United Nations
Information Centre | Nepal
Being LGBT In Asia: नेपाल देशीय प्र​तिवेदन : समलिङ्गी, महिला, पुरुष, द्विलिङ्गी तथा तेस्रोलिङ्गी (LGBT) व्यक्ति र नागिरक समाजका लागि कानुनी तथा सामाजिक वातावरणको विषयमा सहभागितामूलक समीक्षा तथा विश्लेषण
PDF File Size: 2.32 MB | Download   
यस प्रतिवेदन नेपालका (LGBT) मानिस र संगठनह का लागि काननी र सामाजिक वातावरणको साथसाथै अप्रिल ​२०१४ मा काठमाडौमा सम्पन्न​ भएको नेपाल राष्ट्रिय​ (LGBT) सामुदाियक संवाद कायर्क्रम (संवाद कायर्क्रम) का बहस र निष्कषर्हरूको समीक्षा गरेको छ । यसले LGBT अधिकारलाई मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धि र कानुन, काननी वातावरण र सामजिक​ सांकृतिक वातावरण, र धमर्सँग;अझ विशेष गरी शिक्षा, रोजगारी,पारिवारिक​ मामिला राजनीतिक मामिला र LGBT सम्बद्ध संघसंस्थाहरू को क्षमतासँग जोडेर एक सिसंहावलोकन प्रस्तुत गदर्छ। संवाद कायर्क्रममा LGBT संगठनहरुबाट विविभन्न​ पृष्ठभूमी र उपसमूहहरूको प्रितिनिधत्व गर्ने ५७ जना अभियन्ताहरूका साथसाथै सरकार, राष्ट्रिय​ मानव अधिकार आयोग, विभिन्न UN एजेन्सी, संयक्त राष्ट्रिय​ अमेरिकी सरकार र अन्य विकास साझेदारका प्रितिनिधहरूले भाग लिएका थिए । उक्त संवाद कायर्क्रम अमेरिकी अन्तराष्ट्रिय​ विकास नियोग(USAID) को साझेदारी र संयक्त राष्ट्रिय​ बाल कोष (युनिसेफ) अन्तगर्त नेपाल किशोर विकास तथा सहभागिता विभाग (ADAP) को सहयोगमा संयक्त राष्ट्रिय​ संघ विकास कायर्क्रम (UNDP) ले आयोजना गरेको थियो ।
यो प्रितवेदन ' Being LGBT in Aisa( एसियामा LGBT हुँदा) : समिलङ्गी महिला, पुरूष, द्विलङ्गी र तेस्रोलिङ्गी (LGBT) व्यक्त र नागिरक समाजका लागि काननी तथा कानुनी तथा सामाजिक वातावरणको सहभागिता समीक्षा तथा विश्लेषण विषयक बृहत्तर् पहलकदमीको एक अंग हो।
मानव अधिकार दिवस १० डेसेम्बर २०१२ मा प्रारम्भ गरिएको ' Being LGBT in Asia' यस प्रकारको पहिलो एसियाव्यपी अध्ययनको प्रयास हो, जसमा UNDP, USAID सँगसँगै एसियाका ग्रासरूट तहका LGBT संगठन र समुदायका अगवाह संलग्न हुनेछन। आठ वटा प्राथिमकताका देशहरू कम्बोडीया, चीन,डोनेसिय, मङ्गोलिया, नेपाल, फिलिपिन्स, थाइल्याण्ड, भियतनाममा केन्दित भई यस पहलकदमीले LGBT का जीवन भोगाइहरूलाई विकास तथा अधिकारको निरीक्षण गनेर काम गदर्छ। यसले यस क्षेत्रभिरका LGBT व्यिक्तहरूका बीचमा निमार्ण गर्ने ज्ञानको आधार रेखा निमार्ण र नीतिगत संवाद र सामदायिक गर्ने परिचालनमा सहभागी बन्ने LGBT संगठनहरू को क्षमता सम्ब​न्धि बझाइको विकास गर्ने प्रोसाहित गदर्छ । यस कार्य​ माफत,' Being LGBT in Aisa'ले LGBT व्यिक्तका अन्तनिरहित् मानव अधिकार र क्षेत्रव्यपि रुपमा उनीहरुले व्य​होनुपर्ने लांछना र विभेदको विषयमा अधय​यनको प्रबधर्न गदर्छ ।
यसले यस प्रतिवेदन जस्ता अनुसन्धान तथा अन्य​ सामाजिक सञजाल सम्बद्ध र मिलटडीमेया उत्पादनहरू माफत UNDP र UN प्रणाली, USAID र अमेरिकी सरकार, साथैकी सरकार, साथै अन्य विकास साझेदारहरूका लागि LGBT-समावेशी विकास कायर्तफ विभिन्न कदमहरूको खाका पनि तयार पानेर्छ । अन्तमा यस पहलकदमीले एसियाकाभर LGBT मानव अधिकारको प्रबधर्न गर्ने सरोकारवालाहरूलाई लिङ्क गदै राष्ट्रिय​ सामुदाियक संवाद कायर्क्रमका LGBT सहभागीहरूद्वारा व्यक्त विचारलाई हाइलाइट गर्ने काम गदर्छ।
Publisher:
UNDP, UNICEF, USAID ,   (2014 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
THIRD GENDER, SEXUAL MINORITIES, GENDER ROLES, SEXUAL BEHAVIOUR, CIVIL SOCIETY, HUMAN RIGHTS, EDUCATION, HEALTH, LAW, SOCIO-CULTURAL ENVIRONMENT, RELIGION, DISCRIMINATION, EMPLOYMENT, MEDIA, FAMILY, CASTE, HOMOSOCIABILITY, HOMOSEXUALITY
Thematic Group:
 UNDP : Social and Institutional Developoment
Thesaurus:
14.05.03  -  Social Development
Reference Link:
** This document has been:
562  times viewed
10  times downloaded.
Feeder: ANG1EE12 , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
BEING LGBT IN ASIA: NEPAL COUNTRY REPORT
Being LGBT In Asia : Nepal Country Report : A Participatory Review and Analysis of the Legal and Social Environment for Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) Persons and Civil Society ( November 2014)
