United Nations
Information Centre | Nepal
About 2 results (0.0076 in miliseconds) - { Result by Publisher - UNESCO, WCECCE }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2875)
 
 @medep (2507)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
अवधारणा पत्र प्रारम्भिक बाल-हेरचाह र शिक्षामा युनेस्कोकोविश्व सम्मेलनः राष्ट्रहरुकोसम्पदाकोबिकास गद प्रारम्भिक बाल-हेरचाह र शिक्षाकोऔपचारिक परिभाषा फरक फरक छ । यस कार्यपत्रलेव्यापक दृष्टिकोण अंगालेकोछ । प्रारम्भिक बाल-हेरचाह र शिक्षा सेवाहरु तथा कार्यक्रमहरुलेबालबालिकाहरुको अति दर्ीघजीवन, बृद्धि, विकास र सिकाइलाईसघाउँछन्- यसमा स्वास्थ्य, पोषण र सरस...
UNESCO, WCECCE, (2010)
प्रारम्भिक बाल हेरचाह र शिक्षामा युनेस्कोको विश्व सम् "यसैद्वारा हामी सामूहिक रुपमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं कि (-) विशेषगरी सबैभन्दा संकटग्रस्त र पिछडिएका बालबालिकाहरुका लागि विस्तृत प्रारम्भिक बालहेरचाह र शिक्षाको विस्तार र सुधार गर्ने" ।...
UNESCO, WCECCE, (N/A)