United Nations
Information Centre | Nepal
१९५१-२०११ वर्ष नेपाल एफएओ सहयोग भोक विहिन संसारका लागि
PDF File Size: 1.54 MB | Download   
नेपाल सन् १९५१ नोभेम्बर २१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को सदस्य राष्ट्र बनेको हो ।तत्पश्चात् नेपाल र एफएओ बीच कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकासमा सहकार्य हँदै आएको छ । एफएओ नेपालमा कृषि र जलस्रोत विकासलाई केन्द्रविन्दू बनाउँदै स्थलगत कार्यको थालनी गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू मध्येको पहिलो हो ।
कार्यक्षेत्र:
- एफएओ नेपाल निम्न कार्यक्षेत्र भित्र रहेर काम गर्दछ:
- प्रविधिमा पहूँच बढाउने ।
- नीतिगत विशेषज्ञता प्रदान गर्ने ।
- ज्ञान र सीपलाई कार्यक्षेत्रमा उतार्ने ।

सहकार्यका प्रमुख क्षेत्रहरू:
कृषि तथा ग्रामीण विकासको क्षेत्रमा गरिएको पारस्परिक सहयोगका ६० वर्षमा एफएओले करिब ३०० वटा परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गनर्को साथ साथै उल्लेखनीय प्रतिफल हासिल गर्न सक्षम भएको छ । एफएओ भविष्यमा पनि यस्तै उत्साहका साथ काम गर्ने प्रतिवद्धता दो हो¥याउन चाहन्छ । ती परियोजना एंव कार्यक्रमले समेटेका क्षेत्रहरू निम्नानसार छन्:
- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा
- कृषिसम्बन्धी नीति नियमहरू
- कृषिसँग सम्बन्धित योजना तथा तथ्याङ्क
- बागवानी विकास
- संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि
- मानव संसाधन विकास
- दिगो जीविकोपार्जन
- लैङ्गिक/सामजिक समावेशीकरण
- आप्रवासन र कृषि
- बाली विविधीकरण
- व्यवसायिक तरकारी तथा तरकारी बीउ उत्पादन
- जडिटी र सगन्धित बाली
- एकीकृत शत्रजीव व्यवस्थापन
- दग्ध उत्पादन तथा विविधीकरण
- पशुआहार चरण व्यवस्थापन
- प्रविधि विकास तथा प्रसार
- कृषि र गैरकृषि रोजगारी
- अन्तरसिमा पशुजन्य रोग रोकथाम र नियन्त्रण (पशुनश्ल सधारसहित)
- कृषिजन्य बाली तथा वस्तुको उत्पादकत्व अभिवृद्धि
- कृषिका लागि सिंचाई व्यवस्थापन
- मत्स्यपालन
- कृषि बजार, बाली कटानी पछिको व्यवस्थापन तथा व्यापार
- खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण
- सामूदायिक तथा कबलियती वन व्यवस्थापन
- मसला बालीको विकास तथा प्रशोधन
- दैवी प्रकोप जोखिम व्यवस्थापन
- खाद्य असूरक्षा तथा दैवी प्रकोपबाट प्रभावित कृषकहरूलाई आपत्कालीन सहायता
- जलवायू परिवर्तन र अनकूलन
#FAO #NutritionSecurity #SustainableAgriculturalDevelopment #11172 #11173 #pair
Publisher:
FAO ,   (2011 )
Type / Script:
Progress Report in Nepali - नेपाली
Keywords:
NUTRITION EDUCATION, NUTRITION PROGRAMMES, NUTRITION POLICY, NUTRITION RESEARCH,FOOD HABITS, AGRICULTURAL DEVELOPMENT, AGRICULTURAL ECOLOGY, AGRICULTURAL PLANNING, AGRICULTURAL POLICY, LAND POLICY, SUSTAINABLE DEVELOPMENT, SUSTAINABLE AGRICULTURE
Thematic Group:
 FAO : Food and Agriculture Organization
Thesaurus:
04.01.01  -  Agricultural Economics And Policy; Rural Sociology
Reference Link:
** This document has been:
13  times viewed
0  times downloaded.
