United Nations
Information Centre | Nepal
About 7 results (0.0084 in miliseconds) - { Result by Publisher - UNFPA, GON }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2878)
 
 @medep (2511)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
Management of Pelvic Organ Prolapse For Doctors: Facilitor's Guide (September 2015) Pelvic organ prolapse (POP) is a significant reproductive morbidity among postmenopausal and women pf reproductive age in Nepal. Pelvic Organ prolapse (POP) is widely prevalent all over Nepal and with overall prevalence of 10% among women of reproduc...
UNFPA, GoN, (2015)
लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी क्लिनिकल प्रोटोकल लैङ्गिक हिंसा एउटा सामाजिक समस्याकै रूपमा रहेको छ । यसबाट खासगरी महिला र बालबालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । यसले उनीहरूमा शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक एवम् यौनजन्य असर पानुका साथै उनीहरूको समग्र विकास, सुरक्षा, सामाजिक जीवन तथा न्यायप्राप्ति...
UNFPA, GoN, (2015)
संकटको अवस्थामा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागी न्युनतम प्ररम्भिक सेवा सामग्री (एम​,आइ,एस​,पि)तालिम एस आर एच समन्वयकर्ताका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय द्वारा मुलुकमा दैवि प्रकोप उद्वार ऐन ,२०३९ अनुसार विपद प्रतिक्रियाका क्रियाकलापहरु भैरहेका तथा विपद व्यवस्थामा राष्टिय रणनिति,२०६६ अनुसार विपद जोखिम व्यव्स्थापनका सबै च​ऋहरुको सु-संचालन तथा समन्वय गर्न राषटीय स्तरको विपद प्र...
UNFPA, GoN, (2014)
National Family Planning Costed Implementation Plan 2015-2021 Nepal is aspiring to graduate from a ‘Least Developed Country’ to a ‘Developing Country’ by 2022 and is committed to improving the health status of its people through reduction in maternal, neonatal, infant and under-five mortality. In the area of Fa...
UNFPA, GoN, (2015)
परिवार नियोजनका गाहक र सेवा प्रदायकका लागि निर्णय सामगी नेपाली सस्करण, २०७१ गाहक र सेवा प्रदायकका लागि सामगी एस प्रकार छ १ गर्भावती भए नभएको एकिन गर्न प्रसनावली ,२ कुन साधन सेवागाहिलाई उपुक्त हुन छ ? ,३ साधना प्रभावकारीता तुलना गर्ने ,४ सस्त्री प्रजजन प्रणाली ,५ महिनाबारी चक्र , ६ पुरुष प्रजजन प्रणाली, ६ पुरुष प्रजजन प...
UNFPA, GoN, (2014)
Country Programme Action Plan 2008-2010 Between The Government of Nepal and The United Nations Population Fund In mutual agreement to the content of this Country Programme Action Plan (CPAP) document and their responsibilities in the implementation of the country programme, the Government of Nepal (GoN) and the United Nations Population Fund (UNFPA) 1. Furth...
UNFPA, GoN, (2008)
Management Of Obstetric Fistula For Health Care Providers – On-The-Job Training: Learner's Guide (March 2014) Many mothers needlessly die each year due to complications of pregnancy and childbirth. The maternal mortality ratio in the developing world ranges from 500 to 1,000 deaths per 100,000 live births. For each mother who dies, there are an estimated 16 ...
UNFPA, GON, (2014)