United Nations
Information Centre | Nepal
OKHALDHUNGA about 15 results (0.0051 in miliseconds)  
समुदायको बुझाइ सम्बन्धी प्रतिवेदन- ओखलढुंगा: राउण्ड ५ (नोवेम्बर २०१५) यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिईनु पर्दछ । ओखलढुंगा जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षण...
CFP-UNRCO, (2015)
Community Perception Report- Okhaldhunga: Round 5 (November 2015) This Community Perception Survey is conducted in Okhaldhunga,round 5 which have 100 of survey questionnaires. The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be con...
CFP-UNRCO, (2015)
Community Perception Survey Report- Okhaldhunga: Round 6 (December 2015) This Community Perception Survey Report is conducted in Okhaldhunga,round 6 which have 100 of survey questionnaires.The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should ...
UNCHRCO, (2015)
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- ओखलढुंगा: राउन्ड ६(डिसेम्बर २०१५) यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिईनु पर्दछ । ओखलढुंगा जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षण...
UNRCHCO, (2015)
पर्वी नेपालका ककरााँत राई समदायको अमतत साांस्कृततक सम्पदाहरुको वर्वर्वरणसचीकरण “अमिय सााँस्कृतिक सम्पदा आफैँ मा सााँस्कृतिक प्रस्फूटन भएकोले भन्त्दा पतन एक पुस्तादेखि अर्कोमा हश्तान्तरन हुाँदै आएको तथा निरान्तरन्रूपमा समदार्द्वािा पनभसयजजि गरिएको ज्ञान तथा भसप पतन महत्वपणय हुन्त्छ" भन्त्नेमा र्नेस्को ववश्वास गदय छ। किरात राई...
UNESCO, (2017)
समुदायको बुझाइ सर्वेक्षण – ओखाल्धुंगा : राउण्ड ३ (सेप्टेम्बर २०१५) यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । ओखाल्धुंगा जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक...
CFP-UNRCO, (2015)
Labour Migrant Returning from Qatar Mr. Nil Kumar Magar from Okhaldhunga district, is a labour migrant returning from Qatar. On average, every day, approximately 800 Nepalis leave the country through formal channels to work abroad. Returning migrants not only bring remittances but also...
IOM, (2019)
पुर्ननिर्माण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिबेदन– ओखलढुुंगा बुदाँहरु: १. तपाँइका पुर्न निर्माणका मुख्य समस्याहरु सम्बोधन भैरहेका छन? २. तपाँइलाइ पुर्न निर्माण राहत सहयोग कसरी लिने भन्ने जानकारी छ? ३. तपाँइलाइ पुर्ननिर्माण सहायता लिन कुनै कुराले रोकेको छ? ४. समग् मा भुकम्पपछिको पुर्न निर्माण प्रक्रियाले...
CFP-UNRCO, (2016)
Community Perception Report- Okhaldhunga: Round 4 (October 2015) This Community Perception Survey is conducted in Okhaldhunga, round 4 which have 100 of survey questionnaires.The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be con...
CFP-UNRCO, (2015)
खाद्यान्न सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिबेदन –ओखलढुंगा मे २०१६ यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । ओखलढुंगा जिल्लामा जम्मा १५० वटा सर्वेक्...
CFP/UNRCO, (2016)
संरक्षण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिवेदन –ओखलढुंगा अगस्ट २०१६ यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ । ओखलढुंगा जिल्लामा जम्मा १५० वटा सर्वेक्ष...
CFP/UNRCO, (2016)
Community perception survey- Okhaldhunga: Round 2 (September 2015) This Community Perception Survey is conducted in Okhaldhunga, round 2 which have 100 of survey questionnaires. Note: All the values are expressed in percentages #InterAgencyCommonFeedbackProject #CFP #NepalEarthquake2015 #NepalDisaster #Disaste...
CFP-UNRCO, (2015)
Pondage Basin Pondage Basin, Okhaldhunga. #Workers #Pondage #Basin #Okhaldhunga #Photo ...
UN/UNIC, ()
Community Perception Survey Report- Okhaldhunga: Round 7 (January 2016) This Community Perception Survey is conducted in Okhaldhunga round 7 which have 100 of survey questionnaires. The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be con...
CFP-UNRCO, (2016)
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- ओखलढुंगा: राउण्ड ७ (जनुअरी २०१६) यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ। ओखलढुंगा जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहर...
CFP-UNRCO, (2016)