Feeder: SPRSTHPT@GMAIL COM , Editor: , Auditor:

View Document History
Related Topics
Nepal and FAO: Building food and nutrition security through sustainable agricultural development
60 Years 1951-2011: Nepal-FAO Cooperation for a World without Hunger
Biosecurity Status of Food and Agriculture in Nepal
WFP Nepal Country Brief
Building Food And Nutrition Security Through Sustainable Agricultural Development
Country Programming Framework (CPF) 2018-2022: Priorities for technical cooperation and partnership between the Government of Nepal and the Food and Agriculture Organization of the United Nations
WFP Nepal Country Brief
Press Release of FAO Representation in Nepal (16 October 2014)
Joint Press Release of FAO Representation and WHO Country Office for Nepal ( 17 November 2014 )
Nepal and FAO : Building Food and Nutrition Security through Sustainable Agricultural Development
Press Release of FAO Representation in Nepal (3 March, 2015)
Climate Change and Agrobiodiversity in Nepal: Opportunities to include agrobiodiversity maintenance to support Nepal’s National Adaptation Programme of Action (NAPA)
The Agriculture Sectors in the Intended Nationally Determined Contributions: Analysis
2014 Annual Results Report: Nutrition
State of The SAARC Child 2005
Summary Report Of The Evaluation Of The Impact Of Food For Assets On Livelihood Resilience In Nepal (2002–2010)
FAO Nepal News Bulletin Number 01-January 2015
Nepal Agricultural Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security
Press Release of FAO Representation in Nepal (December 2014)
Country gender assessment of agriculture and the rural sector in Nepal
Special Report -- FAO/WFP FOOD Security Assessment Mission to Nepal
Policy Brief Civil Society collaboration in measuring impact of adaptation investments: the case of agriculture in Nepal
Agricultural Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security - Nepal
Crop Situation Update - Joint Assessment Mission of 2013 Summer Crops and Outlook of 2013/14 Winter Crops
Nepal and FAO- Building food and nutrition security through sustainable agricultural development
Agricultural Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security-NEPAL
Nepal Agricultural Policy and Strategies for Poverty Alleviation and Food Security
FAO Nepal Newsletter Issue No.7 (April-June 2016)
Nepal Agriculture Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security
Access To Finance (A2F) officially starting in Nepal
Impact brief: High-Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas
Key Results of High-Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP) Impact Assessment
Mother and Child Health Care Programme-A Joint Review of the MCHC programme by MoHP, MoE and WFP
Agricultural Policy And Strategies For Poverty Alleviation And Food Security-NEPAL
Mainstreaming Ecosystem Services and Biodiversity into Agricultural Production and Management in East Africa
Family Farming: Meeting the Zero Hunger Challenge
Nepal Comprehensive Food Security and Vulnerability Analysis (CFSVA)
Evaluation Quality Assurance System
जिल्लास्तरीय खाद्य सुरक्षा अनुगमन तालिम
TeleFood Projects
Resident/Humanitarian Coordinator Report 2012 on the Use of CERF Funds Nepal
Potential Development Interventions for Fisheries and Aquaculture in Nepal
STATEMENT OF MS LAXMI MENON, Head of IFAD's Corporate Service Department NATIONAL ROUNDTABLE WORKSHOP NEPAL COUNTRY PROGRAMME EVALUATION Kathmandu, 23 January 2013
74th UN Day 2019
WFP Nepal | Brief Reporting period: 01 October – 31 December 2014
Forced Labour of Adults and Children in The Agriculture Sector of Nepal - ILO Country Office for Nepal Series no. 11
Employment Expansion through Cottage Industries in Nepal: Potentials and Constraints
Documenting the process of developing the Nepal Multi-sector Nutrition Plan and identifying its strengths and weaknesses Report of a research project
Implications of the WTO Membership on the Nepalese Agriculture
