United Nations
Information Centre | Nepal
संकटको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागी न्युनतम प्ररम्भिक सेवा सामग्री (एम​,आइ,एस​,पि)तालिम एस आर एच समन्वयकर्ताका लागि
PDF File Size: 7.37 MB | Download   
नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय द्वारा मुलुकमा दैवि प्रकोप उद्वार ऐन ,२०३९ अनुसार विपद प्रतिक्रियाका क्रियाकलापहरु भैरहेका तथा विपद व्यवस्थामा राष्टिय रणनिति,२०६६ अनुसार विपद जोखिम व्यव्स्थापनका सबै च​ऋहरुको सु-संचालन तथा समन्वय गर्न राषटीय स्तरको विपद प्रतिकार्य योजना बनाई विपद जिखिम व्यव्स्थापनमा संलग्न हुने सबै सरकारी तथा गैर सरकारी निकयहरुको भुमिका सुनिश्चीत गर्नका लागी राषटीय विपद प्रतिकार्य कार्यढाँचा निर्माण गरी सकिएको छ्​। यसै सन्दर्भमा नेपालमा ठृलो विपद परेको अवस्थामा प्रभब्कारी र समन्वयत्मक रुपले राषटीय तहको प्रतिकर्यका लागी दिशानिर्देश गर्नु, विपद हुनुभन्दा अगाडी,भैरहेको समयमा र विपद पश्चात्
तुरुन्त गरिने कार्य तथा जनधनको सुरक्षा,कानुनको पालना;बिरामि,घाइते र जोखिममा परेका व्यक्तिको हेरचाह,जिवन रक्षाका लागी आवश्यक पर्ने समग्री प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणका लागी गरिने कार्यहरुलाइ प्रभावकारि ढंगबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ्। संकटको समयमा यौन तथा प्रजनन स्वस्थय सुधारकालागी न्युनतम प्ररम्भिक सेवा प्रदान गर्न सकियोस भन्नकालागी यस संग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाइ समन्वयात्मक रुपमा संलग्न गराई स्वास्थय तथा जनसङ्खया मन्त्रालय​, सवास्थय सेवा विभाग,राषटीय स्वास्थय तालिम केन्द्र बाट यो सन्दर्भ पुस्तिका तयार गरिएको हो।
Publisher:
UNFPA, GoN ,   (2014 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
STAKEHOLDER, REFRENCE MANUAL, SEXUAL REPRODUCTIVE HEALTH, GENDER BASED VIOLANCE, FAMILY PLANNING, HIV, NATURAL DISASTER, HUMAN RIGHTS, ADVOCACY, SEXUAL VOILENCE AND HARRASSMENT, HUMAN REPRODUCTION, HUMAN REPRODUCTIVE TECHNOLOGY, REPRODUCTIVE FREEDOM, SEX EDUCATION, SEXUAL BEHAVIOUR, WOMEN HEALTH, YOUTH HEALTH, HEALTH
Thematic Group:
 UNFPA : Population studies
Thesaurus:
08.02.00  -  Family Planning
Reference Link:
** This document has been:
724  times viewed
2  times downloaded.
Feeder: ASHAPARIYAR , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Country Programme Action Plan 2008-2010 Between The Government of Nepal and The United Nations Population Fund
First National Population Conference 2014
Dignity First -Youtube
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
Adolescent Girls in Disaster & Conflict
Universal Access To Reproductive Health ( Progress And Challenges )
Comprehensive Sexuality Education
Young People’s Sexual and Reproductive Health and Rights
परिवार नियोजनका गाहक र सेवा प्रदायकका लागि निर्णय सामगी नेपाली सस्करण, २०७१
Reproductive Health Research Policy Brief Number 18, January 2014
Nepal : Maternal and Reproductive Health at a Glance
UNFPA Country Programme Document for Nepal (2018-2022)
At The Heart of The Earthquake Epicenter: Addressing Reproductive Health Needs in Gorkha
Family Planning in Humanitarian Settings -Youtube
Adolescent Sexual and Reproductive Health Programme to Address Equity, Social Determinants,Gender and Human Rights in Nepal- Report of the Pilot Project
United Nations Population Fund
Time to Intensify Efforts for HIV/AIDS Services
Reproductive health
DEMOGRAPHIC DIVIDEND UNFPA
Assessing Supply Side Constraints Affecting The Quality Of Adolescent Friendly Services (AFS) And The Barriers For Service Utilization
Reaching Adolescents With Health Services In Nepal
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास््य अधिकार ऐन
Health Sector Response to Gender-Based Violence: An assessment of the Asia Pacific Region
The First Consultation Meeting For Male Reproductive And Sexual Health In Kathmandu, Nepal
UNFPA personnel singing and dancing the Deuda way against VAW [Youtube]
Evaluation of the MISP for Reproductive Health Services in Post-earthquake Nepal UNFPA
UNFPA Nepal Brochure
National Family Planning Costed Implementation Plan 2015-2020
National Reproductive Health Commodity Security Strategy- 2015
The Qualitative Study on Assessing Supply Side Constraints Affecting the Quality of Adolescent Friendly Health Services and the Barriers for Service Utilization in Nepal
A Study on Selected Reproductive Health Morbidity among Women Attending Reproductive Health Camps in Nepal
Nepal- Health Sectors and Programmes in Mid and Far Western Regions (28 July 2011)
Nepal- Health Sector in Mid and Far Western Regions (4 July 2011)
Gender Based Violence (GDV)
GENDER-BASED VIOLENCE (GBV)
Ensuring reproductive health services -Youtube
बृहत्तर यौनिकता शिक्षा: शिक्षक स्रोत सामग्री
Report Card HIV Prevention for Girl and Young Women
Nepal - Country Fact Sheet 2009
The Gender Audit of The Response To HIV in Nepal
Sexual and Reproductive Health of Adolescents and Youth in Nepal: Trends and Determinants Further Analysis of the 2011 Nepal Demographic and Health Survey
Many Faiths Different Contexts: Experiences with Faith-Based Organisations in the Asia and Pacific Region
विपदको अवस्थामा किशोरकिशोरीको लागि यौन तथा पज्नन स्वस्थय सेवा सहयोगी सामग्री
What do we march for?
