United Nations
Information Centre | Nepal
MAKAWANPUR about 3 results (0.0062 in miliseconds)  
Community Perception Survey- Makwanpur: Round 3 This Community Perception Survey is conducted in Makwanpur, round 3 which have 100 of survey questionnaires. Note: All the values are expressed in percentages. 1. Do you have any health problem? 2. Are your main problems being addressed? 3. Are...
CFP-UNRCO, (2015)
संरक्षण सम्बन्धी समुदायको बुझाइको प्रतिवेदन मकवानपुर यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिबेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन् भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिईनु पर्दछ । मकवानपुर जिल्लामा जम्मा २१०० वटा सर्वेक्ष...
CFP/UNRCO, (2016)
Makawanpur District Distribution of Caste and Ethnic Groups The map shows the distribution of Caste and Ethnic groups in Makawanpur district. #Distribution #CasteGroups #EthnicGroups #MakawanpurDistrict...
UNRCHCO, (2008)