Surveying Nepal’s Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approach
Surveying Nepal's Sexual and Gender Minorities: An Inclusive Approaach
Respect Court Order on equal rights to sexual minorities: OHCHR
Respect Court Order On Equal Rights To Sexual Minorities: OHCHR
Statement by Richard Bennett Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal Delivered at the event Celebrating Diversity,Organized by Blue Diamond Society 12 September 2007, Kathmandu, Nepal
UNHCR NEPAL FACT SHEET 2014
UNHCR NEPAL FACT SHEET 2014
Understanding the Critical Linkages Between Gender-Based Violence and Sexual and Reproductive Health and Rights: Fulfilling Commitments Towards MDG+15
Remarks by Jyoti Sanghera, Representative of OHCHR-Nepal On the Occasion of an Interaction on Equal Rights to Sexual Minorities: Right to Citizenship Certificate
Stop and Eliminate Sexual and Gender Based Violence against All Women and Girls in Nepal
16 Days of Activism against Gender-based Violence: Bullying at school (3)[Youtube]
Perspectives on sexual violence during early years of marriage in Nepal: fndings from a qualitative study
Gender Based Violence (GDV)
GENDER-BASED VIOLENCE (GBV)
UNV Nepal Newsletter: Apr-Jun 2014 ISSUE-2
Joint Statement to Promote an End to Gender-Based Violence submitted to the United Nations 57th Session of the Commission on the Status of Women on behalf of 16 Days Campaign Partners
GENDER EQUALITY UPDATE NO. 12 Nepal Flood Response 2017 UPDATE No. 12
Gender Sensitizing Training - in Nawalparasi, Dadeldhura, Baitadi, Parbat and Dhanusha Districts
Report To The Regional National Human Rights Institutions Project on Inclusion, The Right to Health And Sexual Orientation And Gender Identity
Address by Ian Martin Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Nepal on Sexual Orientation/Gender Identity and Constituent Assembly in Nepal On the Occasion of International Day Against Homophobia
Women's voices enrich Nepali public life
Women Economic Empowerment Requires Bold Action
UNFPA And Disaster Risk Reduction In Asia And The Pacific – The Most Disaster-Prone Region In The World
Gender Equality, Human Rights and Social Inclusion: A Common Framework for Action by the UN System in Nepal
The Changing Lens on Gender
Comprehensive Sexuality Education
Thematic Papers on the MDG3: Promote Gender Equality and Empower Women
OHCHR-Nepal welcomes Supreme Court decision on Sexual Minorities
UNHCR Nepal Fact Sheet March 2014
Assessment of the Performance of the Hospital-Based One Stop Crisis Management Centres
From Insult To Inclusion : Asia-Pacific Report On School Bullying, Violence And Discrimination On The Basis Of Sexual Orientation And Gender Identity
Nepal Earthquake Response: Inter-Cluster Gender Task Force - Fourth Meeting (11 May 2015)
Take a stand against gender-based violence - Youtube
Gender Equality Bulletin Sepcial Issue - Response to the Nepal Earthquake
Press Release- Despite progress, much work remains on human rights and access to health for LGBTI people in Nepal
Evaluation of the Meena Communication Initiative
OHCHR ­Nepal Lena Sundh Representative of the United Nations High Commissioner for Human Rights Address at the Blue Diamond Society Talk Programme on “Nepal’s New Constitution and the rights of minorities
Minority Rights Under the New Constitution - Participatory Constitution Building in Nepal Booklet Series No. 7 English
Eradicating Gender-Based Discrimination in Education – UNESCO /CERID Seminar Media Advisory
