United Nations
Information Centre | Nepal
राƶसघीय महासिचवका िवशष ूितिनिध इयान मािटर्नको ं े ूस वक्तव्य े
PDF File Size: 75 KB | Download   
हाल न्ययोकर् ॅमणमा रहका बला भिवंयमा अिन्मनको भिमका क ै ू ू े े े कःतो हनछ भǏे बारमा सʶारमाध्यमहǾमा ूसःत ुे ेसमाचार र िटप्पणीहǾ ूकािशत र ूसािरत भएका िथए। आज मल आगामी िदनहǾमा अिन्मनको कायार्दश क कःतो ैे े ेहनछ भǏे िजघ्ासाहǾको उƣर िदनका लािग तपाईँहǾलाई आमन्ऽण गरको ह। ु ु े े ँतर त्यसभन्दा अिघ आज म, िवगत कही साताको वातार् र छलफलपिछ गएको आइतबारका िदन अन्तिरम ेिवधाियका ससदमा मतदानमा टिǍएको राजनीितक ूसǍ उल्लख गनर् चाहन्छ। राजतन्ऽको भिवंय राƶसघको कन राय ं ं ै ु ु ु ेहनपनȶ वा राय रहको िवषय होइन। त्यसरी न िनवार्चनसम्बन्धी अन्तरार्िƶय Ǿपमा ू ुु े ै चिलत कही िनवार्चन ूणालीका असल ेअभ्यासहǾको मयार्दा पालना गिरयोस भǏे चाहना बाहक चनाव ूणालीका बारमा पिन राƶसघ तटःथ छ। यी कराका ् ु ु े े ंबारमा नपालीहǾल आफɆ िनणर्य गनर् पछर्
Publisher:
UNMIN ,   (2007 )
Type / Script:
Press Release in English
Keywords:
DEMOCRACY, PEACE PROCESS, ELECTION
Thematic Group:
 UNMIN : Peace and Conflict through Political Mission
Thesaurus:
01.03.00  -  Maintenance Of Peace And Security
Reference Link:
** This document has been:
980  times viewed
349  times downloaded.
Feeder: ANJANA SHRESTHA , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Press Conference at the Reporter’s Club, Kathmandu (28 May 2008)
Statement by Representative of the Secretary-General Karin Landgren
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal at the opening ceremony of the 14th General Assembly of the Informal Sector Service Centre (INSEC), 5 January 2008, Kathmandu
PRESS STATEMENT: Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General
Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren’s Remarks (At the Farewell Reception Organized by UCPN-Maoist )
Security Council
At the Meeting of the Top Leaders Held Today at the Prime Minister’s Residence in Baluwatar
(unofficial) Agreement between the Political Parties to Amend the Constitution and take Forward the Peace Process
ूस वƠद्व य े इयान माǒटृन राƶसघीय महासिचवका ǒवशष ूǓतǓनǓध ं े
राƶसǎीय महासिचवका िवशष Ĥितिनिध े इयान मािटर्नको Ĥस े वƠव्य
अ!तराृǒƶय नारȣ Ǒदवसका
Vital Elections - International Day Of Peace
Statement to the press by Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal (28 May 2008)
UNMIN Newsletter Fact Sheet 5 (UN Agencies Supporting Nepal’s Peace Process)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Speech at UN Day event (24 October 2008)
Statement to the Press: Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General (1 May 2007)
Security Council Establishes United Nations Political Mission In Nepal, Unanimously Adopting Resolution 1740 (2007)
The Secretary-General - Address to the Constituent Assembly Of Nepal (1 November 2008)
नेपालको संविधानसभामा महासचिवको सम्बोधन (१ नोभेम्बर २००८)
Remarks at the Opening of the Nepal Peace Process Photo Exhibit (6 August 2008)
नेपालको शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धि तस्विर प्रदर्शनीको उदघाटन​का अवसरमा दिनुभ​एको मन्तव्य (२०६५ साउन २२)
Karin Landgren, Representative of the Secretary-General in Nepal (29 March 2009)
Agreement Reached Between the Government Talks Team Comprising Seven Parties and the Federal Limbuwan State Council
Agreement on the Management of Arms and Armies
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary­General on Nepal
Press Statement: Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General (16 November 2007)
Ian Martin Special Representative of the United Nations Secretary-General
Statement to the Press: Simon Hermes Regional Head, Mid-Western region, United Nations Mission in Nepal
Remarks by Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren International Day of Peace
Ian Martin Special Representative Of The Secretary-General In Nepal: Speech On The Occasion Of International Peace Day: Organized By Ministry Of Peace and Reconstruction (21 September 2008)
Tamrat Samuel Deputy Special Representative of Secretary-General in Nepal (31 March 2008)
12-Point Understanding Reached Between the Seven Political Parties and Nepal Communist Party (Maoists)
जनआन्दोलन र नेपाली शान्ति प्रक्रियाको एक वर्षजनआन्दोलन र नेपाली शान्ति प्रक्रियाको एक वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघीय महास सिंयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिवको नेपालस्थित विशेष प्रतिनिधि चवको नेपालस्थित विशेष प्रतिनिधि र् इयान मार्टिर् इयान मार्टिन
निर्वाचन चैतमा नेपालमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष वातावरणमा विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि अन्मिनले यथासम्भव सहयोग गर्नेछ
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Inauguration of the INSEC Training Programme, Defending the Right to Defend Human Rights in Nepal
Letter Dated 22 November 2006 from the Secretary-General to the President of the Security Council
प्रेस वक्तव्य: ईयान मार्टीन राष्ट्रसंघीय महासचिवका बिशेष प्रतिनिधि (३२ असार २०६४)
माओवादि सेनाका लडाकुहरुको दर्ता र प्रमाणीकरणसम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति (२०६६ जेठ ५)
