United Nations
Information Centre | Nepal
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
PDF File Size: 3.83 MB | Download   
एसिया र प्रशान्त क्षेत्र जातीय, सास्कृतिक र भाषिक विविधताले धनी छ । यस विविधताका कारणल गर्दा यस
क्षेत्रमा अलग अलग पृष्ठभमि भएका बालबालिकालाइ शिक्षा दिने काम ठूलो चुनैति पुगेको छ । सन २०००
मा डकारमा सम्पन्न भएका विश्व शिक्षा सम्मलनमा सहमति भएका उद्देशयहरूमध्य​ एउटा उद्देशय "सन २०१५ सम्ममा सबै बालबालिका अझ खास गरेर कटीहरू र अल्पसङख्यक समदायका बालबालिकाहरूलाइ निःशल्क
र अनिवर्य गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउन" थियो । त्यसै गरी अर्को उद्देशयमा "महिलाहरुको
साक्षरताको स्तर उकास्ने" भन्ने थिया । यी उद्देशयहरू हासिल गर्न​ र शिक्षाका अवसर सबैलाइ समान रूपमा उपलब्ध गराउन भाषिक अल्पसङख्यक समदायका विद्याथीहरूका लागि पभावकारी पठनपाठन हन आवश्यक
छ ।
Publisher:
GON, UNESCO ,   (2008 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
MULTILINGUAL EDUCATION, MULTILINGUAL LANGUAGE, NON-FORMAL EDUCATION, INCLUSION, HELPING TOOLS, SOCIALIZATION, MOTHER TERM, EDUCATION SYSTEM
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.03.00  -  Educational Systems
Reference Link:
** This document has been:
1227  times viewed
67  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
सबैका लागि शिक्षा
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
International Mother Language Day, 21 February 2011
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
मथानि भाग १
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Community Learning Center (CLC)
UNDAF (2013-2017) - Results Matrix
Language Survey Report
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
Dalits in India and Nepal: Policy Options for Improving Social Inclusion in Education
National Education Accounts In Nepal Expenditure for education 2009-2015
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue 2: April - June 2011
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
A Comprehensive Review of the Practices of Literacy and Nonformal Education in Nepal
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
Tools For The Assessment of School and Hospital Safety For Multi-Hazards in South Asia - (School Safety) Toolkit Book 1: New Design
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
Household- Based Literacy Survey 2011 ( Literacy Survey in Makwanpur, Rupandehi and Ruswa )
Higher Education Sustainability Initiative: Climate Change Action for Sustainable Development
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Western Development Region
Education For All National Plan of Action
विद्यालय स्तरको शैक्षिक तथ्याङक २००८—०९ डडेल्धुरा ( Flash Report I, 2008-09 Dadeldhura )
Gender, Jobs and Education: Prospects and Realities in Nepal
Nepal: Lessons From Integrating Peace, Human Rights, and Civic Education Into Social Studies Curricula And Textbooks
Reading The Past, Writing The Future:A Report On National Literacy Campaign And Literate Nepal Mission
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
UNESCO Kathmandu’s Celebration Of The International Literacy Day (ILD) And National Education Day (NED)
Kathmandu Office Newsletter : Volume II Issue I (January-March 2010)
UNDAF District Profiles: Education
Education Support to VMLRs
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
Education and Federalism National Symposium Held Today in Kathmandu
जेनिभासथिति सयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषददरा नपालको मानवाधिकार सथितिको समीक्षा
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
An Assessment of the Voter Education Programme, Nepal
Parents Mind Set of Education Investment for Daughters
GENIA-एसियामा शिक्षाको निमित्त लैङ्गिक संजाल जेनिया पृष्ठ्भूमी र ऊदेश्यहरू
ILO Approves US$500,000 Projects to Combat Child Labour
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
Activities of UNESCO kathamndu Office (1998-2003)
School Sector Reform Plan 2009-2015
सबैका लागि शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षाबाट बञ्चित उपेक्षितहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न सीप विकास नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरूकोवर्तमान स्थितिको पुनरावलोकन
Education For All 2000-2015: Achievements And Challenges
World Conference On Higher Education: Higher Education In The Twenty-First Century- Vision and Action (VOLUME V – PLENARY)
OBSTETRIC FISTULA
एच आइ भी र एड्स सम्बन्धि जनकारिमुलक संगालो
सबैका लागि शिक्षा विशवव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन २००८
Inventory of Non-Formal Education (NEF) Providers in Nepal
Using locally resourced low cost materials to extend young children’s learning, 2008
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
Community Learning Centers In Nepal:Status and Recommendations
सबैका लागि शिक्षाको विश्वव्यापी अनुगमन प्रतिवेदन शिक्षण र सिकाइ सबैका लागि गुणस्तर सुनिश्चित गर्न​ शिक्षण र सिकाइ
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
UN Newsletter - Vol. 51 (April 2013)
Joint Statement On The Importance Of Education
An Inventory of Non-Formal Education in Nepal
Shinnyo-en contributes US $ 38,462 to UNHCR’s Nepal programme
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal
Basic Education
UN newsletter - Vol. 39 (Oct - Nov - Dec 2011)
UNICEF Annual Report for Nepal
Assignment Report on Medical Education (Anaesthesiology) in Nepal
Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO on The Occasion of International Literacy Day
100 result(s) found.