United Nations
Information Centre | Nepal
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
PDF File Size: 942 KB | Download   
नेपाल भाषीक विविधता भएको देश हो। नेपाल को जनगणना २०५८ अनुसार नेपाल म १०० भन्दा बडी जातजाति बस्छन र ९२ भन्दा बढी भाषाहरू बोल्छन। एघ्नोलग (००५)मा नेपाल मा १२६ ओटा भाषा भएको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल मा करिब ८०%मानिस ले नेपालिमा बोल्ने भाषा मध्य भारोपोलि परिवर का भाषा बोल्छन । नेपाल मा बोलिने भाषाहरु मध्य भोट- बर्मेलिपरिवरका भाषाहारूको सङ्ख्या सबै भान्दा बढी रहेको छ​।
Publisher:
GON, UNESCO ,   (N/A )
Type / Script:
Bulletin or Poster in Nepali - नेपाली
Keywords:
MULTILINGUAL LANGUAGE, MULTILINGUAL EDUCATION, MOTHER TERM, CHILD EDUCATION, COMMUNITY HELP, LOCAL COMMUNITY RESPONSE
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.04.00  -  Non-Formal Education
Reference Link:
** This document has been:
535  times viewed
5  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
International Mother Language Day, 21 February 2011
सबैका लागि शिक्षा
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality
Language Survey Report
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue 2: April - June 2011
जेनिभासथिति सयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषददरा नपालको मानवाधिकार सथितिको समीक्षा
Community Learning Center (CLC)
Quality With Equity Annual Report-2003
WFP Nepal Country Brief
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
Community-Managed Schools in Dailekh District: a local Perspective - Issue 48
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
WFP Nepal Country Brief
Parents Mind Set of Education Investment for Daughters
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education
Baseline Survey of the Knowledge, Attitude and Practice (KAP) of Parents/Guardians on Early Childhood Development and Primary Education in Nepal
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
UNICEF NEPAL EDUCATION PROGRAMME- (2018-2022)
Evaluation Reports: Summary Report Of The Strategic Evaluation Of WFP'S Role In Ending Long-Term Hunger
WFP Nepal : Brief : Reporting Period: 01 April - 30 June 2015
UNICEF Nepal Humanitarian Situation Report 6 (as of 5 May 2015)
COMMUNITY PERCEPTION REPORT
Child Protection Network (Early Childhood Development Center) Nepal
3F Crisis: Impact on Education: Quarterly Monitoring Report (July–September 2009)
Mother and Child Health Care Programme-A Joint Review of the MCHC programme by MoHP, MoE and WFP
UNICEF Annual Report for Nepal
Education Support to VMLRs
मथानि भाग १
UNICEF Nepal Humanitarian Situation Report 8, 8 May 2015
UNESCO Kathmandu Office’s Education Response to Natural Disaster in Nepal
Education: Nepal Earthquake Cluster Brief (June 2015)
Future Of The AIDS Response: Building On Past Achievements And Accelerating Progress To End The AIDS Epidemic By 2030
Education and Federalism National Symposium Held Today in Kathmandu
UN newsletter - Vol. 39 (Oct - Nov - Dec 2011)
Local Governance and Community Development Programme
Local Governance and Community Development Programme
Local Governance and Community Development Programme
Local Governance and Community Development Program
Winning People’s Will For Girl Child Education: Community Mobilisation for Gender Equality in Basic Education-A Case Study
Testing Branchless Banking To Deliver Cash Transfers in Nepal
Many Faiths Different Contexts: Experiences with Faith-Based Organisations in the Asia and Pacific Region
UNICEF in Nepal (2008 - 2010)
Joint Statement On The Importance Of Education
Education For All 2000-2015: Achievements And Challenges
Strategy Paper for Early Childhood development in Nepal
UNICEF Ambassador Selena Gomez Visits Nepal
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
UNESCO Language Survey Report Nepal
Conservation Framework for Upper Mustang: A Discussion
WFP Nepal | Brief Reporting period: 01 October – 31 December 2014
UN Newsletter - Vol. 18 (December 2009)
Supporting Mothers To Breastfeed Will Improve Children’s Chances Of Survival, Says UNICEF
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No.1 (January - March 2011)
Gender, Jobs and Education: Prospects and Realities in Nepal
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
Inter-Agency Rapid Flood Assessment WFP-UNICEF-Save the Children Alliance Nepal - August 2007
Education Experts Meet To Discuss Child-Friendly Schools In South Asia
Assignment Report on Health education in Nepal
Nepal Status Paper United Nations Conference on Sustainable Development 2012 (Rio+20) Synopsis
Local Government and Community Development Program (LGCDP)
UNICEF WASH RESPONSE Earthquake April 25 2015 Update as of Dec , 2015
UN Newsletter - Vol. 35 (May - June 2011)
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
Chepangs’ Struggle for Survival: Views From Makwanpur And Chitwan Districts- Issue 47
School Sector Reform Plan 2009-2015
UNICEF Nepal Humanitarian Situation Report 9, 11 May 2015
WFP Office Of Evaluation Brief : WFP’s role in ending long-term hunger: A Strategic Evaluation
Mobilising Communities for Child Protection
Nepal Education For All National Review Report: Final Report ( 2001 -2015 )
Community Learning Centers In Nepal:Status and Recommendations
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
100 result(s) found.