United Nations
Information Centre | Nepal
#62 UN Essay 2015: मेरो संयक्त रास्टरसंघ
PDF File Size: 41 KB | Download   
मानव जाति र धर्तितिर को बिनास हैन प्रगतिति चाहानु बिबिद र समस्या समाधर्तानका लागत युद्द हैन सम्बिद चाहानु धर्ततिमा युद्द
दन्काउन हैन शान्ति सद्भावना सुहाद्रतिको नारा घन्काउनु चाहानु यस संघठनको मूल उदेश्य हो र यसको लक्ष्य भनेको जगततिलाइ पहिहलो बिश्व युद्द र दोस्रो बिश्व युद्द जस्ति अर्को युद्द को ज्वालामा भास्मी भुति हु न् निदनु हो।
मेरो सयुक्त रास्टर संघको स्थापहना हु नु भन्दा पहिहलेनै लगत अर्फ नेसन सन् १९१९ भन्ने सस्थाको गतठन किह देश हरुल गतरेका थिए यसको लक्ष्य पहिन सयुक्त रास्टर संघको जस्ति पहृथीवी लाइ युद्द बिट टाढा राख्नु थियो। जापहानले मंचुरिया र इटालीले अर्बिसिनया माथि आक्रमण गतरे र जमर नीमा अर्िति रास्टर बिदी यहु दी बिरोधिर्त पहाटीका नेति तिनाशाह हिटलरले सन १९३९ मा पहोल्याण्ड माथि धर्तावा बिले पहिछि औपहचािरक रुपहमा नै दोस्रो बिश्व युद्द आरंभ भयो ।लगत अर्फ नेसनका सदस्य रास्टरहरु तिमासे बिनेररहे फल स्वरुपह प्रथम बिश्व युद्दमा बिगतेको मानव रक्तका आहाल हरु सुक्क नपहाउदै दोस्रो बिश्व युद्द शुरु भयो पहिथर वी मा मनुस्य जातिको चत्कार सु नियो, मान्छि मानिस भुति भुति मारि रहे र धर्तितिर माति धर्तुरु धर्तुरु रोहरिहन।

Writer: Ganesh Bahadur Bohara, boharaganesh213@gmail.com

#UNEssay2015
Publisher:
UNIC ,   (2015 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
#UNEssay2015, DEVELOPMENT, HUMAN RIGHTS, PEACE, CONFLICT, DEFORESTRATION
Thematic Group:
 UNIC : UNITED NATIONS INFORMATION CENTRE
Thesaurus:
02.04.00  -  Development
Reference Link:
** This document has been:
429  times viewed
1  times downloaded.
Feeder: ANG1EE12 , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
#69 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#18 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future – I have a dream
#39 UN Essay 2015: My United Nations – A Vision For Future
#52 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
#45 UN Essay 2015: My United Nations
#50 UN Essay 2015: My United Nations
#61 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#33 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For The Future
#70 UN Essay 2015: My United Nations- Vision For The Future
#51 UN Essay 2015: My United Nations: A Vision for Future
OHCHR ESCR Bulletin: Bi-monthly update on economic, social and cultural rights
#9 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision For The Future
#47 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#55 UN Essay 2015: My United Nations – A vision of future
#56 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
#64 UN Essay 2015: My United Nation: A vision for future
#41 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#3 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for Future
General Assembly A/HRC/13/73 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS IN NEPAL Press Release – 11 November 2006 United Nations High Commissioner for Human Rights welcomes agreement
OHCHR Press Release High Commissioner for Human Rights Set to Monitor Situation in Nepal
The 67th International Human Rights Day: Speech by Mr. Jose Asallino, Director of ILO, Nepal on behalf of Mr. Craig Sanders, Resident and Humanitarian Coordinator
Human Rights Situation in Nepal in the Present Context
United Nations Development Assistance Framework For Nepal 2008-2010
Nepal’s Human Rights Situation Reviewed by the UN Human Rights Council in Geneva
Briefing with the Media on OHCHR-Nepal’s Agreement with the Government of Nepal, 17 June 2009
#36 UN Essay 2015: My United Nations : A vision for the future
#6 UN Essay 2015: My United Nations: a Vision for the Future
Gender Equality and Empowerment of Women
Indicators for Monitoring Economic, Social and Cultural Rights in Nepal - A user's guide
Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal New York, 23 December 2004
General Assembly-A/HRC/16/23: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the HURON Program to mark Human Rights Day 10 December 2007, Kathmandu
#53 UN Essay 2015: My United Nation A Vision For Future
#67 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
#30 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For The Future
Secretary-General's statement on the situation in Nepal New York, 22 March 2004
#65 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#40 UN Essay 2015: My United Nations
Accessing Interim Relief: Kailali and Dadeldhura - Issue No. 21
UNMIN Newsletter Fact Sheet 5 (UN Agencies Supporting Nepal’s Peace Process)
UN High Commissioner Navi Pillay – Interaction with Civil Society 19 March 2009, UN House, Kathmandu Talking Points
UNITED NATIONS OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS Press Release – 19 December 2008 OHCHR’s report on conflict-related disappearances in Bardiya, a further step in strengthening the peace process
The Secretary-General - Message on the International Day of Peace (21 September 2008)
Nepal Conflict Report 2012