OHCHR-Nepal Hosts Discussion On Ending Impunity For Sexual Violence
NHRI Background Briefs: Assessing the Capacity of National Human Rights Institutions in South Asia to Address Discrimination and Human Rights Relating to HIV, Sexual Orientation and Gender Identity (June 2012)
United Nations Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences, Dubravka Šimonović Official visit to Nepal 19 - 29 November 2018
Sexual and Gender-Based Violence: A Serious Concern for UNFPA
Roster of Gender Specialist in Nepal 1
Farhan Akhtar Announced As UN Women’s Goodwill Ambassador For South Asia : 13th November 2014
Nepal - UNHCR Global Report 2002
Empowering Widows: An Overview of policies and programmes in India, Nepal and Sri Lanka
Position Paper on Ending Violence Against Women and Girls in Nepal
Compilation of Women’s Groups and Other Civil Society Responses to the Report of the High-Level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda
Women's Voice Enrich Nepali Public Life
NEITHER HEROINES NOR VICTIMS : Women Migrant Workers and Changing Family and Community Relations in Nepal
The First Consultation Meeting For Male Reproductive And Sexual Health In Kathmandu, Nepal
The Gender Audit of The Response To HIV in Nepal
Gender Equality Bulletin no. 1 - Response to the Nepal Earthquake (as of 21/05/2015)
Nepal Earthquake Response: Inter-Cluster Gender Task Force Fifth Meeting (14th May 2015)
UN Nepal Statement On Violence Against Women and Girls in Nepal
Richard Bennett bids Farewell and Discusses Human Rights with the Prime Minister
Priority Areas for Addressing Sexual and Gender Based Violence in Nepal
16 Days of Activism against Gender-based Violence Campaign: Bullying at school (2)[Youtube]
16 Days of Activism against Gender-based Violence Campaign: Bullying at school [Youtube]
Nepal Gender Equality and Social Inclusion (GESI) Profile For Humanitarian Action and Disaster Risk Reduction (Updated 31st August 2017)
16 Days of Activism against Gender-based Violence: Bullying at school (4) [Youtube]
Nepal : CA Election 2008 under FPTP - Breakdown of Elected Candidates by Gender (22 April 2008)
A Transformative Stand-Alone Goal on Achieving Gender Equality, Women's Rights And Women's Empowerment: Imperatives And Key Components
National Action Plan on Women, Peace & Security Status of implementation in the Far Western Region - Issue 43
Gender Equality: Update No. 8
Urban Basic Services Branch: Water for Asian Cities Programme
Ratna Kapur, Senior Gender Adviser UNMIN Address to Parliamentary Women’s Caucus
Technology-based Vocational Training for Marginalized Girls (TVT-G)
Gender Responsive Recovery for Sustainable Peace (GRRSP)
Study on Gender, Masculinity and Son Preference in Nepal and Vietnam
Understanding Women's Participation in Forestry in Nepal
Economic Empowerment Of Women
UN Women ASIA Pacific: Newsletter 3 (2015)
UN Newsletter - Vol. 75 (Mar-Apr 2019)
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Free and Equal- UN in Nepal for LGBTIQ Equality.
Gender-Based Violence in the Aftermath of the Nepal Earthquake
Addressing SGBV Survivors' Needs During Conflict And Post Conflict Transitional Period
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women
International Women’s Day 2016: ‘Building Back Better and Safer for Gender Equality
Falling Through the Net? Gender and Social Protection in the Pacific
Transform– The Magazine for Gender-Responsive Evaluation
Strengthening the Rule of Law and Human Rights Protection System
Nepal - UNHCR Global Report 2005
100 result(s) found.