United Nations
Information Centre | Nepal
पट्टको मोल्चीस्म सम्बीढान खास्चो बीढी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १०
PDF File Size: 463 KB | Download   
पट्टको मोल्चीस्म सम्बीढान खास्चो बीढीआङ् पट्ट भर्मीको काजूट् छान्म लीसे बीऊरिक्चाे कराङ्च मूड्डाके गूहान्डीक्के सम्बीढान खास्ठाङ् मूकरीस्ले र् इढीन्च पाहाचो आट्च छान डेहाङ् सम्बीढानलाक लोगाकोई मेल्लो आले डेमो डेले, ड र् इसे लोगाकूङ् माज्झाङ् काट्मट् लोङ्च​ जाट्म सर्कार ड लोगाकूङ् सम्बन्ढाके बल्लीऊ जाटाक्ले ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Magar - मगर
Keywords:
CONSTITUTION MAKING, PARTICIPATION, INTERNATIONAL LAW, JURISPRUDENCE, LAW ADJUSTMENT, WOMEN PARTICIPATION, INDIGENOUS PEOPLE, ETHNICITY, CULTURE SOCIETY, BACK WARD PEOPLE, FREEDOM, HUMAN RIGHT, RIGHT FOR VOTE, GOVERNMENT STRUCTURE, NATURAL RESOURCES, ECONOMICS RIGHT, CIVILIZATION, ELECTION, RIGHT TO VOTE, VOTER REGISTRATION, VOTING, ELECTION CAMPAIGNS ,POLITICAL CONVENTIONS, POLITICAL PLATFORMS
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.01.00  -  Political Conditions, Institutions, Movements
Reference Link:
** This document has been:
835  times viewed
4  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Promotion of Indigenous Peoples’ Rights in the Constitution Making and State Reform Process in Nepal
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला १०
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - १०
सहभागीतामूलक संविधान दय्केगु प्रक्रिया नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः १०
सहभागितामुलक हयुल्ठिम् स्हेङ्बा ठिम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १०
सहभागितामूलक संविधान निर्माण प्रक्रिया नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला १०
EFA Movement and Nepal’s Progress Amidst Violent Conflict
Basic Operating Guidelines Agreed to by Undersigned Agencies in Nepal
UNDP Support to Nepal's 2015 Constitution
UN Women-Annual Report (2013-2014)
संयुक्त राष्ट्रसंघ दिवसका अवसरमा नेपालका लागि महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयन मार्टीनले दिनुभएको मन्तव्य २४ अक्टोवर २००८ (२०६५ कार्तिक ८)
Implementing Commitments To Women’s Equal Participation
Indigenous Media, Empowering Indigenous Voices- Kathmandu Office
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of a Nepali Translation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 30 May 2008, Kathmandu
Special Rapporteur On Indigenous People Visiting Nepal
NEPAL: A YEAR AFTER THE EARTHQUAKES
What Happens After The Polls Close?
नयाँ संविधानअर्न्तर्गत अल्पसङ्ख्यकका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ७
नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ७
मीनाम सम्बीढान भीटीरीक् ठोर्रइ लेचकूङ लोयाट्् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ७
नव संविधानअर्न्तर्गत अल्पसंख्यकक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ७
छार् हयुल्ठिम्रि अल्पससङ्ख्यकला याङ्ताम्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ७
लबका संविधान अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ७
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
Shifting Cultivation, Livelihood and Food Security : New and old challenges for indigenous peoples in Asia
UN Security Council Statement Expresses Concern At Current Political Crisis In Nepal
OHCHR and ILO Conclude Workshop on the Rights of Indigenous Peoples
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Address at the Dalit Women’s National Conference Organised by the Feminist Dalit Organisation (FEDO) (30 November 2007)
महिलाहरूको समान सहभागिताका लागि प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन इयान मार्टिन, नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवका विशेष प्रतिनिधि
Highlights from the UNICEF Adolescents Development and Participation Baseline Study
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
International Convention on Distr.: General
Access to and representation of women in decision making processes of local governance structures : A local case study - Issue 38
Strengthening the Rule of Law and Human Rights Protection System in Nepal Programme (RoLHR)