Trends In Sustainable Development: Agriculture, Rural Development, Land, Desertification And Drought: (2008-2009)
WFP Office Of Evaluation Brief : WFP’s role in ending long-term hunger: A Strategic Evaluation
Nepal and FAO: Building food and nutrition security through sustainable agricultural development
FAO Regional Office For Aisa and The Pacific : Aisa Pacific Food Price And Policy Monitor, Issue No.24 ( August 2015 )
Agricultural Policy and Strategies for Poverty Alleviation and Food Security
स्थलगत बुलेटिन स्थलगत बुलेटिन जग्गा कब्जा सम्बन्धि भ्रम र वास्तविकताहरु; पुर्र्वका जिल्लाहरुबाट पाप्त केहि घटना
Kisankalagi Unnat Biu-Bijan Karyakram (Improved Seeds for Farmers Programme)
Post-2015 And SDGs: Nourishing People, Nurturing The Planet (May 2015)
Food Consumption Score Nutritional Analysis (FCS-N) Guidelines
Food Security Bulletin (July - August 2004)
Food Security Bulletin (May-June 2004)
ASIA AND PACIFIC COMMISSION ON AGRICULTURAL STATISTICS TWENTY-SIXTH SESSION Thimphu, Bhutan, 15-19 February 2016 Agenda Item 6.4 Food and Nutrition Security; A Status Report of Nepal
Framework Document :Nepal Khadhya Surakshya Anugaman Pranali (NekSAP) Nepal Food Security Monitoring System
General Status of the System of Food and Agriculture Statistics in Nepal
United Nations Children’s Fund (UNICEF) Executive Board Second Regular Session 2017 12-15 September 2017 Comments by the United States UNICEF Draft Country Programme Document, Nepal, 2018-2022
Articulating and Mainstreaming Agricultural Trade Policy and Support Measures-Policy Brief 6 – Highlights of the country case study – Nepal
1-Price Monitoring and Analysis Country Brief-NEPAL
Arsenic Threat and Irrigation Management in Nepal - Preliminary Findings from the Narayani Irrigation Command Area
Nepal-FAO Cooperation For a World Without Hunger (October 2011)
FAO Nepal Newsletter Observance Of 36th World Food Day-2016
Accelerating Progress Towards the Economic Empowerment of Rural Women
Nutrition Handbook for Community Mobilisers
Assessment of Food Security and Nutrition Situation in Nepal (An Input for the Preparation of NMTPF for FAO in Nepal)
BOOSTING FOOD SECURITY THROUGH DEVELOPMENT OF CLIMATE-RESILIENT AGRICULTURE IN NEPAL
NEPAL FLOOD 2017:Post Flood Recovery Needs Assessment
A Nutrition Survey in Nepal - Assignment Report (WHO Project: SEARO 0097)
Press Release of FAO Representation in Nepal ( 20 May 2015)
High Value Agriculture Project in Hill and Mountain Areas (HVAP) IFAD
Integrating Agriculture In National Adaptation Plans
CONTRACT FARMING IN NEPAL (Introducing pay as you go water access)
Nepal Food Security Bulletin Issue 34, February 2012
Livestock Sector Brief - Nepal
Investigating the Structure, Magnitude and Trends of Capital Formation in and for Agriculture: Country Case Study of Nepal
Agricultural development and agrarian structure in Nepal (Working Paper)
Trends in staple food prices In Selected Vulnerable Countires, Issue No. 3 (March 2009)
Field Activities: Ginger project (23 March 2015, Jhapa)
Nepal Food Security Bulletin - Year 2014, Issue 41.
Multisectoral Nutrition Programs in Nepal
Enabling Poor Rural People To Overcome Poverty In Nepal
Climate Change Adaptation and Disaster Risk Management in Agriculture Priority Framework for Action 2011 – 2020
Unlocking future potential with nutrition
Institutional Capacity On Forest Tenure In Nepal Status, Gaps And Way Forward FAO
WFP Nepal Earthquake Situation Report #14 (24 June 2015)
The Assessor: Fighting Hunger Worldwide- Issue 43 (October – December 2015)
Draft Report of National Land Policy Consultation Workshop
Validated Technologies For Rice-based Systems of the Churia and Middlle Hills-Nepal
Child Nutrition Bulletin, Issue No. 1 ( April‐June 2010 )
Emergency Nutrition Contingency Planning: IASC Nutrition Cluster Meeting Hotel Summit (13 April 2011)
Rapid Assessment Internal Migration
Voluntary Guidelines - to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security. #WorldFoodSummit
WFP Nepal Country Brief
100 result(s) found.