United Nations
Information Centre | Nepal
बहुभाषीक शिक्षा विस्तर को लागि सहयोग सामग्रिहरु विद्यालय बाहिर रहेकाहरुको समाबेशीकरण
PDF File Size: 3.83 MB | Download   
एसिया र प्रशान्त क्षेत्र जातीय, सास्कृतिक र भाषिक विविधताले धनी छ । यस विविधताका कारणल गर्दा यस
क्षेत्रमा अलग अलग पृष्ठभमि भएका बालबालिकालाइ शिक्षा दिने काम ठूलो चुनैति पुगेको छ । सन २०००
मा डकारमा सम्पन्न भएका विश्व शिक्षा सम्मलनमा सहमति भएका उद्देशयहरूमध्य​ एउटा उद्देशय "सन २०१५ सम्ममा सबै बालबालिका अझ खास गरेर कटीहरू र अल्पसङख्यक समदायका बालबालिकाहरूलाइ निःशल्क
र अनिवर्य गुणस्तरीय प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध गराउन" थियो । त्यसै गरी अर्को उद्देशयमा "महिलाहरुको
साक्षरताको स्तर उकास्ने" भन्ने थिया । यी उद्देशयहरू हासिल गर्न​ र शिक्षाका अवसर सबैलाइ समान रूपमा उपलब्ध गराउन भाषिक अल्पसङख्यक समदायका विद्याथीहरूका लागि पभावकारी पठनपाठन हन आवश्यक
छ ।
Publisher:
GON, UNESCO ,   (2008 )
Type / Script:
Publication in Nepali - नेपाली
Keywords:
MULTILINGUAL EDUCATION, MULTILINGUAL LANGUAGE, NON-FORMAL EDUCATION, INCLUSION, HELPING TOOLS, SOCIALIZATION, MOTHER TERM, EDUCATION SYSTEM
Thematic Group:
 UNESCO : Educational, Scientific and Cultural
Thesaurus:
11.03.00  -  Educational Systems
Reference Link:
** This document has been:
582  times viewed
15  times downloaded.
Feeder: BIRKHA DHAMI , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
समुदायका सदस्यहरुको लगी पुस्तिका
Managing Linguistic Diversity in Nepal’s Schools Media Advisory
नेपाल मे वहुभाषिक शिक्षा कै बिस्तार औ उपयोग
बहुभाषिक शिक्षा विस्तर के खातिर उपयोगि सामग्रि स्कुल के पहुच से बहरे रहै वाले लोगन कै समावेशिकरण
समुदाय के सदस्य कै पुस्तिका
नीति निर्माता लोग कै पुस्तिका
निति निर्माताको लागि पुस्तिका
सबैका लागि शिक्षा
International Mother Language Day, 21 February 2011
कार्यक्रम सन्चालक लोग कै पुस्तिका
बहुभाषी शिक्षा विस्तारको लागि सहयोग सामग्री : विद्यालय बाहिर रहेकाहरूको समावेशीकरण
Achieving Literacy for All : NFE-MIS Report 2013-14
Achieving Literacy for all: NFE-MIS Report 2013-14
कार्यक्रम सन्चालकको लगि पुस्तिका
समुदयक सदस्यसभक लेल पुस्तिका
बहुभाषी शिक्षा विस्तारक लेल सहयोगि सामग्रिः स्कुल पहुँचसँ बाहर रहलसभक समाबेशिकरण
नेपालमा वहुभाषी शिक्षाको विस्तर एवं उपयोग
The out-of-school children’s programme in Nepal:An analysis ; Strategies of education and training for disadvantaged groups
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality
Developing a Non-Formal Education Management Information System (NFE-MIS) ( September 2014)
Celebrating Diversities Through Policy,Practice and Research : A Case Of Literacy and No-Formal Education in Nepal
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
निति निर्माता लोग के पुस्तिका , कार्याकरम संचालक लोग के पुस्तिका, समुदायन के सदस्यान के पुस्तिका
Diversity and Endangerment of Languages in Nepal
Consolidating National Policies on Equivalency towards Accomplishing Universal Primary Education (UPE)
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
मथानि भाग १
Community Learning Center (CLC)
इजोत नव साक्षर प्रोढ सभक लेल (मैथली भाषा)
Multilingual Education in Nepal: Hearsay and Reality ?