Common Country Assessment for Nepal 2007
Talking points for Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of OHCHR’s Handbook for Civil Society
Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Nepal New York, 21 October 2004
OHCHR-­Nepal Check against delivery Address by Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights 20 January 2007 Kathmandu, Nepal
Implementation Of General Assembly Resolution 60/251 of 15 March 2006 Entitled “Human Rights Council” (Fourth session, Item 2 of the provisional agenda)
OHCHR­Nepal Lena Sundh Representative in Nepal of the High Commissioner for Human Rights
Media Release : UNICEF denounces violence that took life of a child in Kailali
प्रेस विज्ञप्ती कैलालीमा बालकको ज्यान जाने गरी भएको हिंसाको युनिसेफद्वारा भत्सर्ना
Statement by UN Resident Coordinator a.i. Ziad Sheikh At the NHRC Human Rights Day 9 December 2014
Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights (Nineteenth session, Agenda item 2)
National Action Plan On Implementation of the United Nations Security Council Resolutions 1325 & 1820
Address by David Johnson Officer-in-Charge, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal On the occasion of International Day of the World’s Indigenous People 9 August 2006 Organised by NEFIN and the JSCIN
Remarks on Pending Accountability Issues in Nepal by Richard Bennett, Representative of OHCHR-Nepal, at the Reporters Club 29 July 2009
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the Release of a Nepali Translation of the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 30 May 2008, Kathmandu
#63 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
#74 UN Essay 2015: My United Nations
#57 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision For The Future
Ian Martin Special Representative of the Secretary-General in Nepal Speech at UN Day event (24 October 2008)
A Rapid Scan Organizations Working on Women and Peace in Nepal
Ian Martin, Personal Representative of the Secretary-General in Nepal Dhangadi (23 August 2007)
Human Rights in Nepal One year after the Comprehensive Peace Agreement (December 2007).
Internally Displacement Information Booklet
UNDP Nepal - Outcome Evaluation of UNDP Nepal Access to Justice and Human Rights (2001-2010)
UN Newsletter - Vol. 47 (September 2012)
Fourth Anniversary of The CPA: Non-Implementation of Human Rights Commitments Jeopardizes Peace Process: NHRC, OHCHR
General Assembly A/61/374 - Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the Human Rights Situation and the Activities of her Office, Including Technical Cooperation, in Nepal
Women and Peacemaking: Roundtable
Conflict Sensitivity
Launching of UN Digital Library in Association with TU Central Library 2015
Launching of UN Digital Library in Association with TU Central Library 2015
Constituent Assembly Elections of 10 April 2008: Summary of Human Rights Monitoring.
Ms. Kyung-Wha Kang-United Nations Deputy High Commissioner For Human Rights Statement To The Media
Nepal’s Human Rights Situation Reviewed by the UN Human Rights Council in Geneva
(Duplicate Document; Wrong Topic) A Rapid Scan Organizations Working on Women and Peace in Nepal
#71 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#24 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision for the Future
Press Statement 23 January 2007 Louise Arbour United Nations High Commissioner for Human Rights Sindhupalchowk, Nepal
Report Of the Working Group On The Universal Periodic Review Related To Human Rights Nepal UN
महासचिवद्वारा राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना कोषबाट नेपालका लागि एक करोड डलर बराबरको सहायता रकम स्वीकृत
Secretary-General Approves $10 Million Contribution in Aid to Nepal from United Nations Peacebuilding Fund
Human Rights Day Organised by The National Human Rights Commission (NHRC), 10 December 2009
What is transitional justice?
Remarks by Richard Bennett Representative of the UN High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the launch of OHCHR’s Handbook for Civil Society (in Nepali) 30 November 2009, Pokhara
Human Rights in Nepal A Status Report 2003
#25 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For The Future
#73 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For The Future
#77 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision For The Future
#60 UN Essay 2015: My United Nations – A vision for the future.
#48 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision for the Future
#49 UN Essay 2015: My United Nations- A vision for the future
#8 UN Essay 2015: My United Nations - A Vision For The Future
#1 UN Essay 2015: My United Nations- A Vision for the Future
Joint Press Release-UN: Transitional Justice Process must comply with International Law 2011
Do No Harm Orientation-Learner's Kit
UNDP-OHCHR Toolkit for collaboration with National Human Rights Institutions
100 result(s) found.