United Nations
Information Centre | Nepal
About 1 results (0.0146 in miliseconds) - { Result by Publisher - UNESCO, IIEP }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1369)
 
 @medep (1201)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
छाया शिक्षा प्रणालीको सामना कस्ता निजी ट्युसन, कस्ता सरकारी नीति ? मूलधारका यी शिक्षा प्रणालीकै समानान्तर रूपमा र त्यत्तिकै व्यापकताका साथ अर्को एउटा प्रणाली पनि विश्वव्यापी रूपमा अस्तित्वमा रहेको छ जसलाई पूरक शिक्षण प्रणालीका रूपमा चिनिन्छ र यसको सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । यस पुस्तकमा यस प्रणालीलाई छाया श...
UNESCO, IIEP, (N/A)