United Nations
Information Centre | Nepal
6057 about 2 results (0.0047 in miliseconds)  
Community Perception Report- Kathmandu: Round 7 (January 2016) This Community Perception Survey is conducted in, Kathmandu round 7 which have 100 of survey questionnaires. The findings in this report are not necessarily representative of all communities in the district. The findings in this report should be cons...
CFP-UNRCO, (2016)
समुदायको बुझाई सम्बन्धी प्रतिवेदन- काठमाडौँ: राउण्ड ७ (जनुअरी २०१६) यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुले जिल्लाका सबै समुदायहरुको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने छैन । यो प्रतिवेदनका उपलब्धीहरुलाई समुदायले प्रतिकार्यका प्रयासहरुलाई कसरी बुझेका छन भन्ने सम्बन्धमा संकेतका रुपमा लिइनु पर्दछ। काठमाडौँ जिल्लामा जम्मा १०० वटा सर्वेक्षणहर...
CFP-UNRCO, (2016)