United Nations
Information Centre | Nepal
About 5 results (0.0143 in miliseconds) - { Result by Publisher - NRHC/UNDP }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1369)
 
 @medep (1201)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
जातिय विभेदविरुध्दको अधिकार विषयगत पुस्तिका नेपाल बहुभाषी, बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक समुदायका देशको रूपमा परिचित रहेको छ । नेपालका सबै नागरिकहरूलाई समानता, स्वतन्त्रता र आत्मसम्मान जस्ता मानव अधिकारका मूलभूत विषयहरू नेपालको अन्तरिम संविधान​, २०६३, राष्ट्रिय कानुन हरू भएका मानव अधिकारसम्ब...
NRHC/UNDP, (2012)
बाल अधिकार​ नेपालको कुल जनसब्ख्याको झण्डै आधा हिस्सा बालबालिकाहरू रहेको छ । नेपाल सरकारले बालबालिकाहरूको हक, अधिकार, संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू, त्यसका ऐच्छिक प्रलेख् हरू, घोषणापत्र तथा कार्य...
NRHC/UNDP, (2012)
महिला मानव अधिकार मानिसले मानिस भएकै हैसियतले प्राप्त गर्ने सबै अधिकारहरूलाई मानवअधिकार भनिन्छ । मानिस हुन हैसियतलाई सम्मानपूवक कायम गन मानव अधिकारको आवश्यकता पर्दछ । महिला पनि मानव भएको कारणल सबै मानवअधिकार महिलाका पनि अधिकार हुन् । महिलाका विशेष अवस्थाहरूलाई ध्यान...
NRHC/UNDP, (2012)
यातनाविरुद्धको अधिकार​ यातना दिने कार्य फौजदारी अपराध हुनका साथै गम्भीर प्रकारको मानव अधिकार उल्लब्घन समेत हो । यातना तथा अन्य त्रूmर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजायसम्बन्धी महासन्धिले यातनाका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै कुनै सार्वजनिक अधिकारी वा अधिकारिक क्षमतामा काम गर्...
NRHC/UNDP, (2012)
National Human Rights Commission of Nepal Human Rights Bulletin, Volume 6, Issue 12, June 2011 NHRC eBulletin is the 12th issue of volume 6 of NHRC E-Bulletin. The NHRC is Nepal’s National Human Rights Institution with constitutional mandate to work for the promotion and protection of human rights. This bulletin provides an update on NHRC acti...
NRHC/UNDP, (2011)