United Nations
Information Centre | Nepal
सम्बीढानाङ भर्मीओ लोयाट् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ३
PDF File Size: 228 KB | Download   
भर्मीओ रास्टीयटा कूलूङ डेहाङ र होसए कूलाङ ङूच आलेल्याङ र हट होचेओ रास्टीयटा वा जाटीय ऊट्पट्टी, लीङ्ग, बरना, ढर्म, ढूट हट अरु चीन्डीटाक् ही लेल्यÞारा भर्मीओ लोयाट् पट्ट भर्मीआङ छ्याह्म ङूच छान्ले । पट्ट भर्मीको माभाक्म बोरोबोर रुपाङ भर्मीओ लोयाटो हकडार छान्ले । भर्मीओ लोयाटो बीस्व ब्यापी घोसानो ढारा काट् लख "भर्मी छान्नाङ फूक्काफाल छान्ले र मर्याडा र लोयाटो ओंर्साईङ् पट्ट भर्मी बोरोबोर छान्ले ।" र् इर्सइ जमर््मई लोयाट्को काट् आस्काट्कठ चाह्च, काट्कठ अस्काट् भर्परीस्च र माभाह्चीस्च छान्ले । बीस्वब्यापी भर्मीओ लोयाट्को सन्ढी, परम्परागट बाईरा लीसो कानून, सामान्य सीढान्टाको हट बाईरा लीसो कानूनो राहाच लामाऊ रुपाङ डेच हट पर्ट्याभूट जाट्च छान्ले । ब्याक्टी र जोलीओ आढारभूट फूक्काफाल र भर्मीओ लोयाट् जोगार हट लोङÞाक्के बाईरा लीसो भर्मीओ लोयाट् कठा राहच कानूनए सर्खार्कोके चीहीच टवार्रइङ काम जाट्के बा कर्ूर्सइ काम जाटर््र्ठइङ टूच छान्ले । १ ढलीङ लीसो सम्बीढानाङ भर्मीओ लोयाट्् बा मऊलीक् लोयाट्् हट फूक्काफाल कठा राहच भाक् मोलÞक्च छान्ले ।
Publisher:
CCD/UNDP ,   (2011 )
Type / Script:
Publication in Magar - मगर
Keywords:
HUMAN RIGHTS, SOCIAL JUSTICES, POVERTY ALLEVIATION, INEQUALITY POWER, GENDER, SOCIAL CAST, WOMEN, DISABILITY DIVERSITY, MULTILINGUAL , LAW, CONSTITUTION, ECONOMICS, SOCIAL, POLITICAL, RELIGIOUS, INTERIM CONSTITUTION, PROTECTION , ROLE OF CIVIL SOCIETY, FEDERAL SATE, ADJUSTMENT, EDUCATION RIGHT
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
01.07.00  -  General And National Law
Reference Link:
** This document has been:
829  times viewed
3  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: RAJENDRA MAN BANEPALI , Auditor:

View Document History
Related Topics
Promoting Gender Equality in the Humanitarian Response
मानव अधिकार, विविधता र सामाजिक न्याय संवैधानिक परामर्श सहायता एकाइ युएनडीपीद्वारा मानव अधिकार, विविधता र सामाजिक न्याय विषयमा आयोजित सम्मेलनको प्रतिवेदन
संविधानमा मानव अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ३
संविधानमे मानव अधिकार संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ३
संविधानय् मानव अधिकार नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ३
हयुल्ठीम्टी म्हिलुइला याङ्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ३
संविधान मे मानव अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ३
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
A Human Rights-Based Approach To Health
ACCESS TO JUSTICE Project: Enhancing Access to Justice for Consolidation of Peace in Nepal (A2J)
UNMC(UNITED NATION MILLENNIUM GOALS CAMPAIGN) Interaction Program
World Social Protection Report 2014/15: Building Economic Recovery, Inclusive Development And Social Justice
Statement by UN Resident Coordinator a.i. Ziad Sheikh At the NHRC Human Rights Day 9 December 2014
भावि संविधानमा नगरिक सरोकार​ (संविधानसभाका विषयगत समितिका प्रतिव्यदनहरुका आधारमा तयार पारिएको)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुइ) सामाजिक समावेशीकरण
एसपीसीबीएन/ यूएनडीपी लोकतान्त्रिक संवादअर्न्तर्गत संविधानसभामा प्रस्तुत् सुझावहरूको समीक्षा तथा संविधानसभा समितिका मस्यौदाहरूमा त्यसको प्रतिविम्बनको विश्लेषण
नयाँ संविधानअर्न्तर्गत अल्पसङ्ख्यकका अधिकार नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ७
नया संविधान में अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ७
मीनाम सम्बीढान भीटीरीक् ठोर्रइ लेचकूङ लोयाट्् नेपालाङ पट्टको मोलÞ क्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ७
नव संविधानअर्न्तर्गत अल्पसंख्यकक अधिकार नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ७
छार् हयुल्ठिम्रि अल्पससङ्ख्यकला याङ्ताम्ताम् नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ७
लबका संविधान अर्न्तर्गत अल्पसंख्यक के अधिकार नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ७
Workforce Diversity in NGOs: Gender Equality and Social Inclusion status of NGOs in an Eastern Hill district. Issue
Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 35 of the Convention: Initial Reports of States Parties due in 2012
Mapping Progress on Women's Right in Nepal
राज्य आ धर्म १ नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला १
संघिय प्रणाली, नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला २
गूमस्ठाऊ ठीटी नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - २
संङीय प्रणाली नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला २
संघीय प्रणाली संवैधानिक संवाद केन्द्र नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः २
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
Falling Through the Net? Gender and Social Protection in the Pacific
The Gender Dimensions of Pension Systems: Policies and Constraints for the Protection of Older Women
Violence against Madheshi Dalit Women in Dhanusa & Mahottari districts - Issue 39
Nepal Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Profile For Humanitarian Action and Disaster Risk Reduction (Updated 31st August 2017)
NDC, NWC, and OHCHR urge the government to ensure access to justice to victims of caste based discrimination and gender based violence
Human Rights, Diversity and Social Justice - Report of a Conference organised by the Constitution Advisory Support Unit, UNDP 29-30 April 2007, Biratnagar, Nepal
Discussion Paper Series on Women’s Political Leadership- Concept paper:Gender responsive Governance
