United Nations
Information Centre | Nepal
RASUWA about 14 results (0.0043 in miliseconds)  
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- रसुवा: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५) यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिईनु पर्दछ । रसुवा जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु...
CFP-UNRCO, (2015)
Community Perception Report- Rasuwa: Round 5 (November 2015) This Community Perception Survey is conducted in Rasuwa, round 5 which have 100 of survey questionnaires. The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be conside...
CFP-UNRCO, (2015)
Community Perception Survey Report- Rasuwa: Round 6 (December 2015) This Community Perception Survey Report is conducted in Rasuwa,round 6 which have 100 of survey questionnaires.The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be co...
UNRCHCO, (2015)
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- रसुवा: राउन्ड ६(डिसेम्बर २०१५) यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिईनु पर्दछ । रसुवा जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु...
UNRCHCO, (2015)
समुदायको बुझाइ सर्वेक्षण – रसुवा : राउण्ड ३ (सेप्टेम्बर २०१५) यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । रसुवा जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहर...
CFP-UNRCO, (2015)
Community Perception Survey- Rasuwa: Round 3 This Community Perception Survey is conducted in Rasuwa, round 3 which have 100 of survey questionnaires. Note: All the values are expressed in percentages. 1. 1 Do you have any health problem? 2. Are your main problems being addressed? 3. Are ...
CFP-UNRCO, (2015)
पुननिर्माण सम्बन्धि समुदायको बुझाइको प्रतिवेदन- रसुवा बूदाँहरु: १. तपाइँको पुननिर्माणका मुख्य समस्याहरु सम्बोधन भइरहेका छन्? २. तपाइँलाई पुननिर्माण राहत/सहयोग कसरी लिने भन्ने जानकारी छ​? ३. तपाइँलाई पुननिर्माण सहायता लिन कुनै कुराले रोकेको छ ? ४. समग्रमा भुकम्पछिको पुननिर्माण प्रक्रियाले उपलब्धि गरे...
CFP-UNRCO, (2006)
Community Perception Report- Rasuwa: Round 4 (October 2015) This Community Perception Survey is conducted in Rasuwa,round 4 which have 100 of survey questionnaires.The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be considere...
CFP-UNRCO, (2015)
Rasuwa District: Distribution of Caste and Ethnic Groups The map shows distribution of caste and ethnic groups in Rasuwa district. #RasuwaDistrict #CasteGroups #EthnicGroups ...
UNOCHA, (2008)
संरक्षण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिवेदन रसुवा यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिईनु पर्दछ । रसुवा जिल्लामा जम्मा २१०० वटा सर्वेक्षणह...
CFP/UNRCO, (2016)
संरक्षण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिवेदन – रसुवा अगस्ट २०१६ यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । रसुवा जिल्लामा जम्मा १५० वटा सर्वेक्षणहर...
CFP/UNRCO, (2016)
Community perception survey- Rasuwa: Round 2 (September 2015) This Community Perception Survey is conducted in Rasuwa,round 2 which have 100 of survey questionnaires. Note: All the values are expressed in percentages #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaster #Ras...
CFP-UNRCO, (2015)
Community Perception Survey- Rasuwa: Round 7 ( January 2016 ) This Community Perception Survey is conducted in Rasuwa,round 7 which have 100 of survey questionnaires. The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be consider...
CFP-UNRCO, (2016)
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- रसुवा: राउण्ड ७ (जनुअरी २०१६) यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ। रसुवा जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहरु स...
CFP-UNRCO, (2016)