United Nations
Information Centre | Nepal
#62 UN Essay 2015: मेरो संयक्त रास्टरसंघ
PDF File Size: 41 KB | Download   
मानव जाति र धर्तितिर को बिनास हैन प्रगतिति चाहानु बिबिद र समस्या समाधर्तानका लागत युद्द हैन सम्बिद चाहानु धर्ततिमा युद्द
दन्काउन हैन शान्ति सद्भावना सुहाद्रतिको नारा घन्काउनु चाहानु यस संघठनको मूल उदेश्य हो र यसको लक्ष्य भनेको जगततिलाइ पहिहलो बिश्व युद्द र दोस्रो बिश्व युद्द जस्ति अर्को युद्द को ज्वालामा भास्मी भुति हु न् निदनु हो।
मेरो सयुक्त रास्टर संघको स्थापहना हु नु भन्दा पहिहलेनै लगत अर्फ नेसन सन् १९१९ भन्ने सस्थाको गतठन किह देश हरुल गतरेका थिए यसको लक्ष्य पहिन सयुक्त रास्टर संघको जस्ति पहृथीवी लाइ युद्द बिट टाढा राख्नु थियो। जापहानले मंचुरिया र इटालीले अर्बिसिनया माथि आक्रमण गतरे र जमर नीमा अर्िति रास्टर बिदी यहु दी बिरोधिर्त पहाटीका नेति तिनाशाह हिटलरले सन १९३९ मा पहोल्याण्ड माथि धर्तावा बिले पहिछि औपहचािरक रुपहमा नै दोस्रो बिश्व युद्द आरंभ भयो ।लगत अर्फ नेसनका सदस्य रास्टरहरु तिमासे बिनेररहे फल स्वरुपह प्रथम बिश्व युद्दमा बिगतेको मानव रक्तका आहाल हरु सुक्क नपहाउदै दोस्रो बिश्व युद्द शुरु भयो पहिथर वी मा मनुस्य जातिको चत्कार सु नियो, मान्छि मानिस भुति भुति मारि रहे र धर्तितिर माति धर्तुरु धर्तुरु रोहरिहन।

Writer: Ganesh Bahadur Bohara, boharaganesh213@gmail.com

#UNEssay2015
Publisher:
UNIC ,   (2015 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
#UNEssay2015, DEVELOPMENT, HUMAN RIGHTS, PEACE, CONFLICT, DEFORESTRATION
Thematic Group:
 UNIC : UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE
Thesaurus:
02.04.00  -  Development
Reference Link:
** This document has been:
783  times viewed
1  times downloaded.
Feeder: ANG1EE12 , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
#69 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#18 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future – I have a dream
#39 UN Essay 2015: My United Nations – A Vision For Future
#52 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
#33 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For The Future
OHCHR ESCR Bulletin: Bi-monthly update on economic, social and cultural rights
#51 UN Essay 2015: My United Nations: A Vision for Future
OHCHR Press Release High Commissioner for Human Rights Set to Monitor Situation in Nepal
#64 UN Essay 2015: My United Nation: A vision for future
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 11 November 2006 United Nations High Commissioner for Human Rights welcomes agreement
The 67th International Human Rights Day: Speech by Mr. Jose Asallino, Director of ILO, Nepal on behalf of Mr. Craig Sanders, Resident and Humanitarian Coordinator
United Nations Development Assistance Framework For Nepal 2008-2010
Human Rights Situation in Nepal in the Present Context
Nepal’s Human Rights Situation Reviewed by the UN Human Rights Council in Geneva
General Assembly A/HRC/13/73 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
Briefing with the Media on OHCHR-Nepal’s Agreement with the Government of Nepal, 17 June 2009
Gender Equality and Empowerment of Women
#36 UN Essay 2015: My United Nations : A vision for the future
Indicators for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights in Nepal - A user's guide
Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal New York, 23 December 2004
#53 UN Essay 2015: My United Nation A Vision For Future
General Assembly-A/HRC/16/23: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the HURON Program to mark Human Rights Day 10 December 2007, Kathmandu
Secretary-General's statement on the situation in Nepal New York, 22 March 2004
#30 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For The Future
Accessing Interim Relief: Kailali and Dadeldhura - Issue No. 21
#65 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#45 UN Essay 2015: My United Nations
#61 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#50 UN Essay 2015: My United Nations
UNMIN Newsletter Fact Sheet 5 (UN Agencies Supporting Nepal’s Peace Process)
UN High Commissioner Navi Pillay – Interaction with Civil Society 19 March 2009, UN House, Kathmandu Talking Points
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Press Release – 19 December 2008 OHCHR’s report on conflict-related disappearances in Bardiya, a further step in strengthening the peace process
#70 UN Essay 2015: My United Nations- Vision For The Future
#9 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision For The Future
#47 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#55 UN Essay 2015: My United Nations – A vision of future
#56 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
Talking points for Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of OHCHR’s Handbook for Civil Society
Implementation Of General Assembly Resolution 60/251 of 15 March 2006 Entitled “Human Rights Council” (Fourth session, Item 2 of the provisional agenda)