नेपालस्थित राष्ट्रसंघिय महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयानमार्टीन सम्बोधन अन्तराष्ट्रीय विश्व आदिवासि दिवसको उपल्क्ष्यमा नेपाल जनजाति महासंघद्वारा आयोजित राष्ट्रिय सम्मेलन
लीस र ढर्म नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - १
देय् व धर्म नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफुचा-माः १
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ४
स्थानीय स्वायत्त शासन - नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ४
ईस्ठानीय स्वायट्टा सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ४
स्थानिय स्वायत्त सासन् संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ४
स्थानीय स्वायत्त शासन नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला
प्रेस सम्मेलनमा महासचिवले दिनुभएको मन्तव्य
UN Meets Members of Women’s Movement
UNMIN Patra #3 - Dec 2007
Empowering Widows: An Overview of policies and programmes in India, Nepal and Sri Lanka
High Commissioner for Human Rights Hails Adoption of Declaration on Indigenous Rights
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १
UN Expert Releases Report on Nepal’s Indigenous Peoples
स्थलगत बुलेटिन स्थानीय शासन संरचनाहरूका निर्णय प्रक्रियाहरूमा महिलाहरूको पहुँच र प्रतिनिधित्वज्ञ स्थानीय मामिला अध्ययन ( अङ्क ३८, मार्च सन् २०१२ )
Federalism Dialogues Series 3 - Mithila-Bhojpura - Koch - Madhesh Provnce - 24-26 April, 2010
प्रेस विज्ञप्ति महासचिवद्वारा करिन लनग्रेनलाई नेपालका लागि आफ्नो प्रतिनिधि मियुक्त गरेने
Ratna Kapur, Senior Gender Adviser UNMIN Address to Parliamentary Women’s Caucus
Recognizing Diversity and Social Inclusion in the Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 9
Perspectives on sexual violence during early years of marriage in Nepal: fndings from a qualitative study
राष्ट्रिय दलित नेटवर्क द्वारा आयोजित दलित संसद मा महासचिवका विशेष प्रतिनिधि इयान मार्टिन को सम्बोधन
Federal Democratic Republic Of Nepal
पत्रकार समेलन (१० साउन २०६४, २६ जुलाई २००७)
Press Conference (26 July 2007)
A Study Report on Organisation, Negotiation and Contracting: Case Study of West Gandak and Marchawar Lift Irrigation Systems Nepal (February 2002)
संक्रमणकालीन न्याय
Return to Chitwan: the Bote people in Nepal
Understanding Women's Participation in Forestry in Nepal
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (आयोग)द्वारा मानवअधिकार दिवसको स्मरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल)क अफिसर इन्चार्ज एन्थोनी कर्दोनद्वारा दिईएको मन्तव्य
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग (आयोग)द्वारा मानवअधिकार दिवसको स्मरण गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (उच्चायुक्तको कार्यालय-नेपाल)क अफिसर इन्चार्ज एन्थोनी कर्दोनद्वारा दिईएको मन्तव्य
Equal Representation of Women Through the Lens of Leadership and Organizational Culture - Expert Group Meeting
Discussion Paper Series on Women’s Political Leadership: Country Reviews Women’s Political Participation in South Asia
Tamrat Samuel Deputy Special Representative of Secretary-General in Nepal (31 March 2008)
UNMIN Patra #6 - April/May 2008
UNMIN Patra #4 - January 2008
Election Support Project-Institutional Strengthening and Professional Development Support For the Election Commission of Nepal
अन्मिनपत्र​ - स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका शर्त​
अन्मिनपत्र- निर्वाचन सल्लाहकारहरू कार्यक्षेत्रमा
अन्मिनपत्र- प्रतिनिधित्वका लागि महिला दवाब
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Nepal Conflict Report 2012
Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at the Inaugural Conference of the National Law Students of Nepal. 14 March 2010, Kathmandu “Our Constitution, Our Responsibility, Our Future”
Press Statement
Inputs From Nepal To The OHCHR Study Pursuant To The Human Rights Council Resolution 27/24 On Equal Participation In Political And Public Affairs
Communication for Empowerment in Nepal: an Assessment of Communication and Media Needs Among Indigenous Peoples
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
Speak Up Stop Discrimination
100 result(s) found.