POSITIVE PROTECTION TRAINING MANUAL – PARTICIPANT’S HANDBOOK
Promoting Recovery and Resilience among Earthquake affected Communities: Communication and Social Mobilisation Initiatives to Address Human Trafficking and Gender-based Violence
Surveying Nepal's Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approaach
Surveying Nepal’s Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approach
Assessment of the Performance of the Hospital-Based One Stop Crisis Management Centres
UNFPA Annual Report 2018
HEALTH IN THE SDGs ERA
A Technical Brief HIV And Young Transgender People
Nepal Earthquake Response- Issue #2 : 25th April – 25th July 2015
Nepal Earthquake: 100 Days into the Humanitarian Response (as of August 19)
Accelerating Universal Access to Reproductive Health
Government of Nepal and UNFPA sign new CPAP for 2013 - 2017
WHO-AIMS Report On Mental Health System In Nepal
Report on the First Outreach Training Workshop for Men Who Have Sex With Men in Nepal
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08): Eastern Development Region
A Study On The Socio-Economic Impact Of HIV/AIDS In Nepal
UNFPA And Disaster Risk Reduction In Asia And The Pacific – The Most Disaster-Prone Region In The World
विपदको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा - Youtube
MISP for Reproductive Health in Crisis Situations in Nepal -Youtube
NEPAL DEMOGRAPHIC AND HEALTH SURVEY 2016
Male and Female Condoms For Refugees in Nepal
2011-Demographic and Health Survey Nepal
(NO FILE) Time to Intensify Efforts for HIV/AIDS Services
Facility Based Assessment for Reproductive Health Commodities and Services:
Early Marriage in Nepal Web Series First Episode [YouTube]
Early Marriage in Nepal Web Series Third Episode [YouTube]
United Nations Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences, Dubravka Šimonović Official visit to Nepal 19 - 29 November 2018
Press Release on World AIDS Day 2017
Ending Violence Against Women And Girls
Preventing mother-to-child transmission of HIV in Nepal:Situation Assessment and Recommendations
National Family Planning Costed Implementation Plan 2015-2021
UNICEF Annual Report for Nepal
UNFPA DIGNITY KITS
Nepal: Sectors in the districts of Western Region, October 2011
SDGs Goal 3: Good Health And Well Beings
SDGs Goal 3: Good Health And Well Beings
A Nepali SRHR advocate born with HIV
Nepal Earthquake: Protection/GBV Sub-Cluster Activity (as of 29 Jun 2015)
Study on Selected Reproductive Health Morbidities among Women Attending Reproductive Health Camps in Nepal, 2016
Stop and Eliminate Sexual and Gender Based Violence against All Women and Girls in Nepal
Country Progress Report on HIV/AIDS Response NEPAL
Violence Against Children in Nepal
Report of the Strategy Planning Meeting March 25-28, 2003 Biratnagar
Community Perception Report- Bhaktapur: Round 5 (November 2015)
Community Perception Report- Dhading: Round 5 (November 2015)
Community Perception Report- Dolakha: Round 5 (November 2015)
Community Perception Report- Gorkha: Round 5 (November 2015)
Community Perception Report- Kathmandu: Round 5 (November 2015)
Community Perception Report- Kavrepalanchowk: Round 5 (November 2015)
Community Perception Report- Lalitpur: Round 5 (November 2015)
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- भक्तपुर: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५)
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- धादिंग: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५)
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- दोलखा: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५)
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- गोरखा: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५)
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- ललितपुर​: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५)
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- काठमाडौँ: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५)
100 result(s) found.