OHCHR-­Nepal Check against delivery Address by Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights 20 January 2007 Kathmandu, Nepal
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Nineteenth session, Agenda item 2)
Common Country Assessment for Nepal 2007
#41 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#3 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for Future
OHCHR­Nepal Lena Sundh Representative in Nepal of the High Commissioner for Human Rights
Statement by UN Resident Coordinator a.i. Ziad Sheikh At the NHRC Human Rights Day 9 December 2014
The Secretary-General - Message on the International Day of Peace (21 September 2008)
A Rapid Scan Organizations Working on Women and Peace in Nepal
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Speech at UN Day event (24 October 2008)
Ian Martin, Personal Representative of the Secretary-General in Nepal Dhangadi (23 August 2007)
Fourth Anniversary of The CPA: Non-Implementation of Human Rights Commitments Jeopardizes Peace Process: NHRC, OHCHR
Human Rights in Nepal One year after the Comprehensive Peace Agreement (December 2007).
General Assembly A/61/374 - Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
#6 UN Essay 2015: My United Nations: a Vision for the Future
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
Address by David Johnson Officer-in-Charge, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal On the occasion of International Day of the World’s Indigenous People 9 August 2006 Organised by NEFIN and the JSCIN
National Action Plan On Implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1325 & 1820
Conflict Sensitivity
Internally Displacement Information Booklet
UNDP-OHCHR Toolkit for collaboration with National Human Rights Institutions
#71 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
Press Statement 23 January 2007 Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights Sindhupalchowk, Nepal
Report Of the Working Group On The Universal Periodic Review Related To Human Rights Nepal UN
#24 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision for the Future
Constituent Assembly Elections of 10 April 2008: Summary of Human Rights Monitoring.
Ms. Kyung-Wha Kang-United Nations Deputy High Commissioner For Human Rights Statement To The Media
(Duplicate Document; Wrong Topic) A Rapid Scan Organizations Working on Women and Peace in Nepal
Nepal Conflict Report 2012
Human Rights Day Organised by The National Human Rights Commission (NHRC), 10 December 2009
Do No Harm Orientation-Learner's Kit
Human Rights in Nepal A Status Report 2003
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at an Interaction Programme on Democracy, Dignity and Peace Regarding Dalit Emancipation in Nepal 5 December 2007, Kathmandu
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal at the opening ceremony of the 14th General Assembly of the Informal Sector Service Centre (INSEC), 5 January 2008, Kathmandu
Statement to The Press
#67 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
United Nations Office Of The High Commissioner For Human Rights In Nepal Press Release – 10 July 2008
Joint Press Release-UN: Transitional Justice Process must comply with International Law 2011
Nepal’s Human Rights Situation Reviewed by the UN Human Rights Council in Geneva
What is transitional justice?
Sanitation Marketing Strategies for Nepal
HUMAN DEVELOPMENT Report 2000
#35 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision for the Future
#57 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision For The Future
#40 UN Essay 2015: My United Nations
Message by Chairperson Justice Anup Raj Sharma of National Human Rights Commission-Nepal on The Occasion of The 66 th International Human Rights Day
UNMC(UNITED NATION MILLENNIUM GOALS CAMPAIGN) Interaction Program
OHCHR-Nepal Lena Sundh Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal 17 February 2007
OHCHR urges the Government to enforce the Court order on the Maina Sunuwar case and advance commitment to ending impunity
Foreign Labor Migration and Trafficking in Persons in Nepal: A Situational Analysis
In the Know-UNDP Nepal Newsletter-Issue 4, April 2007
Nepal Human Development Report 2009 - State Transformation and Human Development
High Commissioner for Human Rights Visiting Nepal
Planning Effective Delivery Of Education In A Federal State
UN High Commissioner For Human Rights, Navi Pillay Statement To The Media
One Year On: the Janaandolan and Nepal’s Peace Process
#12 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For Future
Agreement on the Management of Arms and Armies
Nepal: Conflict-related Human Rights Violations Need To Be Investigated Without Any Further Delay, Says UN Human Rights Office
Human Rights in the Constitution- Nepal Participatory Constitution Building Booklet Series No. 3
100 result(s) found.