United Nations
Information Centre | Nepal
About 3 results (0.0143 in miliseconds) - { Result by Publisher - UNESCO, JFT }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1441)
 
 @medep (1282)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
जीवनका निमित्त पाठयोजना " प्रतियोगिता HIV को विस्तारित रूप Human Immunodeficiency Virus हो । यसका नामबाट पष्ट हन्छ कि HIV एउटा विषाण -भाइरस) हा, जन आखाल दख्न नसक्न अत्यन्त साना हन्छ । इलक्टान सक्ष्मदशक यन्त्रका सहायताले यसलाइ हेर्दा तलका चित्रमा देखाइएबमाजिमका देखिन्छ ।या मानिसमा लाग्न ...
UNESCO, JFT, (2008)
जीवनका निमित्त पाठयोजनासम्बन्धी प्रतियोगिता सामग्रि HIV का विस्तारित रूप Human Immunodeficiency Virus हा । यसका नामबाट पष्ट हन्छ कि HIV एउटा विषाण -भाइरस) हा, जुन आखाले देख्न नसक्न अत्यन्त साना हन्छ । इलक्टान सक्ष्मदशक यन्त्रका सहायताले यसलाइ हदा तलका चित्रमा दखाइएबमाजिमका दखिन्छ ।या मानिसमा लाग्न भाइ...
UNESCO, JFT, (2008)
जीवनका निमित्त पाठयोजनासम्बन्धी प्रतियोगिता सामग्री HIV को विस्तारित रूप Acquired Immune Deficiency Syndrome हो। यसलाइ कहिलेकाहि Acquired Immunodeficiency Syndrome का रूपमा लिइन्छ । AIDS भनको HIV सङ्क्रमणको सबैभन्दा सिकिस्त चरण हो ।यो व्यक्तिको शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षेमता ज्यादै कमजोर हद...
UNESCO, JFT, (2008)