United Nations
Information Centre | Nepal
About 1 results (0.0129 in miliseconds) - { Result by Publisher - GON, ILO, UNICEF, JTUCC }  
Popular keywords as you searched
 @medep,@medep,@medep,@medep,@medep,...
 
 @life skills (1317)
 
 @medep (1136)
 
 @labour and social trends in nepal ...
 
 @utilizaiton of slurry as fe ed and...
 
बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवस (१२ जुन २०१३ ) घरेलु बालश्रम सम्बन्धमा: १. वैतनिक अथवा अवैतनिक श्रमिकको रुपमा अरुको घरमा काम गर्ने १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु २. रोजगारिमा संलग्न हुन पाउने न्यूनतम उमेर पुगेका तर १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरु जो जोखिमयुक्त घरेलु श्रममा संलग्न छन ३. विद्य...
GoN, ILO, UNICEF, JTUCC, (2013)