Constitution of Nepal, 2072 - Preliminary Draft (Unofficial Translation in English)
Address by Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal on Sexual Orientation/Gender Identity and Constituent Assembly in Nepal On the Occasion of International Day Against Homophobia
संवैधानिक सवालहरुमा जानकारीमूलक सामग्रि (शृङ्खला एक - प्राविधिक पत्र)
संवैधानिक सवालहरूमा जानकारीमूलक सामग्री (शृङ्खला दुई ) सामाजिक समावेशीकरण
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Press Conference at the Reporter’s Club, Kathmandu (28 May 2008)
Human Rights Day Organised by The National Human Rights Commission (NHRC), 10 December 2009
Ms. Kyung-wha Kang United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights Statement to the Media 20 April 2011, Kathmandu
UN Women Nepal Strategic Note 2018-2022 [YouTube]
UNITED NATIONS OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR IN NEPAL Press Release – 11 December 2017
GENDER EQUALITY UPDATE NO. 12 Nepal Flood Response 2017 UPDATE No. 12
Constitution Of Nepal 2072 (Unofficial Translation in English)
EFA Movement and Nepal’s Progress Amidst Violent Conflict
Final Evaluation ILO/JAPAN ASIAN REGIONAL PROGRAM On the Expansion Of Employment Opportunities For women project (EEOW):Nepal Chapter
President's Memorandum: Proposed Supplementary Financing To The Federal Democratic Republic Of Nepal For The Poverty Alleviation Fund Project- Phase II
Disaster, Disability & Difference: A Study of the Challenges Faced by Persons with Disabilities in Post-Earthquake Nepal
Nepal Human Development Report 2004 - Empowerment and Poverty Reduction
UNHABITAT - Country Activities Report 2011
OHCHR-­Nepal Check against delivery Address by Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights 20 January 2007 Kathmandu, Nepal
An Address to Members of the Constituent Assembly of Nepal By Ms. Kyung-wha Kang United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights Kathmandu 19 April 2011
New Report Shows Cultural Sensitivity Critical to Successful Development Strategies, Women's Equality
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Strengthening The Rule of Law and Human Rights Protection System in Nepal Programme
United Nations Children's Fund
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
Opening Remarks by Richard Bennett, Representative of the High Commissioner for Human Rights in Nepal, at a Workshop on Ensuring Better Protection of Economic, Social, Cultural and Women's Rights in the New Constitution,
Statement to the press by Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal (28 May 2008)
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका
Constitution Making Process in Nepal
Interaction on Issues of Youth in the New Constitution
Strengthening the Rule of Law and Human Rights Protection System in Nepal Programme (RoLHR)
Executive Summary: Labour Markets, Institutions And Inequality
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
Transitional Justice Mechanism Cannot Provide Amnesty For Serious Human Right Violations And War Crimes
Closing Statement at Nepalgunj Human Rights Community Interaction on Discrimination and Social Exclusion Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights
Opening Remarks By Ms. Kyung-wha Kang United Nations Deputy High Commissioner for Human Rights Roundtable on Strategies for addressing discriminatory citizenship provisions against women in the forthcoming Constitution Kathmandu - April 19, 2011
Speak Up Stop Discrimination
Manual on Gender Equality and Social Inclusion and Gender Responsive Budgeting
Fight Poverty, Invest in Girls. Global Action Week for Education for All focuses on Gender Discrimination
Human Development Report 2002
Gender Equality and Empowerment of Women in Nepal
Eradicating Gender-Based Discrimination in Education – UNESCO /CERID Seminar Media Advisory
More Women In law, a Must for Justice In Nepal
A Brief Overview, Activities at a Glance- 2009
The Dalits of Nepal and a New Constitution - A Resource on the Situation of Dalits in Nepal, their Demands and the Implications for a new Constitution
Press Statement 23 January 2007 Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights Sindhupalchowk, Nepal
Richard Bennett, OHCHR-Nepal Representative Talking points Documentation on Justice Process: Experiences Sharing of the Woman's International Tribunal in Tokyo And Human Rights Violation in Nepal By SANGYA in association with AJWRC
United Nations Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences, Dubravka Šimonović Official visit to Nepal 19 - 29 November 2018
Social Security/ Social Protection In Nepal: Situation Analysis
Micro- Enterprises Development for Poverty Alleviation- Volume 2 (Analytical Summary of Research Reports)
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the 8th Anniversary of the National Human Rights Commission 26 May 2008, Kathmandu
NHRI Background Briefs: Assessing the Capacity of National Human Rights Institutions in South Asia to Address Discrimination and Human Rights Relating to HIV, Sexual Orientation and Gender Identity (June 2012)
अन्तर्राट्रिय महिला दिवसको अवसरमा सयुत राष्ट्र सघिय सयुक्त बय्कतय माच ४ २०१४ महिलाको समानता नै सबैको लागि प्रगति
UN WOMEN and the Sustainable Development Goals
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
100 result(s) found.