United Nations
Information Centre | Nepal
About 1 results (0.014 in miliseconds) - { Result by Publisher - ILO /GON }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1312)
 
 @medep (1134)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
नेपालको सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रबारे विश्लेषणात्मक जानकारी पत्र नेपालमा निवृत्तिभरण, उपदान तथा सञ्चय कोष योजनाहरूको लामो इतिहास भए पनि नयाँ संविधानले यसलाई थप विस्तारित गर्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई भविष्यमा तर्जुमा हुने कानुनी व्यवस्थाहरूले थप आधार प्रदान गर्नेछन् । आर्थिक स्रोत अहिले नै सीमित भइसकेका कारण के...
ILO /GON, (2017)