United Nations
Information Centre | Nepal
SDGSINNEPAL about 19 results (0.0036 in miliseconds)  
SDGs in Nepal Goal 15: Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of info-graphics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates ...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal-16: Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of info-graphics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates ...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal-17: Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of info-graphics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates ...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 10 : Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 11: Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 12 : Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of info-graphics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates ...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 13: Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of info-graphics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates ...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 7: Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of info-graphics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates ...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 8: Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 9 : Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 1 : Infographics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 2 : Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 3 : Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 4: Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 5 : Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal Goal 6 : Info-graphics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
SDGs in Nepal: Infographics Where do Nepal’s seven provinces stand in terms of each of the Sustainable Development Goals? This series of infographics developed by United Nations Nepal in partnership with Nepal in Data and published in the Republica national daily, illustrates h...
UNDP, (2018)
Sustainable Development Goals Baseline Report of Province No. Five The government of Province No. 5 has been formulating first five-year plan (2019/20 - 2023/24) of the province with a vision of 'prosperous province, happy people'. The goals and priorities of the plan match with the Sustainable Development Goals (SD...
GON/ UNDP, (2019)
दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्रदेश नं.पाँचको आधार तथ्याड्ढ प्रतिवेदन दिगो विकास लक्ष्य (दिविल) हरूको तय गर्ने दिगो विकासका लागि सन् २०३० एजेण्डा सामाजिक रूपमा समावेशी र वातावरणीय रूपमा दिगो आर्थिक वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा हासिल गर्ने आवश्यकताबाट उत्पत्ति भएको हो । दिगो विकासको मानक आधार भनेको एउटा सदाचारी विश्वव्यापी सम...
UNDP, (2019)