Process
Press Statement: On Re-launching Of The Discharge And Rehabilitation Process (11 October 2009)
12-Point Understanding Reached Between the Seven Political Parties and Nepal Communist Party (Maoists)
UNMIN Factsheet 2 - Monitoring the Management of Arms and Armed Personnel
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal at the opening ceremony of the 14th General Assembly of the Informal Sector Service Centre (INSEC), 5 January 2008, Kathmandu
नपाल े माओवादȣ िशǒवरबाट नाबाǓलगलाई Ǔबदाइ गǐरने
Security Council Working Group for Children and Armed Conflict
प्रेस वक्तव्य (२५ अगस्त २००९)
ने ऩारस्थथत याष्ट्रसॊ घीम मभसन ९अस्मभन० को सभाऩन सभायोहभा भहासस्िवको समद े श
प्रेस विज्ञप्तिः संयुक्त अनुगमन समन्वय समितिको ७३औं बैठक (२०६५ जेठ ९ गते)
United Nations Completes Demolition of Explosive Items at Maoist Cantonment Site Kathmandu
Report of the Secretary-General on the Request of Nepal for United Nations Assistance in Support of its Peace Process
Address by Ian Martin, Special Representative of the Secretary-General in Nepal, National Conference on “Human Security and Landmines: Problems and Challenges”
Directives for Supervision, Control, Direction and Code of Conduct for Maoist Army Combatants
Security Council
Statement attributable to the Spokesperson of the Secretary-General
Statement attributable to the Spokesperson of the Secretary-General
STATEMENT ATTRIBUTABLE TO THE SPOKESMAN FOR THE SECRETARY-GENERAL : On UN Support for the Peace Process in Nepal
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal
Press Release: Top UN Political Official Urges Parties to Make Tangible Progress (3 December 2010)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Speech at UN Day event (24 October 2008)
प्रेस विज्ञप्ति: राष्ट्रसंघीय उच्च राजनीतिक अधिकारीद्वारा ठोस प्रगति गर्न पक्षहरुलाई आग्रह (३ डिसेम्बर २०१०)
Inter – Agency Mission Report Eastern Region 18 -29 May 2006
Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in Nepal
International Labour Organization-ILO Pledges Increased Support to Peace Process in Nepal
UNITED NATIONS OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR IN NEPAL
Independent Final Evaluation of the “Jobs For Peace Programme: 12,500 Youth Employed and Empowered through an Integrated Approach” in Nepal (Final Report)
Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren’s Remarks (At the Farewell Reception Organized by UCPN-Maoist )
Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal
Security Council Extends Mandate of United Nations Mission in Nepal
Report of the Secretary-General on the Protection of Civilians in Armed Conflict
Policies and Programmes of the Government of the Republic of Nepal
Constituent Assembly Rules of Procedure
(unofficial) Agreement between the Political Parties to Amend the Constitution and take Forward the Peace Process
At the Meeting of the Top Leaders Held Today at the Prime Minister’s Residence in Baluwatar
Agreement Between the Government of Nepal and the United Democratic Madhesi Front
Agreement Between the Government Talks Team comprising the Seven Parties and the Federal Republic National Front, Nepal
Proclamation to the Nation from His Majesty King Gyanendra
अ!तराृǒƶय नारȣ Ǒदवसका
नपालिःथत सयक्त राƶसघीय िमसन े ं ं ु पवीर् क्षे ऽका क्षे ऽीय ूमख एन्ड्र्य मक ू ु ु ् मगरको े ूस वक्तव्य े
नपालिःथत सयƠ राƶसघीय Ǔमसन े ं ं ु म'यपिƱमाʶल द्घे ऽका द्घे ऽीय ूमख साइमोन हǓमृ सको ु ूस वƠद्वय े
सयƠ राƶसघका महासिचवका िवशष Ĥितिनिध ं ं ु े इयान मािटर्नको Ĥस वƠव्य े
ूस वƠद्व य े इयान माǒटृन राƶसघीय महासिचवका ǒवशष ूǓतǓनǓध ं े
राƶसǎीय महासिचवका िवशष Ĥितिनिध े इयान मािटर्नको Ĥस े वƠव्य
नेपालका सàब!धमा महासिचवका तफृबाट उहाँका ूवƠाƮारा जारȣ वƠद्वय
नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनको प्रेस वक्तव्य
नपालका लाǓग महासिचवका ǒवशष ूǓतǓनǓध इयान माǒटृनल े े े ǐरपोटृसृ षलबमा Ǒदनभएको वƠद्वय ु
राƶसघीय महासिचवका िवशष ूितिनिध इयान मािटर्नको ं े ूस वक्तव्य े
The Sectary-General Message to Closing Ceremony for the United Nations Mission in Nepal
Security Council Establishes United Nations Political Mission In Nepal, Unanimously Adopting Resolution 1740 (2007)
UNMIN Patra #7, August 2008
Press Conference on Extension of Mandate for United Nations Mission In Nepal (23 July 2009)
PRESS STATEMENT: Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General
Address by Special Representative of Secretary General Ian Martin at a medal parade to honour Interim Task Force (24 December 2007)
100 result(s) found.