United Nations
Information Centre | Nepal
About 1 results (0.0307 in miliseconds) - { Result by Publisher - UNCDF, UNNATI, NEPAL RASTIRYA BANK }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (2892)
 
 @medep (2522)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
उन्नति वित्तीय पहुच परियोजना (A2F) नेपालको सबै भन्दा ठूलो आथिर्क क्षेत्र कृषीले कुल गार्हषस्थ उत्पाद्नमा करिब एक तिहाई योगदान गर्नु को साथै देशको करिब दुई तिहाई भन्दा बढी जनसखयालाई रोजगारी तथा जिबिको पार्जन का अवसरहरु प्रदान गर्दछ। तर यस क्षेत्रको वयावसयिकरणमा बिभिन्न चुनौतिहरु विधमान...
UNCDF, UNNATI, Nepal Rastirya Bank, (2015)