Building UNESCO National Education Support Strategy (UNESS) Nepal 2008-2013
UNDAF (2013-2017) - Results Matrix
Language Survey Report
National Education Accounts In Nepal Expenditure for education 2009-2015
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue 2: April - June 2011
United Nations Trust Fund for Human Security Community Learning Centres Project (UNTFHS-CLC Project) Community Empowerment through Community Learning Centers in Mid and Far Western Regions of Nepal
Secondary Education Regional Information Base: Country Profile NEPAL
Household- Based Literacy Survey 2011 ( Literacy Survey in Makwanpur, Rupandehi and Ruswa )
Policy Advancing Option For Higher Education Improving Transition and Access to Higher Education in Nepal
A Comprehensive Review of the Practices of Literacy and Nonformal Education in Nepal
NEPAL- Who is Assessing / Monitoring What, Where? (Jan '07 - Apr '08):Western Development Region
Higher Education Sustainability Initiative: Climate Change Action for Sustainable Development
UNESCO and NFEC focus on life skills in non formal education (2013 July 22-25)
Nepal: Lessons From Integrating Peace, Human Rights, and Civic Education Into Social Studies Curricula And Textbooks
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
DSG Ms. Amina J. Mohammed's Nepal Visit 2018
Gender, Jobs and Education: Prospects and Realities in Nepal
Reading The Past, Writing The Future:A Report On National Literacy Campaign And Literate Nepal Mission
UNESCO Kathmandu’s Celebration Of The International Literacy Day (ILD) And National Education Day (NED)
Dalits in India and Nepal: Policy Options for Improving Social Inclusion in Education
Kathmandu Office Newsletter : Volume II Issue I (January-March 2010)
Activity Report (2014- 2015) UNESCO
Empowering Adolescent Girls and Young Women through the Provision of Comprehensive Sexuality Education and a Safe Learning Environment in Nepal
UNDAF District Profiles: Education
Education Support to VMLRs
Education and Federalism National Symposium Held Today in Kathmandu
UN Newsletter - Vol. 31 (February 2011)
An Assessment of the Voter Education Programme, Nepal
Education in Emergencies in Education Sector Planning: The Case of Nepal
Activities of UNESCO kathamndu Office (1998-2003)
School Sector Reform Plan 2009-2015
एच आइ भी र एड्स सम्बन्धि जनकारिमुलक संगालो
Kathmandu Office Newsletter : Volume II, Issue II (April-June 2010)
Education For All 2000-2015: Achievements And Challenges
Inventory of Non-Formal Education (NEF) Providers in Nepal
Tools For The Assessment of School and Hospital Safety For Multi-Hazards in South Asia - (School Safety) Toolkit Book 1: New Design
Community Learning Centers In Nepal:Status and Recommendations
Education For All National Plan of Action
UN Newsletter - Vol. 51 (April 2013)
An Inventory of Non-Formal Education in Nepal
UN newsletter - Vol. 39 (Oct - Nov - Dec 2011)
Reading the Past, Writing the Future: A Report on National Literacy Campaign and Literate Nepal Mission
Joint Statement On The Importance Of Education
विद्यालय स्तरको शैक्षिक तथ्याङक २००८—०९ डडेल्धुरा ( Flash Report I, 2008-09 Dadeldhura )
Assignment Report on Medical Education (Anaesthesiology) in Nepal
Message from Mr Koïchiro Matsuura, Director-General of UNESCO on The Occasion of International Literacy Day
Kathmandu Conference on Higher Education Policy in Nepal
A Resource Material on Education and Federalism in Nepal
Basic Education
Shinnyo-en contributes US $ 38,462 to UNHCR’s Nepal programme
Chepangs’ Struggle for Survival: Views From Makwanpur And Chitwan Districts- Issue 47
UNICEF Annual Report for Nepal
Assignment Report on Health education in Nepal
A Study on Gender Responsive Budgeting
Community Empowerement through Community Learning Centres in Mid and Far Western Regions of Nepal
UNICEF NEPAL EDUCATION PROGRAMME- (2018-2022)
Ensure Rights of Persons With Disabilities to Education in Federal Nepal
जेनिभासथिति सयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार परिषददरा नपालको मानवाधिकार सथितिको समीक्षा
UNESCO Newsletter - Volume 3, Issue No.1 (January - March 2011)
Nepal Education For All National Review Report: Final Report ( 2001 -2015 )
संविधानमा विविधता र सामाजिक समावेशीकरणको पहिचान नेपालमा सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृङ्खला ९
संविधान में विविधता आ सामाजिक समावेशीकरण के पहचान नेपाल मे सहभागीतामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला ९
सम्बीढानाङ् ठर्ठरी र गुइयाँओ बोरोबोर् मोलक्चीस्मओ चीन्डीटाक्मा नेपालाङ पट्टको मोलक्म सम्बीढान खास्च कीटाप-छ्योट् सङ्ख्या - ९
संविधानमे विविधता आ सामाजिक समावेशीकरणक पहिचान नेपालमे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पुस्तिका शृंखला संख्या - ९
संविधानय् विविधता व सामाजिक समावेशीकरणयात नालेगु नेपालय् सहभागितामूलक संविधान निर्माण सफू-माः ९
हयुल्ठिम्रि विविधताता थेन् सामाजिक् समावेसिकरनला पहिचान नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - ९
संविधान मे विविधता और सामाजिक समावेशीकरण के पहिचान नेपाल मे सहभागितामूलक संविधान निर्माण पोष्टा शृङ्खला ९
हयुल्सा थेन् धम नेपाल्रि मोक्कोन् हयुल्बासे बोकिन्सि हयुल्ठिम् सोबा गे डाङ् - १ -गि)
100 result(s) found.