United Nations
Information Centre | Nepal
About 4 results (0.0134 in miliseconds) - { Result by Publisher - GON, MICS, UNICEF }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1372)
 
 @medep (1210)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
Nepal NEPAL MULTIPLE INDICATOR CLUSTER SURVEY 2014 Multiple Indicator Cluster Survey 2014 FINAL REPORT December, 2015 The Central Bureau of Statistics (CBS), National Planning Commission Secretariat of the Government of Nepal, would like to acknowledge the technical and financial support it has received from UNICEF Nepal since 2009 to implement the Nepal Multiple In...
GON, MICS, UNICEF, (2015)
Nepal Multiple Indicator Survey (NMICS) 2014 The Central Bureau of Statistics (CBS) today released the findings of the Nepal Multiple Indicator Cluster Survey (NMICS) 2014. The findings included data on child mortality, nutrition, child health, water and sanitation, reproductive health, early c...
GoN, MICS, UNICEF, (2014)
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०१४ पे्स विज्ञप्ति काठमाडौँ, २०७२ फागुन १३ – आज केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण ( एनमिक्स ) २०७१ बाट प्राप्त प्रमुख नतिजाहरू प्रकाशनमा ल्याएको छ । यस सर्वेक्षणबाट नतिजामा बाल मृत्युदर, पोषण, बाल स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, प्रजनन् स्वास्थ्य, प्रा...
GoN, MICS, UNICEF, (2014)
नेपालमा बाल बालिका, किशोर किशोरी तथा महिलाको जीवनी, २०१४ नेपालमा बाल बालिका, किशोर किशोरी तथा महिलाको जीवनी, २०१४’ युनिसेफ नेपालका आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा केन्द्रीय तथ्याब्क विभागद्वारा गरिएको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षणमा आधारित छ । यस पुस्तिकाले नेपालीहरूको जनजीवनको बारेमा जानकारी दिनुका साथै आगामी दिनह...
GoN, MICS, UNICEF, (2014)