The Code of Conduct for Ceasefire Agreed Between the Government of Nepal and the CPN (Maoist) on 25 May 2006 at Gokarna
Proclamation to the Nation from His Majesty King Gyanendra
Decisions of the Seven-Party Meeting
Agreement Between the Government of Nepal and the United Democratic Madhesi Front
Agreement Between the Government Talks Team comprising the Seven Parties and the Federal Republic National Front, Nepal
Policies and Programmes of the Government of the Republic of Nepal
Constituent Assembly Rules of Procedure
Report of the Secretary-General on the Protection of Civilians in Armed Conflict
Press Statement on Registration and Verification of Maoist Army Personnel (19 May 2009)
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal
Statement Attributable to the Spokesman for the Secretary General on Nepal
Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General
Resolution 1825 (2008) - Adopted by the Security Council at its 5941st meeting, on 23 July 2008
Security Council Extends Mandate of United Nations Mission in Nepal
Presidential Statement by the Security Council
सयƠ राƶसघका महासिचवका िवशष Ĥितिनिध ं ं ु े इयान मािटर्नको Ĥस वƠव्य े
नपालिःथत सयक्त राƶसघीय िमसन े ं ं ु पवीर् क्षे ऽका क्षे ऽीय ूमख एन्ड्र्य मक ू ु ु ् मगरको े ूस वक्तव्य े
नपालिःथत सयƠ राƶसघीय Ǔमसन े ं ं ु म'यपिƱमाʶल द्घे ऽका द्घे ऽीय ूमख साइमोन हǓमृ सको ु ूस वƠद्वय े
नेपालका सàब!धमा महासिचवका तफृबाट उहाँका ूवƠाƮारा जारȣ वƠद्वय
नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिनको प्रेस वक्तव्य
पालका े लाǓग महासिचवका ǒवशष ू े ǓतǓनǓधको पऽकार सàमलन े
नपालका लाǓग महासिचवका ǒवशष ूǓतǓनǓध इयान माǒटृनल े े े ǐरपोटृसृ षलबमा Ǒदनभएको वƠद्वय ु
प्रेस विज्ञप्ति: राष्ट्रसंघीय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन (२०६४ बैशाख १८ गते)
Address by Special Representative of Secretary General Ian Martin at a medal parade to honour Interim Task Force (24 December 2007)
Statement Attributable to the Spokesperson of the Secretary-General Nepal (15 Aug 2008)
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at an Interaction Programme on Democracy, Dignity and Peace Regarding Dalit Emancipation in Nepal 5 December 2007, Kathmandu
Press Conference by Special Representative of the Secretary-General in Nepal (23 January 2008)
National Trade Unions join Hands With Maoist Union For Peace And Development
Ian Martin Special Representative of The Secretary-General in Nepal Statement To The Press On The Occasion Of International Women’s Day
प्रेस विज्ञप्ति- २०६४ भदौ २८ (१४ सेप्टेम्बर २००७)
प्रेस विज्ञप्ति (१२ जनवरी २००७)
संयुक्त राष्ट्र्संघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि: इयान मार्टीनद्वारा जारी प्रेस वक्तव्य (२०६४ फागुन १६ गते)
Secretary-General Commends Nepalese on Peaceful Election (10 April 2008)
Secretary-General's Statement Upon Arrival in Kathmandu, Nepal
Time for a New Roadmap Ian Martin, SRSG in Nepal
Ian Martin, Personal Representative of the United Nations Secretary-General in Nepal: Media briefing 18 September 2006, at the UN Information Centre
Press Statement (12 January 2007)
Briefing by Representative of the Secretary-General in Nepal Karin Landgren (22 September 2010)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Address at the “Dalit Parliament” Organised by the Rasriya Dalit Network Nepal
Constituent Assembly Elections of 10 April 2008: Summary of Human Rights Monitoring.
UNMIN Mission Lexicon
UNMIN Election Report No 1, 22 March 2008
Ian Martin, Personal Representative of the Secretary-General in Nepal Dhangadi (23 August 2007)
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal
UNMIN Patra #7, August 2008
UNMIN Patra #4 - January 2008
Capacity Building Of Media Professionals In Electoral Coverage In Post-Conflicy Nepal
Representative of the Secretary-General Karin Landgren’s address: Press Conference (30 April 2010)
Ian Martin, Personal Representative of the United Nations Secretary-General in Nepal Address to Madhesi Women's National Conference (17 August 2007)
Secretary-General Approves $10 Million Contribution in Aid to Nepal from United Nations Peacebuilding Fund
Press Statement
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at a media briefing at OHCHR-Nepal, Kathmandu
Statement to the Press : Andrew MacGregor Regional Head, Eastern region, United Nations Mission in Nepal
Electoral Support Project Phase 2 - Institutional Strengthening and Professional Development Support for the Election Commission of Nepal
Agreement Between the Government of Nepal and the Madhesi People’s Right Forum, Nepal
Evaluation of the Impact of the BRIDGE Program in Nepal Final Evaluation Report 2008 – 2018
सहमति पत्र​
Agreement Letter (13 September 2007)
Press Release: Arrival of Assistant Secretary-General for Political Affairs, Ms Angela Kane
Statement Attributable to the Spokesperson for the Secretary-General on Nepal
United Nations Peacebuilding Fund Releases Further $8 Million To Nepal
100 result(s) found.